က်ပ္သိန္း ၇၄၀ တန္ လူနာတင္ယာဥ္၊ ဘ႑ာေငြအေလအလြင့္ႏွင့္ သင္ခန္းစာမ်ား

ျပည္တြင္း တပ္ဆင္ထုတ္ လုပ္ေသာလူနာတင္ယာဥ္က ေပးသည့္ လတ္တေလာသင္ခန္းစာက သံုးတတ္မည္ဆိုလွ်င္ ေဆးပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းထုတ္ လူနာတင္ယာဥ္ေစ်းႏႈန္း ႀကီးျမင့္သည္ကို အေၾကာင္းျပဳလ်က္ အသံဗလံမ်ား ဆူညံပြက္ေလာ ႐ိုက္ေနဆဲျဖစ္သည္။ ျပည္တြင္းထုတ္ လူနာတင္ယာဥ္ကိစၥသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ႀကီးဌာန၊ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနတို႔ သက္သက္သာမက ဝန္ႀကီးဌာန အားလံုး၊ အစိုးရတစ္ဖြဲ႕လံုး အတြက္ ယူတတ္မည္ဆိုလွ်င္ သင္ခန္းစာပင္ျဖစ္သည္။ သင္ခန္းစာ က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ရယူျခင္းျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္သာေသာ၊ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈ ရွိေသာ၊ သန္႔ရွင္းေကာင္းမြန္ေသာ အစိုးရတည္ ေဆာက္ေရးကို မျဖစ္မေနေရွး႐ႈ ႏိုင္မည္ဆုိလွ်င္ အဆိုးထဲက အေကာင္းဟု ဆုိရမည္ျဖစ္သည္။

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနသည္ ေရ တာရွည္ၿမိဳ႕နယ္ သာဂရစက္မႈ နယ္ေျမရွိ အမွတ္ (၁၅) အႀကီး စားစက္႐ံုတြင္ လူနာတင္ယာဥ္ ၁၅ စီးကို တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေမလ ၁၇ ရက္တြင္ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားကစားဝန္ ႀကီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ ေၾကာင္း အစိုးရပိုင္ သတင္းမီဒီ ယာမ်ားႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန၏ တရားဝင္ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ စာမ်က္ႏွာ တို႔တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မတုိင္မီ ျပည္တြင္းေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္မႈ လုပ္ ငန္းမ်ားသည္ တိုင္းျပည္၏စီးပြား ေရးအေပၚ အဆုိးသက္ေရာက္ေစ ခဲ့ၿပီး ျပည္သူလူထု၏ ဝန္ထုပ္ဝန္ ပိုး ႀကီးမားေစခဲ့သည့္အေလ်ာက္ အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ျပည္ သူလူထု အမ်ားစုက ေအာ့ႏွလံုး နာခဲ့ၾကသည္ဟု ဆိုႏုိင္သည္။ သို႔ ျဖစ္၍ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနက တပ္ ဆင္ထုတ္လုပ္မည့္ က်ပ္သိန္း ၇၄၀ တန္ လူနာတင္ယာဥ္မ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အမ်ားျပည္သူ အၾကား ေျပာသံ ဆုိသံ ေဝဖန္သံ မ်ား ျမင့္မားခဲ့သည္။

စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွ ထုတ္ လုပ္ေသာ လူနာတင္ယာဥ္မ်ား သည္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္မီ Standard Type အမ်ဳိးအစားျဖစ္ ၿပီး တစ္စီးလွ်င္  ျမန္မာက်ပ္ေငြ သိန္း ၇၄၀ ကုန္က်ေၾကာင္း၊ ေမာ္ ေတာ္ယာဥ္ႏွင့္ အတြင္းစက္ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ တစ္ႏွစ္အာမ ခံေပးထားေၾကာင္း၊ ေစ်းကြက္လို အပ္ခ်က္အရ Basic Type ႏွင့္ Advance Type အမ်ဳိးအစားမ်ား ကိုလည္း ဆက္လက္ထုတ္လုပ္ ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျမန္မာ ႏိုင္ငံ လူနာတင္ယာဥ္အရည္ အေသြး သတ္မွတ္အတည္ျပဳေရး အဖြဲ႕ (CAAM)ကလည္း ျပည္ တြင္း၌ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ေသာ လူနာတင္ယာဥ္မ်ားႏွင့္အတူ ျပည္ပမွ တင္သြင္းလာေသာ လူ နာတင္ယာဥ္မ်ားကိုလည္း စစ္ ေဆးေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အစိုးရပိုင္ သတင္းမီဒီယာမ်ား တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

တိုယိုတာ ဟိုင္းေအ့စ္ Standard Type လူနာတင္ယာဥ္ ကို ျပည္တြင္း၌ တပ္ဆင္ထုတ္ လုပ္မည့္ ကုန္က်စရိတ္ က်ပ္သိန္း ၇၄၀ ဆုိသည့္သတင္းသည္ အမ်ားျပည္သူအၾကား လႈပ္လႈပ္ ရြရြ ျဖစ္ေစခဲ့သည္။ သတင္းမီဒီ ယာမ်ား၊ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အပါအဝင္ လူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားတြင္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနက ျပည္တြင္း တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သည့္ လူနာ တင္ယာဥ္ေစ်းႏႈန္း က်ပ္သိန္း ၇၄၀ ႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေမးခြန္းထုတ္ သံမ်ား၊ ေဝဖန္သံမ်ား ျမင့္မား လ်က္ရွိသည္။ ႏိုင္ငံတကာ အြန္ လိုင္းေမာ္ေတာ္ကား စာမ်က္ႏွာ မ်ားတြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ အမ်ဳိး အစားတူ၊ အရည္အေသြးတူ၊ ဘယ္ေမာင္း လူနာတင္ယာဥ္ ေပါက္ေစ်းမ်ားႏွင့္ ႏိႈင္းယွဥ္ေဖာ္ျပ ခဲ့ၿပီး ေစ်းႏႈန္းႀကီးျမင့္လြန္းသည္ဟု သံုးသပ္သံမ်ား က်ယ္ေလာင္ခဲ့ သည္။ ျပည္တြင္းတပ္ဆင္ထုတ္ လုပ္မႈ ကုန္က်စရိတ္သည္ ျပည္ပ မွ မွာယူတင္သြင္းသည့္ ေစ်းႏႈန္း ထက္ ျမင့္မားေနမည္ဆုိလွ်င္ ျပည္ပမွ မွာယူတင္သြင္းျခင္းျဖင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာကို ၿခိဳးၿခံေခြၽတာ သင့္သည္ဟုလည္း အႀကံျပဳ ေဆြးေႏြးၾကသည္။

ဟိုးတုန္းကကဲ့သို႔ ျမန္မာႏိုင္ ငံတြင္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တပ္ဆင္ ထုတ္လုပ္သည္၊ စက္မႈဝန္ႀကီး ဌာနက ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ တပ္ဆင္ ထုတ္လုပ္သည္ဆိုသည့္ မွတ္ တမ္း ရရွိႏုိင္ေရး ဦးတည္သည့္ ေျခလွမ္းျဖစ္မည္ဆိုလွ်င္ ရွက္ ဖြယ္လိလိပင္ ျဖစ္လိမ့္မည္။ အႀကီးအကဲတို႔ကို မ်က္ႏွာလို မ်က္ႏွာရ လုပ္လိုသည့္ ဆႏၵလြန္ ကဲေသာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္ ဟုတ္၊ မဟုတ္ စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္သင့္ သည္။ လူနာတင္ယာဥ္ တင္ဆင္ ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းႏွင့္ပတ္ သက္ေသာ ဝန္ႀကီးဌာနတစ္ခုလံုး ၏ အစည္းအေဝးမွတ္တမ္းမ်ား၊ ေဆြးေႏြးခ်က္အသံဖိုင္မ်ားကို ျပန္လည္နားေထာင္ စစ္ေဆးသင့္ သည့္အျပင္ အစည္းအေဝးတက္ ေရာက္ခဲ့သည့္ တာဝန္ရွိပုဂၢိဳလ္ မ်ား၊ အရာရွိႀကီးမ်ား၊ သာဂရ စက္႐ံုရွိ အဆင့္ဆင့္ အမႈထမ္း၊ အရာထမ္းမ်ားကို စနစ္တက်ေမး ျမန္းစံုစမ္း မွတ္တမ္းရယူႏိုင္ေရး ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မည္ဆိုလွ်င္ လူနာ တင္ယာဥ္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ေရး စီမံခ်က္ႏွင့္ ဆက္စပ္ အေၾကာင္း အခ်က္မ်ားကို ကြင္းကြင္းကြက္ ကြက္ ျမင္လာႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

သန္႔ရွင္းေသာအစိုးရႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စနစ္ ျဖစ္ထြန္းေစေရး ရည္မွန္း ခ်က္ ထားရွိသည္ဆိုလွ်င္ အစိုးရ ဝန္ႀကီးဌာနမ်ား၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအေနျဖင့္ လူနာ တင္ယာဥ္ ျပည္တြင္းတပ္ဆင္ ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းစီမံကိန္း အပါအဝင္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ သံုးစြဲ ေဆာင္ရြက္မည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ အမ်ားျပည္သူသိရွိ ေအာင္ ပြင့္လင္းျမင္သာ ထုတ္ ျပန္ အသိေပးသင့္သည္။ အစိုးရ ၏ စီမံကိန္းမ်ား၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ားႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အမ်ား ျပည္သူကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႕ အသိေပး ရွင္းလင္းႏိုင္ေလေလ ထင္ေယာင္ထင္မွားမ်ား၊ ေကာ လာဟလမ်ားကို သိိသိသာသာ ဟန္႔တားႏုိင္ေလေလ ျဖစ္သည္။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ ျဖဳန္းတီးမႈ၊ အ ေလအလြင့္ ျဖစ္ေစမႈတို႔ႏွင့္ ဆက္ စပ္ေသာ ထင္ေၾကး၊ သတင္း၊ စြပ္စြဲမႈမ်ားကိုလည္း ေျဖရွင္းၿပီး ျဖစ္ႏုိင္သည္။

The Daily Eleven ေန႔စဥ္ သတင္းစာတြင္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ လက္ ေထာက္အတြင္းဝန္  ဦးေက်ာ္ၿဖိဳး ေမာ္က စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွ တပ္ ဆင္ထုတ္လုပ္ေသာ က်ပ္သိန္း ၇၄၀ တန္ လူနာတင္ယာဥ္၏ ေစ်းႏႈန္းအေပၚ ေဝဖန္မႈမ်ား ရွိေန ေသာ္လည္း ယင္းကားအမ်ဳိး အစားကို ျပည္ပမွ တင္သြင္းပါက က်ပ္သိန္း ၁,၀၀၀ ဝန္းက်င္ရွိ ေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့သည္။ ျပည္ တြင္းမွာ ထုတ္လုပ္သည့္အတြက္ ေစ်းသက္သာေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ထုတ္လုပ္မႈအတြက္ စက္မႈဝန္ႀကီး ဌာနအေနျဖင့္ ဘတ္ဂ်က္ဆံုး႐ံႈးမႈ မရွိေၾကာင္း၊ အျမတ္လည္းမယူ ေၾကာင္း လက္ေထာက္အတြင္း ဝန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လူနာတင္ယာဥ္ တပ္ဆင္ ထုတ္လုပ္သည္ဟု ဆိုရာတြင္ တိုဟိုတာဟိုင္းေအ့စ္အသစ္ကို ျပည္တြင္းမွာ တပ္ဆင္ခဲ့သည္ လား၊ သို႔မဟုတ္ ကားအသစ္ကို ျပည္ပမွ တိုက္႐ိုက္ဝယ္ယူခဲ့သည္ လား ေမးစရာရွိမည္ျဖစ္သည္။ တိုယိုတာဟိုင္းေအ့စ္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဝယ္ယူ သည့္ေစ်းႏႈန္း၊ ေငြေပးေခ်မႈ၊ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၏ ေမာ္ဒယ္အပါ အဝင္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ မ်ား၊ လူနာတင္ယာဥ္တြင္ တပ္ ဆင္ အသံုးျပဳထားသည့္ ေဆး ဘက္ဆိုင္ရာ ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား၏ ကုန္ အမွတ္တံဆိပ္မ်ား၊ ဝယ္ယူခဲ့ သည့္ေစ်းႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ေငြေပးေခ် သည့္ အေထာက္အထားမ်ားကို အမ်ားျပည္သူ သိရွိႏိုင္ေအာင္ တရားဝင္ ထုတ္ျပန္ႏုိင္ရမည္ျဖစ္ သည္။ သို႔မွသာ ပြင့္လင္းျမင္သာ ျပည္သူကို မ်က္ႏွာမူရာေရာက္ မည္ျဖစ္သည္။

 တိုယိုတာ ဟိုင္းေအ့စ္ Standard Type လူနာတင္ယာဥ္ ကို ျပည္ပမွ တင္သြင္းပါက က်ပ္ သိန္း ၁,၀၀၀ ဝန္းက်င္ ကုန္က်ႏုိင္ ေၾကာင္း စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန လက္ ေထာက္အတြင္းဝန္က ေျပာဆိုခဲ့ သည္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ အားက စားဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ တိုယို တာဟိုင္းေအ့စ္ Standard Type လူနာတင္ယာဥ္မ်ားကို ျပည္ပမွ တင္သြင္းရန္ ေစ်းႏႈန္းအဆိုျပဳလႊာ မ်ားကို ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားမွ လည္းေကာင္း၊ ျပည္တြင္း၌ တပ္ ဆင္ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ သက္ဆိုင္ သည့္ေစ်းႏႈန္း အဆိုျပဳလႊာကို စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနမွလည္းေကာင္း ႀကိဳတင္ေတာင္းယူရမည္ျဖစ္ၿပီး ေစ်းႏႈန္း အဆုိျပဳလႊာမ်ားအား စိစစ္ ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚ အေျချပဳလ်က္ လူနာတင္ယာဥ္ကို ျပည္ပမွ တင္သြင္းမည္လား၊ ျပည္တြင္းတြင္ တပ္ဆင္ထုတ္ လုပ္မည္လားဟူသည့္ အၿပီးသတ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ခ်မွတ္ရမည္ျဖစ္ သည္။

လူနာတင္ယာဥ္ ၅၅ စီးကို တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္မည့္ ကုန္က် စရိတ္သည္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၄၀,၇၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ သံုးသန္းစြန္းစြန္း) ရွိၿပီး ျပည္သူ႔ ဘ႑ာကို က်ခံသံုးစြဲျခင္းျဖစ္ သျဖင့္ စနစ္တက် ၾကပ္မတ္စစ္ ေဆးႏုိင္ရန္ အေရးႀကီးမည္ျဖစ္ သည္။ ျပည္တြင္းတြင္ လူနာတင္ ယာဥ္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ျခင္း သည္ ျပည္ပမွ မွာယူတင္သြင္း သည္ထက္ ကုန္က်စရိတ္ ျမင့္မား ေနမည္ဆိုလွ်င္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ အေလအလြင့္ ျဖစ္ေစျခင္းပင္ျဖစ္ သည္။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ အေလ အလြင့္ ျဖစ္ေစမည္ဆိုလွ်င္ အဂ တိလိုက္စားမႈဟု မွတ္ယူရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ျဖစ္၍ လူနာတင္ ယာဥ္မ်ားကို ျပည္တြင္းတြင္ တပ္ ဆင္ထုတ္လုပ္မႈေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ ဘ႑ာ အေလအလြင့္ ျဖစ္ေစ မည္ဆိုလွ်င္ အဆုိပါ ျပည္တြင္း တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္မႈကို အတည္ ျပဳ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စု အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအပါအဝင္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ခဲ့သူ အဆင့္ဆင့္ကို စံုစမ္းစစ္ေဆး ၾကားနာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။ လိုအပ္ပါက ထိထိ ေရာက္ေရာက္ အေရးယူမႈမ်ား ကို ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။

အဆိုပါ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈမ်ား ႏွင့္ ၾကားနာမႈမ်ားတြင္ လႊတ္ ေတာ္မ်ား၏ အခန္းက႑သည္ ဗ်ဴဟာေျမာက္ အေရးပါလ်က္ရွိ သည္။ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၊ အမ်ဳိး သားလႊတ္ေတာ္တို႔ အေနျဖင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာ အေလအလြင့္ မျဖစ္ေရး ထိန္းေက်ာင္းရာတြင္ အခရာက်သည္။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားအေနျဖင့္ တစ္ဦးခ်င္းျဖစ္ေစ၊ လႊတ္ေတာ္ ေကာ္မတီအေနျဖင့္ျဖစ္ေစ သီးျခားေကာ္မတီ ဖြဲ႕စည္း၍ျဖစ္ေစ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာန အမွတ္ (၁၅) အႀကီးစားစက္႐ံု၏ လူနာတင္ယာဥ္ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ခေရေစ့တြင္းက်ေလ့လာဆန္းစစ္ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္သင့္ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္ အခ်က္အလက္ ပိုင္ပိုင္ႏုိင္ႏုိင္ျဖင့္ အဆိုတင္သြင္းျခင္း၊ ေမးခြန္းေမးျမန္းျခင္း တို႔ကို ကမကထျပဳေဖာ္ေဆာင္သင့္သည္။

 အခ်ဳပ္အားျဖင့္ဆိုေသာ္ စက္မႈဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ လူနာ တင္ယာဥ္မ်ားကို ျပည္တြင္း၌ လတ္တေလာ တပ္ဆင္ထုတ္လုပ္ ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေကာင္းကြက္ ဆိုး ကြက္မ်ားအၾကား အစိုးရဝန္ႀကီး ဌာနမ်ားအေနျဖင့္ ပြင့္လင္းျမင္ သာ ျပည္သူကို မ်က္ႏွာမူႏုိင္ရန္ လစ္ဟာေနဆဲျဖစ္ေၾကာင္း သိ သာျမင္သာေစခဲ့သည္။ အစိုးရ ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္မ်ားကလည္း လူ နာတင္ယာဥ္ ျပည္တြင္းတပ္ဆင္ ထုတ္လုပ္မႈအပါအဝင္ ဝန္ႀကီး ဌာနမ်ား၏ စီမံကိန္းမ်ား၊ တင္ဒါ မ်ားကို မ်က္ျခည္မျပတ္ ေစာင့္ ၾကည့္ ထိန္းေက်ာင္းႏိုင္ရန္ ပိုမို အားစိုက္ဖို႔ လိုအပ္လ်က္ရွိ ေၾကာင္း ထင္ရွားေစခဲ့သည္။ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြ ေလလြင့္မည္ ဆုိလွ်င္ ျပည္သူက ၿငိဳျငင္မည္ျဖစ္ ၿပီး ျပည္သူ၏ ယံုၾကည္မႈကို ရရွိ ႏုိင္မည္ မဟုတ္ေပ။ အစိုးရ၊ ျပည္ ေထာင္စု ဝန္ႀကီးဌာနမ်ားအေန ျဖင့္ ျပည္သူကို ပြင့္လင္းျမင္သာ မ်က္ႏွာမူႏုိင္ေရးသည္ ဒီမိုကေရစီ စပ္ကူးမပ္ကူးတြင္ အေရးတကာ့ အေရးႀကီးဆံုး ျဖစ္ပါေၾကာင္း သံုး သပ္တင္ျပလိုက္ရပါသည္။   ။

(ေဆာင္းပါးရွင္ ေဒါက္တာရန္မ်ိဳသိမ္းသည္ ႏိုင္ငံေရးသံုးသပ္ေဆာင္း ပါးမ်ားေရးသားေနသူျဖစ္သည္။)

Top News