ဇီ၀မ်ဳိးစံုႏွင့္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမကာကြယ္ေရးဥပေဒ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားအနက္ အတင္းက်ပ္ဆံုးဥပေဒျဖစ္လာ

ကမၻာတြင္ မ်ဳိးသုဥ္းရွားပါးလာေသာ က်ားမ်ဳိးစိတ္တစ္ေကာင္ကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ−WikiMedia)

 ဇီ၀မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲႏွင့္ သဘာ၀ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမ မ်ား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္း ဆုိင္ရာဥပေဒသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ အတြင္း ဌာေနမ်ဳိးစိတ္မ်ားကိုသာ မက ျပင္ပမွ ေရႊ႕ေျပာင္းေရာက္ရွိ က်က္စားသည့္ မ်ဳိးစိတ္မ်ားကိုပါ ကာကြယ္ေပးထားသျဖင့္ ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အတင္းက်ပ္ဆံုး ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ကာကြယ္ေရးဥပေဒျဖစ္လာေၾကာင္း WWF ျမန္မာ Conservation Director နစ္ေကာ့ဇ္က ေျပာသည္။

ျပစ္မႈႏွင့္ ျပစ္ဒဏ္မ်ားတိုး ျမႇင့္ခဲ့သည့္ ယင္းဥပေဒသစ္ကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္တြင္ ေဆြးေႏြး၍ ေမလ ၂၁ ရက္က အ တည္ျပဳထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ထိုသို႔ဥပေဒသစ္ျပ႒ာန္း သျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ၂၀၁၈ ေအာက္တိုဘာတြင္ လန္ဒန္ၿမိဳ႕၌ က်င္းပမည့္ ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈ ဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာကြန္ ဖရင့္သို႔ ကမၻာ့အဆိုးရြားဆံုးရာဇ၀တ္မႈတစ္ခုျဖစ္သည့္ တရား မ၀င္ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ကုန္ သြယ္ျခင္းကို ဆန္႔က်င္ေသာ ေဒသတြင္းခ်န္ပီယံအျဖစ္ တက္ ေရာက္ႏိုင္မည္    ျဖစ္ေၾကာင္း Conservation Director နစ္ေကာ့ဇ္က ေျပာသည္။

အသစ္ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒတြင္ မ်ဳိးဆက္ပ်က္သုဥ္းလုဆဲ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ႏွင့္ သစ္ပင္ ပန္းမန္မ်ား၊ ႏိုင္ငံတကာကုန္ သြယ္မႈဆိုင္ရာ ကြန္ဗင္းရွင္း (CITES) ၏ ကာကြယ္မႈရရွိထား သည့္ မ်ဳိးစိတ္မ်ား (သို႔မဟုတ္) သဘာ၀ထိန္းသိမ္းနယ္ေျမအ တြင္းမွ မ်ဳိးစိတ္မ်ားကို ကုန္သြယ္ ျခင္း (သို႔မဟုတ္) တရားမ၀င္အမဲ လိုက္ျခင္းမ်ားအတြက္ ေထာင္ ဒဏ္က်ခံရမည့္အခ်က္အလက္ မ်ားပါ၀င္သည္။

‘‘CITES ကို ထည့္သြင္းျခင္း အားျဖင့္ ယခင္ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ မွာ ဂယ္ေပါက္တစ္ခုျဖစ္ေနတဲ့ လုပ္ငန္း သံုးဆင့္ေတြကို အျခား ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ေတြ၊ မ်ဳိးစိတ္ ေတြနဲ႔ တန္းတူကာကြယ္မႈရရွိေရး ကို ေသခ်ာေစပါတယ္’’ဟု နစ္ ေကာ့ဇ္က ေျပာသည္။

ဇီ၀မ်ဳိးစံုမ်ဳိးကြဲႏွင့္ သဘာ၀ ထိန္းသိမ္းေရးနယ္ေျမမ်ားကာ ကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းဆိုင္ရာ ဥပေဒသည္ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ား အနက္ အတင္းက်ပ္ဆံုးေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္ကာကြယ္ေရးဥပေဒတစ္ ခုျဖစ္လာသျဖင့္ ဥပေဒစိုးမိုးအာ ဏာတည္ေစရန္ သက္ဆိုင္သည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အားလံုးပူး ေပါင္းအားစိုက္ရန္လိုသည္ဟု ၎က ဆိုသည္။

ယင္းဥပေဒတြင္ အခန္း (၁၃) ခန္းပါ၀င္ကာ ေတာ႐ုိင္း တိရစၧာန္ႏွင့္ သဘာ၀အပင္မ်ား ယင္းတို႔၏ အစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ ယင္းတို႔မွတစ္ဆင့္ ထုတ္လုပ္ ေသာ ထုတ္ကုန္မ်ား၊ ဆင့္ပြား ထုတ္လုပ္ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ျခင္းအား ထိန္း ခ်ဳပ္ရန္၊ ဘူမိ႐ုပ္သြင္ထူးျခားသည့္ နယ္ေျမမ်ား မ်ဳိးဆက္ပ်က္သုဥ္း မည့္ အႏၲရာယ္ရွိသည့္ ေတာ႐ိုင္း တိရစၧာန္မ်ား၊ သဘာ၀အပင္မ်ား ႏွင့္ ယင္းတို႔၏ ေနရင္းေဒသမ်ား ကို ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရန္၊ တိရစၧာန္ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ႐ုကၡေဗဒ ဥယ်ာဥ္မ်ားတည္ေထာင္ျခင္းျဖင့္ ေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ႏွင့္ သဘာ၀ အပင္မ်ားကို ကာကြယ္ရန္တို႔ ပါရွိသည္။

ယခင္ဥပေဒေဟာင္းတြင္ လံုး၀ကာကြယ္ထားသည့္ ေတာ ႐ိုင္းတိရစၧာန္ကို ခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ သတ္ျဖတ္ျခင္း၊ အမဲလိုက္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) အနာတရျဖစ္ေစျခင္း၊ယင္းေတာ႐ိုင္းတိရစၧာန္ကိုျဖစ္ ေစ၊ ယင္း၏ အစိတ္အပိုင္းကို ျဖစ္ေစခြင့္ျပဳခ်က္မရွိဘဲ လက္၀ယ္ ထားျခင္း၊ ေရာင္းခ်ျခင္း၊ သယ္ ေဆာင္ျခင္း (သို႔မဟုတ္) လႊဲ ေျပာင္းျပဳလုပ္ပါက ေထာင္ဒဏ္ ခုနစ္ႏွစ္အထိျဖစ္ေစ၊ ဒဏ္ေငြ ၅,၀၀၀က်ပ္အထိျဖစ္ေစ ဒဏ္ႏွစ္ရပ္စလံုးျဖစ္ေစ ခ်မွတ္ႏိုင္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားၿပီး အသစ္ျပ႒ာန္းသည့္ ဥပေဒအသစ္တြင္ အနည္းဆံုး ေထာင္ဒဏ္ သံုးႏွစ္မွ အမ်ားဆံုး ၁၀ ႏွစ္အထိ ေထာင္ဒဏ္ခ်မွတ္ရမည့္အျပင္ ေငြဒဏ္လည္း ခ်မွတ္ႏုိင္သည္ဟု ျပ႒ာန္းထားသည္။

More in News Section

Top News