ေက်ာင္းအပ္စဥ္ ေငြေကာက္ခံပါက ဝန္ႀကီး႐ံုးသို႔ တိုက္႐ိုက္တိုင္ၾကားႏုိင္

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေက်ာင္းအပ္ရာသီက ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား ေက်ာင္းအပ္ေနစဥ္(ဓာတ္ပံု − ေက်ာ္ဇင္သန္း)

 ေက်ာင္းအပ္ႏွံစဥ္ အခ ေၾကးေငြ ေကာက္ခံျခင္း၊ ပစၥည္း ေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားရွိပါက ဝန္ႀကီး ႐ံုးသို႔ တိုက္႐ိုက္တိုင္ၾကားႏုိင္ သည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေမလ ၂၁ ရက္တြင္ ေၾကညာ သည္။

ယခုႏွစ္ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး သီတင္းပတ္အတြင္း မည္သည့္ အခေၾကးေငြမွ် ေကာက္ခံျခင္း မျပဳရန္၊ ေငြေၾကး၊ လက္ေဆာင္ ပစၥည္း လက္ခံျခင္းမျပဳရန္၊ ေက်ာင္းဝတ္စံုအတြက္ အတန္း တံဆိပ္ႏွင့္ ေက်ာင္းတံဆိပ္မ်ား ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳရန္၊ အျခား မည္သည့္ပစၥည္းကိုမွ် ေရာင္းခ် ျခင္းမျပဳရန္ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန က ေက်ာင္းအုပ္၊ ဆရာ၊ ဆရာမ၊ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ားအား ၫႊန္ၾကားထားသည္။


အခေၾကးေငြ ေကာက္ခံျခင္း၊ ပစၥည္းေရာင္းခ်ျခင္းမ်ားရွိပါက ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီး႐ံုး၊ ႐ံုးအမွတ္ (၁၃) ေနျပည္ေတာ္ (သို႔မဟုတ္) dpsoffice@moe- mm.com သို႔ တုိင္ၾကားႏုိင္သည္ ဟု ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး သီတင္း ပတ္ဆိုင္ရာ မိဘျပည္သူသို႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်က္တြင္ အသိေပး ထားသည္။

‘‘ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး သီ တင္းပတ္မွာပဲျဖစ္ျဖစ္ ပညာသင္ ႏွစ္တစ္ခုလံုးမွာပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ေငြ ေၾကးမေကာက္ဖို႔၊ လက္ေဆာင္ ပစၥည္းလက္မခံဖို႔ အေရးႀကီးပါ တယ္’’ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ မ်ဳိးသိမ္းႀကီးက ေက်ာင္းအပ္ႏွံ ေရးမတိုင္မီ လုပ္ငန္းလမ္းၫႊန္ျခင္း အခမ္းအနားတြင္ ေျပာၾကားသည္။

 ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ေက်ာင္းေနအရြယ္ကေလးအား လံုး ေက်ာင္းတက္ႏိုင္ရန္ ႏွစ္စဥ္ ေမလ ၂၅ ရက္မွ ၃၁ ရက္အထိ ေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး သီတင္းပတ္ အျဖစ္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ယခုပညာသင္ႏွစ္အတြက္ ေက်ာင္းလခ၊ မိဘဆရာ အသင္းေၾကး၊ အားကစားေၾကး၊ စာေရးကိရိယာႏွင့္ စာၾကည့္တိုက္ ေၾကးအပါအဝင္ မည္သည့္အခ ေၾကးေငြမွ် မေကာက္ခံဘဲ မူလ တန္းအဆင့္အတြက္ ေက်ာင္း ဝတ္စံုတစ္စံု၊ ဗလာစာအုပ္ ေျခာက္အုပ္ႏွင့္ ေက်ာင္းသံုး ျပ႒ာန္းစာအုပ္တစ္စံုစီ၊ အလယ္ တန္းအဆင့္ႏွင့္ အထက္တန္း အဆင့္အတြက္ ေက်ာင္းသံုး ျပ႒ာန္းစာအုပ္တစ္စံုစီ ေထာက္ပံ့ မည္ျဖစ္သည္။

အခ်ဳိ႕နာမည္ထင္ရွားေသာ ေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေက်ာင္းအပ္ လက္ခံရာ၌ အခေၾကးေငြ၊ လက္ေဆာင္ပစၥည္းရယူျခင္းမ်ား ရွိေနရာ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမႈ မ်ားကို ေက်ာင္းအုပ္တစ္ဦးတည္း က မေဆာင္ရြက္ေစဘဲ ေကာ္မတီ ဖြဲ႕ကာ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားအတိုင္း သာ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံရမည္ဟု ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနက ၫႊန္ ၾကားထားသည္။

‘‘ဒီႏွစ္မွာ မိသားစု တကယ္ ေနထုိင္မွပဲ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံဖုိ႔ ေျပာထားတယ္။ ညီအစ္ကို ေမာင္ႏွမရွိလို႔၊ ၁၀ တန္းမွာ ရွိလို႔ ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမယ္လို႔ မေျပာထားဘူး။ မူေဘာင္ထက္ ေက်ာ္ၿပီး ေက်ာင္းအပ္လက္ခံရင္ ေက်ာင္းအုပ္မွာ အႏၲရာယ္ရွိတဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ ေကာ္မတီဖြဲ႕ေပး ထားတယ္။ အဖြဲ႕ဆံုးျဖတ္ခ်က္နဲ႔ ေက်ာင္းအပ္ခက္ခံပါ’’ဟု ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး ပညာေရးမွဴး႐ံုး ဒုၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒၚခင္ မာေဆြက ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးမ်ား အား ေျပာၾကားသည္။

၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ႏွစ္ကေက်ာင္းအပ္ႏွံေရး သီတင္းပတ္ တြင္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ မ်ားအား ဗလာစာအုပ္ ေရာင္းခ် ခဲ့သည့္ ကရင္ျပည္နယ္မွ ေက်ာင္း အုပ္ဆရာမႀကီးကို ရာထူးက ထုတ္ပယ္ခဲ့သည္။ ထုိ႔အျပင္ သင္ ေထာက္ကူစာအုပ္မ်ား ေရာင္းခ်ခဲ့ သည့္ ကရင္ျပည္နယ္မွ အထက္ တန္းျပဆရာမ သံုးဦးကို အလယ္ တန္းျပရာထူးသို႔ ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့သည္။

Top News