ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္းဥပေဒ ႏွစ္လအတြင္း အတည္ျပဳႏုိင္မည္ဟု ခန္႔မွန္း

ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြားလာေရး လုပ္ငန္းဥပေဒ (မူၾကမ္း)ကို အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႕လႊတ္ ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီက ျပင္ဆင္အတည္ျပဳၿပီးေသာေၾကာင့္ ႏွစ္လအတြင္း ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္က အတည္ျပဳမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ခံက ေျပာသည္။


အဆိုပါဥပေဒၾကမ္းတြင္ အ ရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက တင္ ျပလာသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ကို ျဖည့္စြက္ခဲ့ေၾကာင္း၊ လႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္၏ ေမးျမန္းမႈမ်ားကို ျပန္လည္ေျဖၾကားခဲ့သည့္အျပင္ လိုအပ္ေသာ ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ၎က ေျပာၾကား သည္။

ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူ႕လႊတ္ ေတာ္ဥပေဒၾကမ္းေကာ္မတီတြင္ မတ္လအတြင္း သံုးရက္တိုင္ အျပန္အလွန္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီးေနာက္ မၾကာမီ ျပ႒ာန္းမည္ဟု ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ ျပန္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြားလုပ္ငန္း ရွင္မ်ားအသင္း (UMTA) သည္ ၂၀၁၇ အတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံခရီး သြားလာေရးလုပ္ငန္းဥပေဒ (မူ ၾကမ္း)ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ခရီးသြားလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္မႈကို အဓိကထား အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးၿပီး ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို အတည္ျပဳ၍ ၂၀၁၇ ေအာက္တို ဘာအတြင္း လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပ ခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံခရီးသြား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦး သက္လြင္တိုးက ေျပာသည္။

ယင္းဥပေဒမူၾကမ္းတြင္ ပုဒ္မ ၄၄ ခုပါ၀င္ၿပီး အခန္း (၃) ၌ ဒုတိယသမၼတဦးေဆာင္ေသာ အမ်ဳိးသား ခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕က ဖြဲ႕ စည္းေပးရမည္ဟု ပါရွိသည္။ ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ခရီးသြားက႑ အတြက္ လုပ္ပိုင္ခြင့္အာဏာမ်ား ကို တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ အလိုက္ခြဲေ၀ေပးထားသည္။

၁၉၉၃ တြင္ ျပ႒ာန္းခဲ့သည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြား လာေရးဥပေဒသည္ ယခုအခါ ေခတ္ႏွင့္ မေလ်ာ္ညီေတာ့သျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံခရီးသြားလာေရးလုပ္ငန္း ဥပေဒသစ္ျပန္လည္ျပ႒ာန္းရန္ ျပင္ဆင္ေနေသာ္လည္း ဥပေဒပါစကားရပ္မ်ားကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း ခရီးသြားလုပ္ငန္းရွင္မ်ားက အႀကံျပဳ ခဲ့သည္။