ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းေျမာက္ပဋိပကၡတြင္ပါဝင္သည့္အဖြဲ႕မ်ား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဥပေဒကို လိုက္နာရန္ ကုလတိုက္တြန္း

စစ္မက္ျဖစ္ပြားမႈရပ္တန္႔ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရန္ အီးယူထုတ္ျပန္

ကခ်င္ႏွင့္ရွမ္းေျမာက္ တြင္ ျဖစ္ပြားေသာ ပဋိပကၡမ်ား ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ပါဝင္ပတ္သက္ ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ အျပည္ျပည္ ဆိုင္ရာ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမႈ ဥပေဒကို အျပည့္ အဝေလးစားလိုက္နာက်င့္သံုးရန္ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ံုးက တိုက္တြန္း လိုက္သည္။


ဂါဇာ၊ ဘူရြန္ဒီႏွင့္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ၏ ေဒသတြင္းအေျခအေန မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ကုလသမဂၢ လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ မဟာမင္း ႀကီး႐ံုး၏ ေမလ ၁၅ ရက္ သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ထိုသို႔ေဖာ္ျပခဲ့ သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံ ကခ်င္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအၾကား တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ စစ္ေရး တင္းမာမႈမ်ား ရွိေနသည့္အေပၚ အထူး စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ထုတ္ ျပန္ခ်က္ပါ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သတင္းလႊာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ အဆိုပါျပည္နယ္ႏွစ္ခုတြင္ကာလ ရွည္ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ပဋိပကၡ ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား ႀကီးစြာဒုကၡ ေရာက္ရေၾကာင္းႏွင့္ ႏွစ္ဖက္ အဖြဲ႕အစည္းအေနျဖင့္ အဓိပၸာယ္ ရွိေသာ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမွ တစ္ ဆင့္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားမႈ အေျခအ ေနမ်ားကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တိုက္တြန္းထားသည္။

ေနရပ္စြန္႔ခြာ ဒုကၡသည္တစ္ သိန္းခန္႔ရွိေနသည့္ ကခ်င္ျပည္ နယ္တြင္ ဧၿပီလဆန္းကစ၍ လူ  ၇,၄၀၀ ခန္႔ အသစ္ထပ္မံ ေန ရပ္စြန္႔ခြာခဲ့ရေၾကာင္း ေဖာ္ျပထား သည္။ ပဋိပကၡဒဏ္ခံစားရသည့္ ေဒသမ်ားတြင္ ေနထုိင္သည့္ ပုဂၢိဳလ္မ်ားႏွင့္ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ ေျပးရသူမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္း စာနာမႈဆိုင္ရာ အကူအညီမ်ား ဝင္ေရာက္ခြင့္ေပးရန္ ေမတၱာ ရပ္ခံေၾကာင္း ကုလထုတ္ျပန္ ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

ထို႔အျပင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အ တြင္း အမုန္းတရားမ်ား အဆံုး သတ္ေရး ၿပီးခဲ့သည့္စေနေန႔က ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္သူမ်ားကို ဖမ္းဆီး သည့္ျဖစ္စဥ္မ်ားအေပၚ စိုးရိမ္ ပူပန္မိေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ဆက္ လက္၍ အစိုးရအာဏာပိုင္မ်ား အေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးစုေဝးျခင္း ႏွင့္ လြတ္လပ္စြာထုတ္ေဖာ္ ေျပာ ဆိုခြင့္ကို ေလးစားလိုက္နာရန္ ေမတၱာရပ္ခံထားသည္။

တေအာင္းလက္နက္ကိုင္အ ဖြဲ႕ (TNLA) က မူဆယ္ၿမိဳ႕ရွိ ပန္း ခမ္းတံတား လံုၿခံဳေရးရဲကင္းကို လာေရာက္တိုက္ခိုက္သျဖင့္ ရဲအ ရာရွိ၊ ျပည္သူ႔စစ္၊ ျပည္သူမ်ားအ ပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၁၉ ဦး ေသ ဆံုးၿပီး ၂၀ ဦးဒဏ္ရာရရွိေၾကာင္း အစိုးရက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္လက္နက္ ကိုင္အဖြဲ႕ (KIA) အၾကား စစ္ေရး တင္းမာေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ေဒသ တြင္း အရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္း မ်ားက ေျပာသည္။

ထို႔အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ ေဆြး ေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ျခင္းျဖင့္သာ ေရ

ရွည္တည္တံ့ေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ဆိုင္ရာ ဥေရာပသမဂၢ(အီးယူ)သံ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕ႏွင့္ အီးယူအ ဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံ သံအဖြဲ႕အႀကီးအကဲ မ်ားက သေဘာထားထုတ္ျပန္ သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံကခ်င္ျပည္နယ္ ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒ သမ်ားတြင္ လတ္တေလာျဖစ္ပြား ေနသည့္ စစ္ပြဲမ်ား၊ ကရင္ျပည္ နယ္အတြင္း စစ္ေရးတင္းမာေနမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ျမန္္မာႏုိင္ငံဆိုင္ရာဥေရာပသမဂၢ က ေမလ ၁၆ ရက္၌သတင္း ထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။

အရပ္ဘက္လူထုကို ကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ႏုိင္ရန္ပဋိပကၡ တြင္ပါ၀င္ေနေသာ အဖြဲ႕အားလုံး အေနျဖင့္ စစ္မက္ျဖစ္ပြားမႈႏွင့္ ထုိးစစ္ဆင္တိုက္ခုိက္ေနမႈမ်ားကုိ ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ရန္လုိ အပ္ ေၾကာင္း တစ္ႏုိင္ငံလုံးပစ္ခတ္ တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးသေဘာတူ စာခ်ဳပ္(NCA)လက္မွတ္ေရးထုိး ရာ၌ တရား၀င္အသိသက္ေသ ျဖစ္သည့္ ဥေရာပသမဂၢ၏ သ ေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ေဖာ္ ျပသည္။

ကခ်င္၊ရွမ္းေျမာက္ႏွင့္ကရင္ျပည္နယ္ေဒသအခ်ိဳ႕၌ လက္ နက္ကုိင္ပဋိပကၡႏွင့္ စစ္မက္ျဖစ္ ပြားမႈမ်ား ျမင့္တက္လာမႈေၾကာင့္ အရပ္သားတစ္ေသာင္းေက်ာ္ ေန ရပ္စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရျခင္း၊ ပဋိပကၡျဖစ္ပြားရာနယ္ေျမေဒသရွိ မ်ားစြာေသာရပ္ရြာလူထု အသုိင္း အ၀ုိင္းတို႔ စုိးရိမ္ဖြယ္ရာအေျခ အေနသုိ႔ က်ေရာက္ေနေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဥေရာပသမဂၢ က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

တုိက္ခုိက္ေရးအင္အားအ လြန္အမင္းသံုးစြဲျခင္း၊ အရပ္သား မ်ားေဘးလြတ္ရာသုိ႔ ထြက္ေျပး ၍မရႏုိင္ရန္ အတားအဆီးမ်ားရွိ ေနျခင္းႏွင့္ အကူအညီလုိအပ္ေန သည့္ အရပ္ဘက္လူထုအေနျဖင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈအကူအညီ မ်ားခ်က္ခ်င္းရရွိႏုိင္ရန္ ျငင္းပယ္ ျခင္းခံရသည့္သတင္းမ်ားၾကားသိ ေနရျခင္းမွာ အလြန္စုိးရိမ္ဖြယ္ရာ ျဖစ္ေၾကာင္း သေဘာထားထုတ္ ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

More in Politics Section