ေရသန္႔ဘူးစြန္႔ပစ္မႈမ်ားေလ်ာ့နည္းေစေရးရန္ကုန္ႏွင့္ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေရျဖည့္စင္ ၁၀၀ ထားရွိမည္

စြန္႔ပစ္အမိႈက္မ်ားတြင္ ေရသန္႔ဘူးမ်ားသည္ အဓိကအပါအဝင္ျဖစ္ေနသည္(ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

 ပလတ္စတစ္ညစ္ညမ္း မႈေလ်ာ့နည္းေစရန္ ကိုယ္ပိုင္ေရ ဘူးမ်ားႏွင့္ ေရျပန္ျဖည့္ႏုိင္သည့္ ေရျဖည့္စင္ ၁၀၀ ကို သန္႔ျမန္မာႏွင့္ ကေမၻာဒီးယားအေျခစိုက္ Refill-NotLandfill-Asia တို႔ ပူးေပါင္း၍ ရန္ကုန္ႏွင့္ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ထားရွိမည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေျမအုိးႏွင့္ ေရခ်မ္းစင္မ်ားထားရွိသည့္ ဓေလ့ကို ထိန္းသိမ္းေစရန္ႏွင့္ ႏွစ္စဥ္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေရသန္႔ဘူးမ်ား စြန္႔ပစ္မႈ ေလ်ာ့နည္းေစရန္ ရည္ရြယ္၍ ကိုယ္ပိုင္ေရဘူးမ်ားျဖင့္ ေရျပန္ျဖည့္ႏိုင္သည့္ ေရျဖည့္စင္ (ေရခ်မ္းစင္) တစ္ရာကိုဇြန္လ ၅ ရက္ (ကမၻာ႔ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔) ၌ စတင္ထားရွိမည္ျဖစ္သည္။


‘‘အခ်ိန္တုိင္း ေရသန္႔ဘူးေတြ ဝယ္လိုက္၊ ကုန္ရင္ အခြံေတြ လႊင့္ပစ္လိုက္လုပ္ေနမယ့္အစား ကိုယ္ပိုင္ေရဘူးေတြ သယ္သြားၿပီး ေသာက္လို႔ ကုန္ရင္ ျပန္ျဖည့္သံုး ၾကရင္း သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းသြားေစခ်င္လုိ႔ပါ’’ ဟု သန္႔ျမန္မာမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦး က ေျပာသည္။

ေရျဖည့္စင္မ်ားကို ရန္ကုန္ ႏွင့္ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားရွိ စိတ္ပါဝင္စား သည့္ အိမ္မ်ား၊ စတိုးဆုိင္မ်ား၊စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ ထားရွိ မည္ျဖစ္ၿပီး လတ္တေလာတြင္ Yoma Bank, CPCL Branches ကဲ့သို႔ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ 7 Below, Nourish Cafe စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၌ ထားရွိရန္ စီစဥ္ေနသည္။

ေရျပန္ျဖည့္ႏုိင္သည့္ ေရစင္ မ်ားတြင္ ေရကုန္ပါက ထားရွိသည့္ေနအိမ္၊ ဆိုင္တို႔က သန္႔ရွင္း သည့္ေရကို ျပန္လည္ျဖည့္ေပး မည္ျဖစ္ၿပီး ေရစင္မ်ားကို လူအ မ်ား အလြယ္တကူရွာေဖြႏိုင္ရန္ Google Map ကဲ့သို႔ေသာ Digital Map မ်ား၌ ေဖာ္ျပမည္ျဖစ္သည္။

သန္႔ျမန္မာသည္ ပလတ္စ တစ္ညစ္ညမ္းမႈ တုိက္ဖ်က္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ရန္ ယခုႏွစ္ ဧၿပီက ဖြဲ႕စည္းထားျခင္းျဖစ္ သည္။