တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲေအာင္စာရင္း ဇြန္လ ၂ရက္ထြက္မည္

၂၀၁၈ တကၠသိုလ္၀င္ စာေမးပြဲေအာင္စာရင္းကို ဇြန္လ ၂ရက္ (စေနေန႔) နံနက္ ၆နာရီ တြင္ ထုတ္ျပန္မည္ဟု ပညာ ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေမလ ၂၈ ရက္၌တရား၀င္ ေၾကညာသည္။ 

တကၠသိုလ္၀င္စာေမးပြဲ ေအာင္စာရင္းမ်ားကို သက္ဆိုင္ ရာၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးရွိ စာစစ္ဌာန မ်ားတြင္ ထုတ္ျပန္မည့္အျပင္ အထက (၁) အင္းစိန္၊  အထက (၁) ရန္ကင္း၊ အထက (၁) ကမာရြတ္၊ အထက (၁) လမ္းမေတာ္၊ အထက (၂) ဒဂံု၊ အထက (၁) သဃၤန္းကြၽန္း တို႔တြင္ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္ နယ္အားလံုး၏ ေအာင္စာရင္း မ်ားကပ္ထားမည္ျဖစ္သည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ပညာေရး၀န္ႀကီး  ဌာန၀က္ဘ္ဆိုက္ (www.moe.gov.mm) တြင္လည္း တစ္ႏုိင္ငံ လံုးေအာင္ စာရင္းမ်ားကို ၀င္ ေရာက္ၾကည့္႐ႈႏုိင္ရန္ စီစဥ္ထား မည္ဟု ပညာေရး၀န္ႀကီးဌာနက ေၾကညာထားသည္။ 

Top News