အိုင္တီနည္းပညာႏွင့္ ေပါင္းစပ္ေပးရန္ လိုအပ္ေနသည့္ စိုက္ပ်ဳိး ေမြးျမဴေရးက႑

(၁)

မၾကာေသးမီက စာအုပ္ဆိုင္ကို ေရာက္ရင္း ‘(၁၃)ႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏုိင္ငံ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ငါးႏွစ္စီမံကိန္း (၂၀၁၆-၂၀၂၀)’ ဘာသာျပန္စာအုပ္ကို ဝယ္ယူလာျဖစ္ၿပီး ေလ့လာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ တ႐ုတ္အစိုးရအေနနဲ႔ သူ႔ျပည္သူေတြရဲ႕ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ငါးႏွစ္အတြင္း ဘာေတြကို ဘယ္လိုလုပ္ေဆာင္မလဲဆိုတာ အေသးစိတ္ ေဖာ္ျပထားတဲ့ အဲဒီစီမံကိန္းဟာ ‘ဘက္စံု အတန္အသင့္ ျပည့္စံုႂကြယ္ဝေသာ လူ႔အဖြဲ႕အစည္း’တစ္ရပ္ တည္ေထာင္မႈ ၿပီးျပည့္စံုဖို႔ အတြက္ ေနာက္ဆံုးကာလ အပိုင္း အျခားကို လႊမ္းၿခံဳထားတယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။

စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းတာက စီမံကိန္းကို ေရး ဆြဲရာမွာ ‘လမ္းၫႊန္အေတြးအေခၚ’ ေတြ၊ ‘ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒႆန’ေတြကို အေျခခံထားတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ စီမံကိန္းမွာ အစိတ္အပိုင္း ၂၀ ပါဝင္ၿပီး အခန္း ၈၀ ခြဲျခားၿပီး ေဖာ္ ျပထားပါတယ္။ အဲဒီထဲကမွ အပိုင္း (၄)ကို လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိး ေရး ေခတ္မီတိုးတက္ေရးအျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီး အခန္း (၁၈)ကေန (၂၁) အထိ အခန္းေလးခန္း ခြဲ ျခားေဖာ္ျပထားပါတယ္။ ဘာသာ ျပန္ဆိုသူက ‘လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိး ေရး’လို႔ ဘာသာျပန္ဆုိခဲ့ေပမယ့္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခ်က္မွာေတာ့ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ ေရလုပ္ ငန္း က႑ေတြအားလံုးကို လႊမ္း ၿခံဳေဖာ္ျပထားတာ ေတြ႕ရပါတယ္။ အဲဒီထဲကမွ စိတ္ဝင္စားစရာ ေကာင္းတာတစ္ခုကေတာ့ အခန္း (၂၀) လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရးအတြင္း နည္းပညာႏွင့္ပစၥည္းကိရိယာမ်ားကို မြမ္းမံျခင္းႏွင့္ သတင္းနည္းပညာ အသံုးျပဳမႈတုိးျမႇင့္ျခင္းဆိုတဲ့ အခ်က္တစ္ခ်က္ကို ထည့္သြင္းထားျခင္းပါ။

စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္း ေတြကို အုိင္တီ၊ အုိင္စီတီ အစရွိ သလုိ ေခၚေဝၚသံုးစြဲေလ့ရွိတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ နည္း ပညာနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ေပးႏိုင္ဖို႔ တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းက တိတိက်က် စီမံထားတာကို ေတြ႕ ရပါတယ္။ ပထမအဆင့္အေနနဲ႔ ေအာက္ေျခအဆင့္ (ေတာင္သူ လယ္သမား ေမြးျမဴထုတ္လုပ္သူ အဆင့္)မွာ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းေတြကို သတင္းအခ်က္ အလက္ နည္းပညာနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ ေပးဖို႔ တြန္းအားေပး လုပ္ေဆာင္ သြားမယ္လို႔ ဆိုပါတယ္။ အဲဒီလို ေဆာင္ရြက္ရာမွာ ေဒသအခ်ဳိ႕မွာ စမ္းသပ္ကြက္အေနနဲ႔ စတင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး အဲဒီ အိုင္တီအေျခ ခံတဲ့စနစ္ကို စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး က႑ႀကီးတစ္ခုလံုးဆီ ျဖန္႔ၾကက္ သြားဖို႔ ေဆာင္ရြက္မယ္လို႔ဆုိပါ တယ္။ အဲဒီလို စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး က႑ႀကီးတစ္ခုလံုး အုိင္တီနည္း ပညာနဲ႔ အခ်ိတ္အဆက္ ရသြားၿပီး တဲ့အခါ ဉာဏ္ရည္တု နည္းပညာ အေျချပဳ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးစနစ္ နဲ႔ ၿဂိဳဟ္တုစနစ္သံုး စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴ ေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈ စနစ္အထိ ျမႇင့္ တင္သြားမယ္လို႔ ရည္မွန္းထားပါ တယ္။ အဲဒီလိုရည္မွန္းခ်က္ေတြ ေအာင္ျမင္ႏုိင္ဖို႔အတြက္ စိုက္ပ်ဳိး ေမြးျမဴေရးနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ အိုင္တီ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းေတြကို တြန္းအားေပးသြား၊ ကူညီသြားဖို႔ ျပင္ဆင္ထားတယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးနဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ E-Commerce ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးကိုလည္း အရွိန္ျမႇင့္လုပ္ ေဆာင္သြားဖို႔ စီမံခ်က္ေရးဆြဲထား တာ ေတြ႕ရပါတယ္။

(၂)

အိမ္နီးခ်င္း တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးက႑နဲ႔ အုိင္ တီနည္းပညာတို႔ကို ခ်ိတ္ဆက္ ေပးဖို႔ စဥ္းစားပံုကို ေလ့လာၾကည့္ မိရင္း ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴ ေရး က႑အတြက္လည္း အေတြး ပြားမိပါတယ္။ ပုဂၢလိက ဆက္ သြယ္ေရးေအာ္ပေရတာေတြကို ခြင့္ျပဳလိုက္ၿပီးေနာက္ပိုင္း အိုင္တီ နည္းပညာနဲ႔ လူထုက အေတာ္ ေလး နီးစပ္လာခဲ့ၿပီလို႔ ဆိုႏုိင္ပါ တယ္။ ဆက္သြယ္ေရးကြန္ရက္ က်ယ္ျပန္႔လာၿပီး တယ္လီဖုန္း အသံုးျပဳႏိုင္တဲ့ နယ္ေျမဧရိယာ က်ယ္ဝန္းလာတဲ့အေလ်ာက္ တယ္လီဖုန္း အသံုးျပဳသူလည္း သိသိသာသာႀကီး မ်ားလာပါ တယ္။ တယ္လီဖုန္း အသံုးျပဳသူ အမ်ားစုကလည္း စမတ္ (Smart) ဖုန္းကုိ အသံုးျပဳလာတဲ့ အေျခ အေနျဖစ္ပါတယ္။

ႏိုင္ငံ့လူဦးေရရဲ႕ ၇၀ရာခိုင္ ႏႈန္းခန္႔ဟာ ေက်းလက္မွာေနထုိင္ ၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးကုိ အေျခခံ တဲ့ လူမႈစီးပြားဘဝကို ပိုင္ဆိုင္ ထားၾကတာျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ ေက်းလက္ေနလူထုရဲ႕ အစိတ္အပိုင္း အေတာ္မ်ားမ်ားကို သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာက ေရာက္ရွိလာေနေပမယ့္ လက္ထဲ ေရာက္လာေနတဲ့ အဲဒီနည္းပညာကိုအသံုးခ်မႈအပိုင္းမွာေတာ့ အားနည္းေနေသးတယ္လို႔ ဆုိရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ေက်းလက္ေဒသက အင္တာနက္ အသံုးျပဳ သူအမ်ားစုဟာ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္လူမႈ ကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာ တစ္ခုတည္းကိုသာ အဓိကထား အသံုးျပဳေနေသးတာျဖစ္ၿပီး တခ်ဳိ႕ေဒသေတြ မွာဆိုရင္ ‘အင္တာနက္ဆိုတာ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္’၊‘ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ အင္တာနက္’လို႔ နားလည္လက္ခံ ထားတာေတြေတာင္ ရွိေနပါေသးတယ္။ ေက်းလက္ေဒသက ျပည္သူလူထုေတြအတြက္ အမွန္တကယ္လိုအပ္တဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္နဲ႔ ဗဟုသုတေတြကို အုိင္တီနည္းပညာ အသံုးျပဳၿပီး စနစ္တက် ျဖန္႔ေဝေပးႏုိင္ပါလ်က္ အမ်ားစုက ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကိုသာ သတင္းအရင္းအျမစ္အျဖစ္ အသံုးျပဳေနၾကရေသးတာက ဝမ္းနည္းစရာေကာင္းလွပါတယ္။ ပုဂၢလိက ကုမၸဏီတခ်ဳိ႕နဲ႔ အင္န္ဂ်ီအုိ တခ်ဳိ႕ကစိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးဆိုင္ရာ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ ကို Mobile app ေတြနဲ႔ ျဖန္႔ေဝေပးေနတာေတြ ရွိေနေပမယ့္ လံုေလာက္တဲ့အေျခအေန မဟုတ္ေသးပါဘူး။ ဒါ့အျပင္ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြ၊ နည္းပညာ အခ်က္အလက္ေတြရဲ႕ တိက်မွန္ကန္မႈကို စိစစ္အကဲျဖတ္ေပးမယ့္ Verification လုပ္ငန္းစဥ္ မရွိေသးတာကိုလည္း သတိျပဳမိႏိုင္ပါတယ္။

တ႐ုတ္ျပည္ႀကီးရဲ႕ ငါးႏွစ္ စီမံကိန္းထဲကလို ဉာဏ္ရည္တု နည္းပညာတို႔၊ ၿဂိဳဟ္တုစနစ္သံုး စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး စီမံခန္႔ခြဲမႈတို႔ ဆုိတာေတြကို အသာထားလို႔ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးသမားေတြထံ မွန္ကန္တိက်တဲ့ သတင္းအခ်က္ အလက္နဲ႔ နည္းပညာေတြ ေရာက္ရွိႏိုင္ေစေရးအတြက္ အုိင္ တီနည္းပညာကို ထိထိေရာက္ ေရာက္ အသံုးခ်ႏိုင္ဖို႔ကေတာ့ ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ ပထမအဆင့္ စတင္စဥ္းစားသင့္ၿပီ ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ အုိင္တီနည္းပညာ က ေတာင္သူလယ္သမား၊ စိုက္ ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးသမားေတြထံကို ေရာက္ရွိေနၿပီးျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီ နည္းပညာကို စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး က႑အတြက္ အသံုးခ်ႏုိင္ေအာင္ စီမံကြပ္ကဲေပးဖို႔သာ လိုအပ္ေန တာ ျဖစ္ပါတယ္။

(၃)

တ႐ုတ္ျပည္ရဲ႕ ငါးႏွစ္စီမံ ကိန္းထဲမွာ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး ထြက္ကုန္ေတြကို ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားရာမွာ E-Commerce စနစ္ကို တြင္တြင္က်ယ္က်ယ္ အသံုးခ်လာႏိုင္ဖို႔ ပါဝင္ပါတယ္။ အင္တာနက္ကေနတစ္ဆင့္ ေရာင္းဝယ္ေဖာက္ကားၾက၊ ေငြ ေပးေငြယူ လုပ္ၾကတာေတြကို E- Commerce လို႔ အလြယ္ နား လည္မိပါတယ္။ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴ ေရး လုပ္ငန္းေတြအတြက္ နည္း ပညာနဲ႔ သတင္းအခ်က္အလက္ ေတြ ေပး႐ံုသာမကပဲ ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားမႈ၊ ျဖန္႔ခ်ိမႈေတြမွာပါ  အုိင္တီနည္းပညာကို အသံုးျပဳ လာျခင္းက မလိုလားအပ္တဲ့ အခ်ိန္နဲ႔ ေငြေၾကးကုန္က်စရိတ္ ေတြကို သက္သာေစမွာ ျဖစ္ပါ တယ္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ စိုက္ပ်ဳိး ေမြးျမဴသူေတြအတြက္ အက်ဳိး အျမတ္ ပိုမိုရရွိႏိုင္ေရးကို ဦးတည္ ႏုိင္ပါလိမ့္မယ္။  အလ်ဥ္းသင့္လုိ႔ ဥပမာတစ္ခုကို တင္ျပပါရေစ။

ျမန္မာႏိုင္ငံက ကြၽဲ၊ ႏြား အရွင္ေတြကို တရားဝင္ ျပည္ပသို႔ တင္ပို႔ေရာင္းခ်ႏုိင္ဖို႔ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီး ဌာနက ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေအာက္တို ဘာလ ၉ ရက္မွာ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာ စာအမွတ္ (၄၉/၂၀၁၇) ထုတ္ျပန္ ၿပီး ခြင့္ျပဳေပးခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီလို ခြင့္ျပဳေပးလိုက္လို႔ ကြၽဲ၊ ႏြားေတြ ဟာ ျပည္ပပို႔ကုန္ ျဖစ္သြားလို႔ ေစ်းေကာင္းရသြားၿပီး ေတာင္သူ လယ္သမားေတြနဲ႔ ႏြားေမြးျမဴသူ ေတြ အက်ဳိးအျမတ္ ျဖစ္ထြန္းၾက လိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္မွန္းခဲ့ၾကေပမယ့္ လက္ေတြ႕မွာ ျဖစ္မလာပါဘူး။ နယ္စပ္ ေစ်းကြက္မွာ က်ပ္သိန္း ၂၀ ခန္႔ ေပါက္ေစ်းရွိတဲ့ ႏြားတစ္ ေကာင္ဟာ ေက်းလက္ေဒသက ေမြးျမဴသူမ်ားအတြက္ေတာ့ က်ပ္ ကိုးသိန္းခန္႔သာ ရရွိေစပါတယ္။ အေၾကာင္းရင္းကေတာ့ ကြၽဲ၊ ႏြား ေတြကို တစ္ေနရာကတစ္ေနရာ ကို သယ္ေဆာင္ရာ၊ ေမာင္းႏွင္ရာ မွာ လမ္းခရီးတစ္ေလွ်ာက္ ဌာန ဆုိင္ရာတခ်ဳိ႕က ဥပေဒကို လက္ တစ္လံုးျခားလုပ္ၿပီး တရားမဝင္ ေငြေၾကးေတာင္းခံမႈေတြ ရွိေန တာေၾကာင့္ ကုန္သည္ေတြအေန နဲ႔ အဲဒီကုန္က်စရိတ္ေတြကို ကာ မိေစဖို႔ ေမြးျမဴသူေတြထံကေန ေစ်းႏွိမ္ဝယ္ယူေနၾကရတဲ့ သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ဆိုလိုတာက ေတာင္သူလယ္သမား ေမြးျမဴေရးသမားေတြ ရသင့္ရထုိက္တဲ့ အျမတ္ေငြကို ခြဲေဝေပးလိုက္ရ တာျဖစ္ပါတယ္။

တကယ္လို႔သာ အိုင္တီ နည္းပညာကို အသံုးျပဳၿပီး ကြၽဲ၊ ႏြားတစ္ေကာင္ တစ္ေနရာကေန တစ္ေနရာကို သယ္ေဆာင္ေမာင္း ႏွင္တဲ့အခါ စတင္ထြက္ခြာရာ ေဒသက သက္ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိ သူက ဒီတိရစၧာန္ဟာ တရားဝင္ သယ္ေဆာင္ေမာင္းႏွင္မယ့္ တိရစၧာန္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကူးစက္ေရာဂါကင္းရွင္းၿပီး က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္တာမို႔ သယ္ေဆာင္ေမာင္းႏွင္ခြင့္ျပဳေၾကာင္း အေထာက္အ ထားကို အီလက္ထရြန္နစ္ စနစ္ သံုးၿပီး  (ဥပမာ Bar Code ပါတဲ့ Ear Tag) ထုတ္ေပးသလို တစ္ ႏိုင္ငံလံုး ဘယ္ေနရာ မွာမဆို Bar Code နဲ႔ တိုက္ဆိုင္ စိစစ္ႏုိင္ ေအာင္ အဲဒီကြၽဲ၊ ႏြားနဲ႔ ပတ္သက္ တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို အင္ တာနက္မွာ မွတ္ပံုတင္ ေပးလိုက္ ႏုိင္မယ္ဆုိရင္ လမ္းမွာ မတရား သျဖင့္ ေငြေၾကးေကာက္ခံတာ ေတြကို ေလွ်ာ့ခ်ပစ္ႏုိင္မယ္လို႔ ယူ ဆမိပါတယ္။ ဒါကလည္း နည္း ပညာအသစ္ေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္းႏိုင္ငံမွာ ဒီစနစ္ သံုးေနတာ ၾကာပါၿပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ က ယာဥ္ထိန္းရဲေတြ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္နဲ႔ လိုင္စင္ ကိုက္၊ မကိုက္ တယ္လီဖုန္းထဲက ေဆာ့ဖ္ဝဲနဲ႔ စိစစ္တဲ႔ သေဘာမ်ဳိးပါပဲ။ သိပ္ ခက္လွတာ မဟုတ္သလို ကုန္က် စရိတ္လည္း သိပ္ၿပီးမ်ားလွတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ေမြးျမဴသူေတြအ တြက္ကေတာ့ ႏြားတစ္ေကာင္ကို က်ပ္ေငြ ႏွစ္သိန္းမွ ငါးသိန္းအထိ တိုးတက္ရရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ ဒါ က စိုက္ပ်ဳိး ေမြးျမဴေရး ထုတ္ကုန္ ေတြကို ျဖန္႔ျဖဴးရာမွာ၊ ေရာင္းဝယ္ ေဖာက္ကားရာမွာ အိုင္တီနည္း ပညာကို အသံုးျပဳမယ္ဆိုရင္ အ က်ဳိးအျမတ္ရလာႏိုင္တဲ့ အေျခအ ေနကို ျမင္သာေစဖို႔ ဥပမာတစ္ ရပ္ကုိ ဆြဲထုတ္ျပတာသာ ျဖစ္ပါ တယ္။

(၄)

ဒီေဆာင္းပါးက တ႐ုတ္ျပည္ ရဲ႕ ငါးႏွစ္စီမံကိန္းကို Promotion လုပ္ဖို႔ ရည္ရြယ္တာ မဟုတ္ပါ ဘူး။ ပံုစံတူကူးခ်ရမယ္လို႔လည္း မဆိုလိုပါဘူး။ စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး သမားေတြလက္ထဲ ေရာက္ႏွင့္ ေနၿပီျဖစ္တဲ့ အုိင္တီနည္းပညာ ေတြ၊ အေျခခံ အေဆာက္အအံု ေတြကို စိုက္ပ်ဳိးေမြးျမဴေရး ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ဖို႔အတြက္ ထိထိမိမိ အသံုးခ်ႏုိင္ေစဖို႔ ေဆာင္ရြက္သင့္ ေၾကာင္း သတိျပဳမိလာၾကေစဖို႔ ရည္ရြယ္ရင္း ျဖစ္ပါတယ္။ စိုက္ ပ်ဳိးေမြးျမဴေရးသမားမ်ား အိုင္တီ နည္းပညာကို ထိထိေရာက္ ေရာက္ အသံုးခ်ရင္း အက်ဳိး အျမတ္ ပိုမိုျဖစ္ထြန္းၾကပါေစ။

(ေဆာင္းပါးရွင္ ခုိင္ၾကည္သစ္ သည္ ႏုိင္ငံေရး၊ က်န္းမာေရးႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ေရးရာေဆာင္းပါး မ်ား ေရးသားေနသူျဖစ္သည္။)

Top News