ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းစာရင္း တင္သြင္းႏုိင္မည့္ရက္ေၾကညာ

 ႏုိဝင္ဘာ ၃ ရက္တြင္ က်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အမည္စာရင္းကို ဇူလုိင္ ၂ ရက္ကစတင္၍ ၁၀ ရက္အတြင္း တင္သြင္းႏုိင္ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေၾကညာသည္။

၂၀၁၈ ၾကားျဖတေ္ရြးေကာက္ပြဲယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းမ်ား အမည္စာရင္းကိုဇူလုိင္ ၂ ရက္တြင္ စတင္၍ ဇူလုိင္၁၁ ရက္ ေနာက္ဆံုးထား တင္သြင္းႏုိင္ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္၌ ေဖာ္ျပသည္။
 
ေရြးေကာက္ပြဲယွဥ္ၿပိဳင္မည့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအျဖစ္ အ မည္စာရင္းတင္သြင္းလႊာမ်ားကို ျပန္လည္႐ုပ္သိမ္းလိုပါက ဇူလုိင္ ၁၃ ရက္တြင္ ႐ုပ္သိမ္းႏုိင္ေၾကာင္း ႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္းအမည္ စာရင္း တင္သြင္းလႊာမ်ားကို ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္မွ ၂၂ ရက္အတြင္း စိစစ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္။

ယခုက်င္းပမည့္ ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲသည္ ဒီခ်ဳပ္အစိုးရ သက္တမ္းအတြင္း ဒုတိယအ ႀကိမ္ ျပဳလုပ္သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲျဖစ္ၿပီး လစ္လပ္မဲဆႏၵ နယ္ ၁၃ ေနရာအတြက္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ေရြးခ်ယ္မည္ျဖစ္သည္။

ၾကားျဖတ္ ေရြးေကာက္ပြဲ က်င္းပရန္ ျပည္ေထာင္စုေရြး ေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္က ေၾကညာ ထားသည့္ လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ မ်ားတြင္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ေလးေနရာ၊ အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္ တစ္ေနရာ၊ တုိင္းေဒသ ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္မ်ားမွ ရွစ္ေနရာ ပါဝင္သည္။

၂၀၁၇ ဧၿပီ ၁ ရက္ကက်င္းပ သည့္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲကို လစ္လပ္မဲဆႏၵနယ္ ၁၉ေနရာအ တြက္ က်င္းပၿပီး ႏုိင္ငံေရးပါတီ ၂၄ ပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္ေလာင္း ၈၈ ဦးႏွင့္ တစ္သီးပုဂၢလကိုယ္စားလွယ္ခုနစ္ဦး စုစုေပါင္း ၉၅ ဦး ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မ ရွင္က ထုတ္ျပန္ထားသည္။

လက္ရွိ အာဏာရဒီခ်ဳပ္ ပါတီက လာမည့္ ၾကားျဖတ္ေရြး ေကာက္ပြဲတြင္ လစ္လပ္မဲဆႏၵ နယ္အားလံုး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ မည္ ဟု ေျပာၾကားထားသည္ ။သို ႔ ေသာ္ အဓိကအင္အားႀကီး အ တိုက္အခံပါတီ ျပည္ခိုင္ၿဖိဳးကမူ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲ ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ရန္ မေသခ်ာ ေသးေပ။

၂၀၁၇ ၾကားျဖတ္ ေရြး ေကာက္ပြဲ က်င္းပသည့္ ၁၉ ေနရာ အနက္ ဒီခ်ဳပ္က ကိုးေနရာ၊ ရွမ္း တုိင္းရင္းသားမ်ား ဒီမိုကေရစီ အဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ကေျခာက္ေနရာ၊ ျပည ္ ခိုင္ၿဖိဳးပါတီက ႏွစ္ေနရာ၊ ရခုိင္ အမ်ိဳးသားပါတီႏွင့္ လူမ်ိဳးေပါင္းစံု ဒီမိုကေရစီ ပါတီ (ကယားျပည္ နယ္)တုိ႔က တစ္ေနရာစီ အသီး သီးအႏုိင္ရခဲ့သည္။
 

More in News Section

Top News