တရားမဝင္ ဖိုက္ဘာသြယ္တန္းမႈမ်ားကို ဇြန္လကစ၍ အေရးယူမည္

တရားမဝင္ ဖိုက္ဘာ သြယ္တန္းထားသည့္ ကုမၸဏီမ်ား  ကို ၂၀၁၈ ဇြန္လက စတင္၍အေရး ယူ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ လွ်ပ္ စစ္၊ စက္မႈလက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္း ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာ ေက်ာ္ကေျပာသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၊ ရန္ ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတို႔ ပူးေပါင္း၍ စီမံခ်က္တစ္ခုအေနျဖင့္ အေရးယူေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာသည္။


 ရန္ကုန္စည္ပင္သာယာ နယ္နိမိတ္အတြင္း တရားမဝင္ သြယ္တန္းထားသည့္ ဖိုက္ဘာ ႀကိဳးမ်ား ျဖဳတ္ခ်ရန္ ၂၀၁၇ အ တြင္း အသိေပးေၾကညာခဲ့သည့္ ေနာက္ပိုင္း စတင္အေရးယူမည့္ အခ်ိန္ကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ ေျပာၾကားျခင္းျဖစ္သည္။

ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးေရး ေကာ္ပိုေရးရွင္းသည္ ဓာတ္တိုင္မ်ားတြင္ သြယ္တန္းထားသည့္ တရားမဝင္ဖိုက္ဘာ ႀကိဳးမ်ားကို ေမလ ၆ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား ျဖဳတ္ခ်ေပးရန္ ဧၿပီအတြင္းက ေၾကညာခဲ့သည္။

 သတ္မွတ္အခ်ိန္အတြင္း ဖယ္ရွားျခင္းမရွိပါက ရန္ကုန္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးေရး ေကာ္ ပိုေရးရွင္း၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ဖယ္ ရွားမည္ဟု ေကာ္ပိုေရးရွင္းအမႈ ေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ ဦးသန္႔စင္က ေျပာသည္။

ရန္ကုန္လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေပးေရးေကာ္ပိုေရးရွင္း၌ ဖိုက္ ဘာႀကိဳးသြယ္တန္းရန္ တရားဝင္ လိုင္စင္ရယူထားသည့္ ကုမၸဏီ သံုးခုရွိၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္စည္ ပင္သာယာေရးေကာ္မတီတြင္ တရားဝင္ လိုင္စင္ေလွ်ာက္ထား သည့္ ကုမၸဏီ ၁၀ ခုရွိေၾကာင္း ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေျပာသည္။

ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရး ကြန္ရက္တည္ေဆာက္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္း ခ်ျခင္းအတြက္ လိုင္စင္ရကုမၸဏီ ၅၀ ခန္႔ရွိၿပီး အင္တာနက္ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ သီးသန္႔ လိုင္စင္ရထားသည့္ ကုမၸဏီ ၄၀ ေက်ာ္ရွိသည္။

Top News