အခြန္တိမ္းေရွာင္လွ်င္ ေထာင္ခုနစ္ႏွစ္အထိ က်ႏိုင္ေသာ အခြန္ဆုိင္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈဥပေဒၾကမ္း လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္

အခြန္တိမ္းေရွာင္ လွ်င္ ခုနစ္ႏွစ္အထိ ေထာင္က်ႏုိင္ ေသာ အခြန္ဆိုင္ရာစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ ဥပေဒၾကမ္းကို ယမန္ေန႔က ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရး၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက တင္သြင္းခဲ့သည္။

အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ျပ႒ာန္းျခင္းမျပဳ ရေသးေသာ အခြန္ဆိုင္ရာဥပေဒ တစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္ ၀င္းက ဆိုသည္။

‘‘ႏိုင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားနဲ႔ ကိုက္ညီေအာင္ ေရးဆြဲထားတဲ့ အတြက္ ျပည္တြင္း၊ ျပည္ပရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားလည္း ပိုမိုအားေကာင္းလာႏုိင္ေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ဒု၀န္ႀကီးက ေျပာသည္။

အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းတြင္ မည္သူမဆို အခြန္စည္းၾကပ္ျခင္း၊ ေပးေဆာင္ေစျခင္း၊ ေကာက္ခံ ျခင္းကို တမင္တိမ္းေရွာင္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) တိမ္းေရွာင္ရန္ အားထုတ္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) ယင္းပုဂၢိဳလ္အ ေနျဖင့္ ရပိုင္ခြင့္မရွိသည့္ အခြန္ ျပန္အမ္းေငြကို ရရွိရန္ တမင္ႀကံ ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ေတာင္းခံျခင္းျပဳ ေၾကာင္း ျပစ္မႈထင္ရွားစီရင္ျခင္းခံ ရလွ်င္ ထုိသူကို ခုနစ္ႏွစ္ထက္မပို ေသာ ေထာင္ဒဏ္ျဖစ္ေစ၊ က်ပ္ ၂၅၀,၀၀၀ ႏွင့္ ယင္းကာလအတြက္ ယင္းပုဂၢိဳလ္ေပးေဆာင္ရ မည့္ အခြန္၏ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္  ညီမွ်ေသာ ေငြပမာဏတို႔အနက္ မ်ားေသာ ဒဏ္ေၾကးေငြျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလံုးကိုျဖစ္ေစက်ခံေစရမည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

ယခင္က အခြန္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဒဏ္႐ုိက္ပါက တစ္လျဖစ္ေစ၊ တစ္ႏွစ္ျဖစ္ေစ အခြန္ေဆာင္ရန္ ေနာက္က်လ်င္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖစ္ ေသာ္လည္း ယခုဥပေဒၾကမ္းတြင္ တစ္လေနာက္က်ပါက ၁၀ ရာခိုင္ ႏႈန္း၊ တစ္ႏွစ္ေနာက္က်လွ်င္ ၁၀ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အတိုးကို ထည့္သြင္းထားေၾကာင္း ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ ျပည္သူ႕ေငြစာရင္းေကာ္မတီ ဥကၠ႒ဦးေအာင္မင္းက ေျပာသည္။

ဥပေဒျပ႒ာန္းျခင္းသည္  အခြန္စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း ျပ႒ာန္းခ်က္မ်ားကို ဥပေဒတစ္ခုတည္း ေအာက္တြင္ စုစည္းထားရန္၊ အခြန္စီမံခန္႔ခြဲမႈႏွင့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ား ေခတ္မီလာေစရန္၊ မတူညီသည့္ အခြန္အမ်ဳိးအစားမ်ားစီမံခန္႔ခြဲမႈတတ္ႏုိင္သမွ် တစ္ေျပးညီျဖစ္ေစရန္၊ အခြန္၀န္ထမ္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္တာ၀န္မ်ားကို သတ္မွတ္ေပးႏိုင္မႈတို႔ေၾကာင့္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးေမာင္ေမာင္၀င္းက ေျပာသည္။

More in News Section

Top News