သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းေျမပဋိပကၡ သမၼတထံ တိုင္ၾကားမည္ဟုဆို

သီလ၀ါဆိပ္ကမ္းေျမ တြင္ ေဒသခံလယ္သမားမ်ားႏွင့္  ျမန္မာ့စီးပြားေရးဦးပိုင္ကုမၸဏီတို႔  ပဋိပကၡျဖစ္ပြားခဲ့ျခင္းႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတအပါအ ၀င္ သက္ဆိုင္ရာဌာနမ်ားသို႔ တစ္ ပတ္အတြင္းတင္ျပတိုင္ၾကားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း လယ္သမားမ်ားက ေမလ ၁၆ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

‘‘အခုပဋိပကၡမွာ ရဲကိစၥကုိ ျပည္ထဲေရးကိုတင္မယ္။ ေျမယာ ကိစၥကို လယ္ယာေျမႏွင့္အျခား  ေျမမ်ားသိမ္းဆည္းခံရမႈျပန္လည္ စိစစ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ဒုသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူကို တင္မယ္။ ေနာက္ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတနဲ႔ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ကို လည္းတင္မယ္’’ ဟု လယ္သမား   ဦးသန္း၀င္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါပဋိပကၡသည္ ေမလ ၁၂ ရက္ကျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး သီလ၀ါ ဆိပ္ကမ္းေျမတြင္ ေနထိုင္သူမ်ား ကို ကုမၸဏီက ဖယ္ရွားစဥ္႐ုန္း ရင္းဆန္ခတ္ျဖစ္၍ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္ေဖာက္ၿဖိဳခြဲသ ျဖင့္အမ်ိဳးသားတစ္ဦးႏွင့္ အမ်ိဳး သမီးတစ္ဦး ေရာ္ဘာက်ည္ဆန္ ထိမွန္ခဲ့သည္။