ျမန္မာကို ႏုိင္ငံတကာဖိအားေပးမႈမ်ား ျမင့္မားလာေစရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က မဟုတ္မမွန္ေျပာၾကားေနဟု ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးတံု႔ျပန္

 ျမန္မာႏုိင္ငံကို ႏိုင္ငံတ ကာက ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်ေစရန္ႏွင့္ ႏုိင္ငံေရးအရ ဖိအားေပးမႈမ်ား ျမင့္ မားလာေစရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏုိင္ငံ က မဟုတ္မမွန္ေျပာၾကား၍ ျမန္ မာအစိုးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ားကို ပုတ္ ခတ္ေဝဖန္ေနသည္ဟု ျမန္မာသံ အမတ္ႀကီး ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္းက ကုလသမဂၢ လံုၿခံဳေရးေကာင္စီ တံခါးဖြင့္ရွင္းလင္းပြဲ၌ တံု႔ျပန္ခဲ့ သည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္သည့္ ကုလ သမဂၢလံုၿခံဳေရးေကာင္စီအဖြဲ႕ဝင္ မ်ား၏ ခရီးစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တံခါးဖြင့္ရွင္းလင္းပြဲ တစ္ရပ္ကို ေမလ ၁၄ ရက္တြင္ အေမရိကန္ ျပည္ေထာင္စု နယူးေယာက္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ရာ ျမန္မာသံအမတ္ႀကီး က ယင္းသို႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကား သည္။


ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သည္ အေျခ အေနအမွန္ကို ဖံုးကြယ္ကာ ျမန္ မာႏိုင္ငံအေနျဖင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူ မ်ားကို ျပန္လည္လက္ခံရန္ ဆႏၵ မရွိေၾကာင္းျဖင့္ တစ္ကမၻာလံုးသို႔ ေျပာၾကားေနၿပီး (ဒုကၡသည္မ်ား) ျပန္လည္လက္ခံေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ေစေရး ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ အစိုးရ၏ စစ္မွန္သည့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္းက လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီသုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံက ႏွစ္ႏိုင္ငံ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ နည္းလမ္း ျဖင့္ စိတ္ရင္းမွန္စြာ ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ္လည္း ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္ကမူ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီ ခ်က္မ်ားအတုိင္း လိုက္နာေဆာင္ ရြက္ရမည့္အစား ျပန္လည္လက္ ခံေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ဖင့္ေႏွး ေအာင္ ဆင္ေျခဆင္လက္မ်ား တစ္ခုၿပီးတစ္ခု ေပးေနသည္မွာ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ျဖစ္ေၾကာင္း သံအ မတ္ႀကီး၏ေျပာၾကားခ်က္ကို ႏုိင္ ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာနက ယမန္ေန႔တြင္ သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

လက္ရွိ ႀကံဳေတြ႕ေနရသည့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ ျပႆနာ သည္ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕က ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းရွိ နယ္ စပ္လံုၿခံဳေရးစခန္း ၃၀ ကို တိုက္ခိုက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္ ကို မေမ့သင့္ေၾကာင္းႏွင့္ ဇာတ္နာ ေအာင္ ဖန္တီးမႈမ်ားကို တရစပ္ ေဖာ္ျပမႈမ်ားေအာက္တြင္ အမွန္ တရားသည္ ဖံုးကြယ္ခံေနရေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။ အလြန္႐ႈပ္ေထြးေသာ ႏုိင္ငံေရးအရ ထိခိုက္လြယ္သည့္ ရခိုင္ျပႆနာကို မွ်တမႈရွိစြာ အျပဳသေဘာေဆာင္သည့္ နည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အရပ္သား ျပည္သူမ်ားအေပၚ ရက္စက္ၾကမ္း ၾကဳတ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ခဲ့ျခင္းအတြက္ ARSA အဖြဲ႕ကို အေရးယူရန္ လိုအပ္ၿပီး အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို စံုစမ္းစစ္ေဆးရာတြင္ ARSA အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ ရက္စက္မႈမ်ားလည္း ပါဝင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္းက ေတာင္းဆိုသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္က ေဒသတြင္း ရွိ အစြန္းေရာက္မ်ား ေပၚေပါက္ လာေစရန္ အမွတ္တမဲ့ ခြင့္ျပဳေန ျခင္းအေပၚ ျမန္မာအစိုးရအေန ျဖင့္ လြန္စြာစိုးရိမ္ပူပန္ေၾကာင္းႏွင့္ ARSA အၾကမ္းဖက္အဖြဲ႕က ဒုကၡသည္စခန္းမ်ား၌ ေျခကုပ္ယူေနသျဖင့္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင့္ အစြန္းေရာက္မႈတို႔၏ အမာခံနယ္ေျမတစ္ခု မၾကာမီျဖစ္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာသံအမတ္ႀကီးက သတိေပးသည္။

ထို႔အျပင္ ကုလသမဂၢအပါ အဝင္ ႏုိင္ငံတကာအသိုက္အဝန္း သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ ျပည္သူ မ်ားအားလံုးအတြက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ သဟဇာတရွိမႈႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈျပန္လည္ရရွိေရး ဆီေလ်ာ္ သည့္ ပတ္ဝန္းက်င္ေကာင္း ဖန္တီးေပးႏုိင္ရန္ အတူတကြ ႀကိဳးပမ္းရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎က တိုက္တြန္းသည္။ အျမစ္တြယ္ေနသည့္ ယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့ျခင္းကို ႀကီးမားေစမည့္ အမုန္းပြားေစသည့္ သ ေဘာထားအျမင္မ်ားကို ရပ္တန္႔ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ၎ကဆို သည္။

ယခုရွင္းလင္းပြဲတြင္ ျမန္မာ ႏိုင္ငံအေပၚ ရန္လိုမုန္းတီးမႈ သ ေဘာထားအခ်ိဳ႕ကို ၾကားခဲ့ရသည္မွာ စိတ္မေကာင္းဖြယ္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္းက ေျပာသည္။

ထို႔အတြက္ ခြဲျခားဆက္ဆံမႈ မ်ားႏွင့္ တစ္ဖက္သတ္ ပံ့ပိုးကူညီ မႈမ်ားသည္ ေဒသတြင္း အသိုက္ အဝန္းမ်ားအၾကား ပိုမိုကင္းကြာမႈႏွင့္ တင္းမာမႈမ်ားကိုသာ ျမင့္တက္ေစမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေကာင္စီသို႔ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ ကုလ သမဂၢဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအစီအစဥ္ (UNDP) ႏွင့္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ ရာမဟာမင္းႀကီး႐ံုး (UNHCR) တို႔ႏွင့္ နားလည္မႈစာခြၽန္လႊာ (MoU) တစ္ရပ္ခ်ဳပ္ဆိုရန္ တက္ႂကြစြာ ေဆြးေႏြးေနေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းေအဂ်င္စီမ်ားအေနျဖင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ရွိ အသိုက္အဝန္းမ်ားအားလံုး၏ အက်ိဳးအတြက္ ျမန္မာအစိုးရႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ထပ္ေလာင္းေျပာၾကား သည္။

ထို႔အျပင္ ေဒါက္တာကိုဖီ အာနန္ေကာ္မရွင္၏အႀကံျပဳခ်က္ ၈၈ ခ်က္ႏွင့္ အမ်ိဳးသားအဆင့္ စံု စမ္းစစ္ေဆးေရးေကာ္မရွင္ အ ႀကံျပဳခ်က္ ၄၈ ခ်က္အနက္ အ ႀကံျပဳခ်က္ ၅၇ ခ်က္ကို မၾကာမီ အေကာင္အထည္ေဖာ္ၿပီးစီးမည္ ျဖစ္ၿပီး ၃၁ ခ်က္ကို ေဆာင္ရြက္ ေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေဟာက္ဒို ဆြမ္းက ရွင္းျပသည္။ ယင္းေကာ္ မရွင္ႏွစ္ခု၏ အႀကံျပဳခ်က္အမ်ားစုသည္ တစ္ထပ္တည္းျဖစ္ ေၾကာင္းလည္း ၎က ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

 အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူး ေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္တင္သည္ ေမလ ၈ ရက္ တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ဘဂၤလား ေဒ့ရွ္သံအမတ္ႀကီးကို ေနျပည္ေတာ္သို႔ ဆင့္ေခၚ၍ မိုးရာသီမေရာက္မီ စိစစ္ၿပီးသူမ်ားအား ျပန္လည္လက္ခံေရးကို စတင္ ရန္ ျမန္မာဘက္က အဆင္သင့္ျဖစ္ေနသည္ကို သတိေပးေျပာၾကားေၾကာင္းႏွင့္ စိစစ္ၿပီးေသာ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ားကို ျပန္လည္ပို႔ေဆာင္ေရး ထပ္မံတိုက္တြန္းခဲ့ ေၾကာင္း ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္းက ေကာင္စီသို႔ ရွင္းျပသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္မွ ေပးပို႔လာ သည့္ ပံုစံမ်ားသည္ ႏွစ္ႏုိင္ငံ သေဘာတူထားသည့္ အစီအမံပါ ပံုစံမ်ားမဟုတ္ဘဲ စိစစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ရန္ လိုအပ္သည့္ လက္မွတ္၊ လက္ေဗြရာမ်ားႏွင့္ ဓာတ္ပံုမ်ား ပါဝင္လာျခင္းမရွိေၾကာင္းႏွင့္ ေနရပ္စြန္႔ခြာသူမ်ား ဆႏၵအ ေလ်ာက္ လံုၿခံဳစြာႏွင့္ ဂုဏ္သိကၡာရွိစြာ ျပန္လာႏိုင္ေရး မွန္ကန္စြာ ျဖည့္စြက္ထားသည့္ ပံုစံမ်ားကို သံတမန္လမ္းေၾကာင္းမွ ျပန္လည္ေပးပို႔ေပးရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သို႔ သံုး ႀကိမ္တိုင္တုိင္ ေမတၱာရပ္ခံသည္ ဟုဆိုသည္။

ယင္းေနာက္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နယ္စပ္ကန္႔သတ္ဧရိယာအတြင္း ကတုတ္က်င္းမ်ားႏွင့္ ေနအိမ္အ ခ်ိဳ႕ ေဆာက္လုပ္ေနမႈမ်ားအတြက္ ျမန္မာအစိုးရက တစ္ဖက္ႏုိင္ငံသို႔ ကန္႔ကြက္စာေပးပို႔ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ျမန္မာဘက္ရွိ အ ျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ နယ္နိမိတ္မ်ဥ္း အတြင္း တရားမဝင္ ေနထုိင္သူမ်ားကို အေဆာက္အအံုမ်ား ေဆာက္လုပ္ႏိုင္ရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ဘက္မွ အကူအညီေပးေနသည္ ကို ေတြ႕ရ၍ ယင္းသည္ ျမန္မာ ႏုိင္ငံ၏ ပိုင္နက္နယ္ေျမတည္တံ့မႈႏွင့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာကို ေပၚေပၚတင္တင္ ခ်ိဳးေဖာက္ေန ေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းလုပ္ရပ္ကို ခ်က္ခ်င္းရပ္တန္႔ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္းက ကုလလံုၿခံဳေရးေကာင္စီ၌ ေျပာၾကားသည္။

 တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ သံအမတ္ႀကီး ဦးေဟာက္ဒိုဆြမ္းကဒီမိုကေရစီစနစ္သို႔ ကူးေျပာင္းေရးစိန္ေခၚမႈမ်ားႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရခ်ိန္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ေထာက္ခံအားေပးေနေသာ လံုၿခံဳေရး ေကာင္စီ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားႏွင့္အတူ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ လာေရာက္ခဲ့သည့္ အိမ္နီးခ်င္းေလးႏုိင္ငံကို အထူး ေက်းဇူးတင္ေၾကာင္း ေျပာၾကား သည္ဟု ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။