ၾသစေၾတးလ်ေရနံကုမၸဏီ Woodside ဧရာ၀တီကမ္းလြန္တြင္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ရွာေဖြမည္

 ဩစေၾတးလ်ေရနံ ကုမၸဏီ Woodside က ဧရာ၀တီ ကမ္းလြန္ရွိ A-7 လုပ္ကြက္၌ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ရွာေဖြ ေရးတြင္းကုိ ေမလ ၂၉ ရက္တြင္ စတင္တူးေဖာ္မည္ဟု အစုိးရက ထုတ္ျပန္ေၾကညာသည္။

ထုိလုပ္ကြက္အနီးတြင္ ေမ လ ၂၉ ရက္မွ ဇြန္လ ၂၉ ရက္အ ထိ သေဘၤာႀကီးငယ္မ်ား၊ ကုန္ တင္ စက္ေလွမ်ား၊ ငါးဖမ္း သေဘၤာမ်ား၊ စက္တပ္သမၺန္မ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာျခင္း၊ ေက်ာက္ ခ်ရပ္နားျခင္းႏွင့္ ငါးဖမ္းဆီးျခင္း မ်ားမျပဳရန္ အသိေပးေၾကညာ ထားသည္။

‘‘Woodside A-6 မွာလည္း စမ္းသပ္တြင္းကုိ ငါးတြင္းေျမာက္ ဆက္တူးတာလည္း လုပ္ေန တယ္။ A-7 အတြက္လည္း အ ရင္ကတည္းက တင္ျပထားတာ ရွိတယ္’’ ဟု ဧရာ၀တီတိုင္း စြမ္း အင္ႏွင့္လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ၀န္ႀကီးဦး၀င္းေဌးက ေျပာသည္။

ရခုိင္ကမ္းလြန္ရွိ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္ရွာေဖြ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ကနဦး ရလဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာ မႈ မရွိျခင္းေၾကာင့္ Woodside က ျမန္္မာႏုိင္ငံရွိ ေရနံကမ္းလြန္ လုပ္ကြက္အခ်ိဳ႕တင္ဒါတင္သြင္း မႈကုိ ၂၀၁၈ အထိေရႊ႕ဆုိင္းခဲ့ သည္။ ဧရာ၀တီကမ္းလြန္ရွိ ေရနံ ႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္ မ်ားျဖစ္သည့္ A-7 ႏွင့္ AD-5 လုပ္ကြက္မ်ားကုိ ၂၀၁၈ အတြင္း သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕တူးေဖာ္မည္ဟု Woodside Energy ကုမၸဏီက ၂၀၁၇ ဩဂုတ္ ၁၄ ရက္စြဲျဖင့္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အဆုိပါ လုပ္ကြက္ႏွစ္ခု သည္ ဧရာ၀တီတုိင္းႏွင့္ကပ္လ်က္ ရွိသည့္ ကမ္းတြင္တစ္ဆက္တည္း တည္ရွိေနၿပီး A-7 လုပ္ကြက္ သည္ ဧရာ၀တီကမ္းေျခမွ ၁၅ မုိင္အကြာႏွင့္ AD-5 လုပ္ကြက္ သည္ ကမ္းေျခမွ ၅၆ မိုင္အကြာ တြင္ရွိသည္။ A-7 လုပ္ကြက္ကုိ Woodside ကုမၸဏီကရွယ္ယာ ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ BG Asia Pacific ကုမၸဏီက ၄၅ ရာခုိင္ႏႈန္းႏွင့္ Myanmar Petroleum E&P ကုမၸဏီက ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအက်ိဳး တူပုိင္ဆိုင္သည္။

Woodside ကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၇ဇူလုိင္လကုန္က A-6 လုပ္ ကြက္တြင္လည္း သဘာ၀ဓာတ္ ေငြ႕သုိက္ေတြ႕ရွိထားၿပီး စီးပြား ျဖစ္ထုတ္လုပ္ႏုိင္သည့္ လုပ္ကြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း ကုမၸဏီကေၾကညာ ထားသည္။ ထုိလုပ္ကြက္တြင္ MPRL E&P ကုမၸဏီက စြန္႔စား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္း၊ ဩစေၾတးလ် ေရနံကုမၸဏီ Woodside Energy ႏွင့္ Total Myanmar E&P က ၄၀ ရာခုိင္ ႏႈန္းစီပါ၀င္သည္။

Top News