ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္ခႏႈန္းထားဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾသဂုတ္လအတြင္း ထုတ္ျပန္ရန္စီစဥ္

ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္ခႏႈန္းထားဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္ကို ၾသဂုတ္အတြင္း ထုတ္ျပန္ရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚစိမ့္စိမ့္ေအးက ေျပာသည္။

ေအာ္ပေရတာမ်ားတင္ျပရ မည့္အခ်က္မ်ား၊ သံုးစြဲသူအကာအ ကြယ္ေပးရန္ ပြင့္လင္းျမင္သာ သည့္ ႏႈန္းမ်ား၊ ၀န္ေဆာင္ခႏႈန္း ထားေၾကာ္ျငာရာတြင္ပါ၀င္ရမည့္ အခ်က္မ်ား ၫႊန္ၾကားခ်က္တြင္ ပါ၀င္မည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

‘‘ဦးစီးဌာနရဲ႕ ၫႊန္ၾကားခ်က္ ေၾကာင့္ ေအာ္ပေရတာေတြရဲ႕ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို မထိခိုက္ေစရဘူး’’ဟု ေဒၚစိမ့္စိမ့္ေအးက ေျပာသည္။

ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈ ဦးစီးဌာနသည္ ေစ်းႏႈန္းၿပိဳင္ဆိုင္မႈ ႏွင့္ ပတ္သက္၍ ေအာ္ပေရတာမ်ားအတြက္ အနိမ့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းႏွင့္ အျမင့္ဆံုးေစ်းႏႈန္းကို ၂၀၁၇ အတြင္း သတ္မွတ္ေပးခဲ့သည့္ေနာက္ ၫႊန္ၾကားခ်က္အသစ္ထပ္မံထုတ္ျပန္ရန္ ျပင္ဆင္ျခင္း ျဖစ္သည္။

အသံုးျပဳသူမ်ားအတြက္ ၀န္ ေဆာင္ခႏႈန္းထားမ်ားကို ခြင့္ျပဳ ေပးရာတြင္ ၿပိဳင္ဆိုင္မႈကို အဟန္႔ အတားမျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ ထားေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိ၌ ဆက္သြယ္ေရးၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသည္ ဆက္သြယ္ေရး၀န္ေဆာင္ခႏႈန္းထားဆိုင္ရာ ၫႊန္ၾကားခ်က္မူၾကမ္းထုတ္ျပန္ထားၿပီး အမ်ားျပည္သူအႀကံျပဳလိုပါက ဇြန္လ ၃၀ ရက္ေနာက္ဆံုးထားေပးပို႔ႏုိင္ေၾကာင္း ေၾကညာသည္။

Top News