ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ က်ပ္ ၁၃၄ ဘီလီယံေက်ာ္ ထိေရာက္မႈ ရွိ၊ မရွိ စစ္ေဆးရန္ အဆိုတင္

ရန္ကုန္တိုင္းအစိုးရက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြ ထည့္ဝင္ထား ေသာ က်ပ္ ၁၃၄ ဘီလီယံေက်ာ္ ကို စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အစီရင္ခံစာတြင္ ေဆြးေႏြးေပးရန္ ဒီခ်ဳပ္အမတ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက ယမန္ေန႔ တိုင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ အဆိုတင္သြင္းခဲ့သည္။

၂၀၁၆-၁၇ ျဖည့္စြက္ ဘ႑ာရန္ပံုေငြတြင္ City Bank ၌ တိုင္းအစိုးရက စီးပြားေရးလုပ္ ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံေငြ ထည့္ဝင္ျခင္းမ်ားအ တြက္ က်ပ္ ၆၄ ဘီလီယံ၊ က်ပ္ ၇၀ ဘီလီယံႏွင့္က်ပ္ ၇,၇၄၈ ဒသမ ၃၀၁ သန္းတို႔ကို လႊတ္ ေတာ္တြင္ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းအေပၚ ရန္ကုန္တိုင္း စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုး၏ ၂၀၁၈ တစ္ႏွစ္ျပည့္ အစီရင္ခံစာ၌ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပေပးရန္ ၎က အဆိုတင္သြင္းခဲ့သည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕သစ္  တည္ ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ YMDP ဟူ၍ အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီ တည္ေထာင္ကာ က်ပ္ ၆၄ ဘီလီ ယံကိုလည္းေကာင္း၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ျပ အမ်ားျပည္သူသယ္ယူ ပို႔ ေဆာင္ေရး အမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္ ေသာ ကုမၸဏီ (YUPT) တည္ ေထာင္ရန္ က်ပ္ ၇၀ ဘီလီယံကို လည္းေကာင္း၊ လယ္ယာေျမမ်ား ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ က်ပ္ သန္း ၇,၇၀၀ ေက်ာ္ကိုလည္း ေကာင္း အစိုးရက ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ လႊတ္ေတာ္က ခြင့္ျပဳေပးခဲ့သည္မွာ ၂ ႏွစ္ေက်ာ္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ေဒၚစႏၵာမင္းက ေျပာသည္။

‘‘တိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕က ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံထည့္ဝင္ထားတဲ့ ကိစၥရပ္ ေတြ အမွန္တကယ္ထိေရာက္ ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း ရွိ၊ မရွိကို ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္ဖို႔လႊတ္ ေတာ္ဥကၠ႒ႀကီးကတစ္ဆင့္ စာ ရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးကို တင္ျပရျခင္းျဖစ္ ပါတယ္’’ ဟု ဆိပ္ႀကီးခေနာင္တို တိုင္းေဒသႀကီးအမတ္ ေဒၚစႏၵာ မင္းက ေျပာသည္။

ေဒၚစႏၵာမင္းတင္သြင္းသည့္ အဆိုကို ေမလ ၂၉ ရက္တြင္ က်င္း ပမည့္  ရန္ကုန္တိုင္းလႊတ္ေတာ္၌ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

YUPT ကို အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီတည္ေထာင္ထားသျဖင့္ အမ်ား ပိုင္ကုမၸဏီမ်ား အက္ဥပေဒအရ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝးတြင္ ႐ႈံးျခင္း၊ ျမတ္ျခင္းထည့္သြင္း ေၾကညာေပးမည္ဟု ရန္ကုန္တိုင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးက ေျပာၾကားထားေၾကာင္းႏွင့္အစိုးရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားသည့္ ၆၄ ဘီလီယံ ႏွင့္ ၇၀ ဘီလီယံတို႔မွာ ျပည္သူ႔ ဘ႑ာေငြမ်ားျဖစ္၍ လႊတ္ေတာ္ က စစ္ေဆးေပးေစလိုေၾကာင္း ေဒၚစႏၵာမင္းက ေတာင္းဆိုသည္။

‘‘တခ်ိဳ႕ကိစၥရပ္ေတြက တင္ ျပတဲ့လူအတြက္ အလြယ္တကူ ျဖစ္ေပမယ့္ လက္ေတြ႕အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေနသူေတြအတြက္ ခက္ခဲတယ္ဆိုတာ သိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္မတင္ျပတဲ့ကိစၥရပ္ မွာ စာရင္းစစ္ခ်ဳပ္အေနနဲ႔ ဥပေဒ တစ္ရပ္ျပ႒ာန္းၿပီး လုပ္ပုိင္ခြင့္ရွိ တဲ့ တာဝန္တစ္ရပ္လည္း ျဖစ္ပါ တယ္’’ ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာ ၾကားသည္။

အဆိုပါ ဘ႑ာေငြမ်ားသည္ ျပည္သူလူထုထံမွ ေကာက္ခံရရွိ သည့္ ေငြမ်ားျဖစ္၍ ျပည္သူလူထု ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ သိရွိႏိုင္ေရး  လႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြးသင့္ ေၾကာင္း ျပည္သူ႔ေငြစာရင္းေကာ္ မတီဒုဥကၠ႒   ဦးတင္ဝင္းက ေထာက္ခံေျပာၾကားသည္။

More in News Section

Top News