ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္မည့္ အစီရင္ခံစာကို ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္မွတ္တမ္းတင္

ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္ ယမန္ေန႔က က်င္းပစဥ္(Yangon Hluttaw/Fb)

 ေဝဖန္မႈမ်ားရွိခဲ့သည့္ ‘ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္း ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ျဖင့္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာလုပ္ ငန္း စီမံကိန္းအစီရင္ခံစာ ၂၀၁၈-၂၁’ ကို ကန္႔ကြက္သူမရွိဘဲ လႊတ္ေတာ္တြင္ မွတ္တမ္းတင္ခဲ့သည္။

ယင္းစီမံကိန္းအရ က်ပ္ဘီ လီယံ ၁,၅၀၀ ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ စီမံ ကိန္းကိုးခုအပါအဝင္ ၿမိဳ႕ျပဖြံ႕ၿဖိဳး ေရး စီမံကိန္း ၁၂ ခု ေဆာင္ရြက္ မည္ျဖစ္ၿပီး   အစီရင္ခံစာကို ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရကလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္သြင္းရာ စီမံ ကိန္းတြင္ ပါဝင္သည့္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားျခင္းမရွိဟုဆုိ ကာ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့သည္။


 ယင္းအစီရင္ခံစာအေပၚ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို အေျခခံ၍ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္ က ေမလ ၁၆ ရက္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး၌ ျပန္လည္ရွင္း လင္းေဆြးေႏြးၿပီး မွတ္တမ္းတင္ရန္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ၏ အဆံုးအျဖတ္ကိုယူခဲ့ရာ ကန္႔ ကြက္သူမရွိေပ။

ဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က အဆုိပါစီမံကိန္းေခါင္းစဥ္၌ ေဖာ္ ျပထားသည့္ ကာလ ၂၀၁၈-၂၀၂၁ သည္ စီမံကိန္းအၿပီးအစီး ေဆာင္ရြက္မည့္အခ်ိန္ကို ရည္ရြယ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ စီမံကိန္းအ ေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ ႏုိင္မည့္ကာလကို ေဖာ္ျပျခင္းျဖစ္ ေၾကာင္း ရွင္းလင္းသည္။

ထို႔အျပင္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္း မ်ားကို အၾကမ္းဖ်င္းသာေရးဆြဲ ထားၿပီး အေသးစိတ္အခ်က္အ လက္မ်ား မထည့္သြင္းရေသးဟူ ေသာ ေဝဖန္မႈမ်ားကို တုံ႔ျပန္ရွင္း လင္းခဲ့သည္။

‘‘လုပ္ငန္းေတြကို အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မယ့္အ ခ်ိန္မွာလည္း လႊတ္ေတာ္သို႔ အၿမဲ တမ္းအစီရင္ခံတင္ျပၿပီးေတာ့ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္တဲ့အခါမွာ လႊတ္ေတာ္ရဲ႕ သေဘာတူညီမႈနဲ႔ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္ဆုိတာကို တင္ျပလိုပါတယ္’’ဟု ေဒၚနီလာ ေက်ာ္က ေျပာသည္။

 ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရက ၿမိဳ႕ျပသယ္ယူပို႔ေဆာင္ ေရး အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းမ်ား၊ အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ စက္မႈက႑ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းမ်ား၊ စီးပြားေရး ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္းမ်ား၊ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ျပည္သူ႔ဘဝျမႇင့္ တင္ေရး ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းတုိ႔ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တင္ျပ ခဲ့သည္။

 စက္မႈက႑ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံ ကိန္းမ်ားသည္ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (အေရွ႕ပိုင္း)ရွိ ေျမဧက ၁၆,၀၀၀ က်ယ္ ေသာ Smart and Eco City စက္ မႈဇုန္စီမံကိန္းႏွင့္ ဧက ၉,၀၀၀ ရွိ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ ေခတ္မီစက္မႈဇုန္တုိ႔ ျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္း၏ ေရွ႕ေျပးစီမံကိန္းျဖစ္သည့္ ဘက္ စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း ျပည္သူ႔ဘဝျမႇင့္တင္ေရး ၿမိဳ႕သစ္စီမံကိန္းသည္ ေျမဧက ၂,၄၀၀ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ ကာ အဆုိပါစီမံကိန္းအတြက္ ကုန္က်စရိတ္ကို ေလ့လာတြက္ ခ်က္ဆဲျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၈ မွ ၂၀၂၆ အထိ စီမံကိန္းကာလရွည္ျဖစ္ သည္ဟု ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေမလ ၃ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္အစည္းအေဝး တြင္ တင္ျပခဲ့သည္။

ၿမိဳ႕ျပသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အေျခခံအေဆာက္အအံု ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ စီမံကိန္းမ်ားသည္ ေငြပင္လယ္ ကုန္းတြင္းဆိပ္ကမ္းႏွင့္ ကုန္ ေသတၱာလြင္ျပင္ႏွင့္ စမ္းႀကီးဝပို႔ ေဆာင္ေရး ဗဟိုစီမံကိန္းတုိ႔ျဖစ္ ၿပီး ကာလလတ္စီမံကိန္းမ်ားျဖစ္ သည္။

ေငြပင္လယ္စီမံကိန္းသည္ ဧက ၂၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး က်ပ္ဘီလီယံ ၁၅၀ ကုန္က်မည္ျဖစ္ကာ စမ္း ႀကီးဝစီမံကိန္းသည္ ၆၄၂ ဧကရွိၿပီး က်ပ္ ၁၉၂ ဘီလီယံ ကုန္က် မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ စီမံကိန္းကာလ သည္ ၂၀၁၈ မွ ၂၀၂၃ အထိျဖစ္ ေၾကာင္း ေဒၚနီလာေက်ာ္က ဆုိ သည္။

အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္း မ်ားသည္ စုစုေပါင္း က်ပ္ဘီလီယံ ၁,၀၀၀ ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ ဒဂံုဆိပ္ ကမ္းအိမ္ရာ၊ ပုဇြန္ေတာင္ရွိ ျပည္ ေတာ္သစ္အိမ္ရာ၊ အင္းစိန္ၿမိဳ႕ နယ္ရွိ ႀကိဳ႕ကုန္းအိမ္ရာ၊ ရန္ကင္း အိမ္ရာႏွင့္ စမ္းေခ်ာင္းၿမိဳ႕နယ္ ေဝဠဳဝန္အိမ္ရာ စီမံကိန္းတုိ႔ျဖစ္ သည္။

စီးပြားေရးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈစီမံကိန္း မ်ားသည္ မရမ္းကုန္းဗီလာ အဆင့္ျမင့္စီးပြားေရးႏွင့္ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳး ေရးစီမံကိန္းႏွင့္ ပါရမီအဆင့္ျမင့္ စီးပြားေရးႏွင့္ ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတို႔ ျဖစ္သည္။ အဆုိပါ စီမံကိန္းမ်ား သည္ က်ပ္၁၂၅ ဘီလီယံႏွင့္ က်ပ္ ၃၂ ဘီလီယံ အသီးသီးကုန္ က်မည္ျဖစ္သည္။