ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန႐ံုးခြဲမ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္မည္

ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ ၾကားမႈဦးစီးဌာန ႐ံုးခြဲမ်ားကို ယခု ႏွစ္အတြင္း ရန္ကုန္ႏွင့္ မႏၲေလး တြင္ တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္၍ တိုင္းအစိုးရ ႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း ယင္းဦးစီးဌာန ဒုတိယ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမ်ိဳးေဆြ ကေျပာသည္။

ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန၏ ဖြဲ႕စည္းပံုကို လူ အင္ အား ၇၀၀ ေက်ာ္ခန္႔အပ္ခြင့္ျပဳ ထားေသာ္လည္း လက္ရွိတြင္ လူ အင္အား ၁၀၀ ခန္႔သာရွိသည္။


တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ မ်ားတြင္ ႐ံုးခြဲမ်ား တိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ မည္ဆိုပါက ဝန္ထမ္းလစာအပါ အဝင္ ကုန္က်စရိတ္မ်ားျပားလာ မည္ျဖစ္၍ လႊတ္ေတာ္တြင္ ဘတ္ ဂ်က္ ေတာင္းခံမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးေဆြက ေျပာသည္။

ေမလ ၉ ရက္က ေနျပည္ ေတာ္တြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အစည္း အေဝးဆံုးျဖတ္ခ်က္အရ ဆက္ သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာန သည္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္မ်ားတြင္ ႐ံုးခြဲမ်ားတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္ လွစ္၍ ေဒသတြင္း အစိုးရႏွင့္ ပူး ေပါင္းမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ရန္ကုန္ တိုင္းေဒသႀကီး လွ်ပ္စစ္၊ စက္မႈ လက္မႈႏွင့္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ ေရးဝန္ႀကီး ေဒၚနီလာေက်ာ္က ေမလ ၂၂ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ႏွင့္မႏၲေလး၌ ႐ံုး ခြဲတိုးခ်ဲ႕ဖြင့္လွစ္ရာတြင္ ေနျပည္ ေတာ္ရွိ ဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕ သြားေရာက္တာဝန္ထမ္းေဆာင္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးမ်ိဳးေဆြက ေျပာသည္။

ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ နည္းပ ညာဆိုင္ရာ အေၾကာင္းအရာမ်ား ကို ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုး ရမ်ားသည္ လက္ရွိအခ်ိန္၌ ေန ျပည္ေတာ္ရွိ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ ၾကားမႈဦးစီးဌာနႏွင့္သာ ခ်ိတ္ ဆက္ေဆာင္ရြက္ရသည္။

ယင္းဦးစီးဌာနသည္ ႏိုင္ငံ ေတာ္ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ အိုင္စီ တီက႑ကို ဥပေဒအရ ႀကီးၾကပ္ ကြပ္ကဲေပးသည့္ တာဝန္ကို အဓိ က ေဆာင္ရြက္ၿပီး ၂၀၁၅ ကျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။

အဆိုပါဦးစီးဌာနကို ဌာန ႀကီးသံုးခုႏွင့္ ဌာနငယ္ ရွစ္ခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

Top News