ဆက္သြယ္ေရး လိုင္စင္ရကုမၸဏီမ်ား ေလာင္းကစားဂိမ္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ပါက အေရးယူခံရမည္ဟုဆုိ

 ေအာ္ပေရတာမ်ားအပါ အဝင္ ဆက္သြယ္ေရးလုိင္စင္ရ ကုမၸဏီမ်ားသည္ ေလာင္းကစား ဆန္သည့္ ဂိမ္းမ်ားႏွင့္ တုိက္႐ိုက္ ေသာ္လည္းေကာင္း၊ သြယ္ဝိုက္၍ ေသာ္လည္းေကာင္း ပါဝင္ပတ္ သက္ပါက တည္ဆဲဥပေဒအရ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဆက္ သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနက ေမလတတိယပတ္တြင္ ေၾကညာ သည္။

ဖဲကစားသည့္ ရွမ္းကိုးမီးဂိမ္း ကို ဥပမာေပး၍ ေလာင္းကစား ဝန္ေဆာင္မႈဂိမ္းမ်ား တုိးပြားလာျခင္းေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား အက်င့္စာရိတၱပ်က္စီးမႈႏွင့္ ဆံုး႐ံႈးနစ္နာမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။


 ေလာင္းကစားဆန္သည့္ ဂိမ္းမ်ားသည္ ျမန္မာေဈးကြက္အ တြင္း ၁၅ ခုခန္႔ရွိေၾကာင္း၊ အဆုိပါ ဂိမ္းအားလံုးသည္ ဂိမ္းကစားစဥ္ လိုအပ္ေသာ Point ကို ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္၍ဖုန္းဘီလ္မွတစ္ဆင့္ ျပန္လည္ေကာက္ခံေၾကာင္း MY PLAY  ဂိမ္းကုမၸဏီမွ ေအာ္ပေရးရွင္းမန္ေနဂ်ာဦးစိုင္းျပည့္ၿဖိဳးဟန္က ေျပာသည္။

ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရ တာမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလိုင္ စင္ရ ကုမၸဏီမ်ားသည္ လိုင္စင္ စတင္ရယူစဥ္က ေလာင္းကစား ဥပေဒအပါအဝင္ တည္ဆဲဥပေဒ မ်ားကို လိုက္နာရမည္ဟူေသာ စည္းကမ္းခ်က္ပါရွိေၾကာင္း၊ ေလာင္းကစားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္၍ ပါဝင္ပတ္သက္မႈမ်ား၊ ကမ္းလွမ္း မႈမ်ားရွိပါက ဥပေဒအတုိင္း အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကား မႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚစိမ့္စိမ့္ေအးက ေျပာသည္။

‘‘ဂိမ္းထုတ္ကုမၸဏီကို အ ေရးယူဖို႔ဆုိတာကေတာ့ ဆက္ သြယ္ေရးဥပေဒထဲမွာ မပါဘူး’’ဟု၎က ေျပာသည္။

ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ ယခုကဲ့သို႔ အသိေပးအေၾကာင္းၾကားျခင္းကို ႀကိဳဆုိေထာက္ခံေၾကာင္း၊ ေဈး ကြက္အတြင္းရွိ ရွမ္းကိုးမီးအပါ အဝင္ ဂိမ္းဝန္ေဆာင္မႈမ်ားသည္ ေလာင္းကစားျပဳလုပ္ျခင္းမဟုတ္ သည္ကို ျပန္လည္သက္ေသျပသ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစိုင္းျပည့္ၿဖိဳး ဟန္က ေျပာသည္။

‘‘ဒါေတြက (Point) ျပန္ ေရာင္းလုိ႔လည္းရတာမဟုတ္ ဘူး။ ကုမၸဏီကလည္း ျပန္သြင္း တာ လက္မခံဘူး’’ဟု ၎က ေျပာသည္။လက္ရွိတြင္ ဂိမ္းထုတ္လုပ္ သူမ်ားသည္ ေငြေပးေခ်မႈကို လြယ္ကူလ်င္ျမန္သည့္စနစ္ျဖစ္ေသာ ဖုန္းဘီလ္ျဖင့္သာ ခ်ိတ္ဆက္ထား သည္။

‘‘တယ္လီေနာနဲ႔ ခ်ိတ္ထား တာပါ။ အခုထိေတာ့ သူတို႔ဘက္ က ဘာမွအေၾကာင္းမၾကားေသး ပါဘူး’’ဟု ဦးစိုင္းျပည့္ၿဖိဳးဟန္က ေျပာသည္။

ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနသည္ ေမလ ၉ ရက္အ ထိ ဆက္သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာ ေလးခုအပါအဝင္ ကုမၸဏီ ၁၄၆ ခုကို လုိင္စင္ထုတ္ေပးထားသည္။

ေလာင္းကစားဂိမ္းႏွင့္ ဆက္ သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားဆက္ႏႊယ္ေနသည္မွာ ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္ေသာ္လည္း ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသည္ ဥပေဒအရ အေရးယူမည္ဟု ေမလ ၁၈ ရက္တြင္ ပထမဆံုးအသိေပးေၾကညာျခင္းျဖစ္သည္။

Top News