ပဲခူးတိုင္းအတြင္း တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို မိုဘိုင္း App ျဖင့္ ၾကည့္႐ႈႏုိင္မည္

 ပဲခူးတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕ သည္ တိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေဆာင္ရြက္မည့္ တည္ေဆာက္ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အမ်ားျပည္သူ ထံ မိုဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္းမွ တစ္ဆင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ ေပးပို႔မည္ဟု တိုင္းအစိုးရနည္း ပညာတာဝန္ခံက ေျပာသည္။

ဇြန္လအတြင္း e-Bago အက္ ပလီေကးရွင္းကို စတင္မိတ္ဆက္ မည္ျဖစ္ၿပီး စမ္းသပ္လႊင့္တင္ထား သည့္ အစိုးရဝက္ဘ္ဆိုက္ကို e-bago.gov.mm အမည္ျဖင့္ ေျပာင္းလဲမည္ဟု​ ၎က ေျပာသည္။


 ‘‘တိုင္းအစိုးရဘတ္ဂ်က္၊ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရ ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ လုပ္မယ့္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ ငန္းအားလံုးရဲ႕ အေသးစိတ္အ ခ်က္အလက္ကို တင္ေပးမယ္။ ဝက္ဘ္ဆုိက္မွာဆိုရင္ ျပည္သူက ျပန္လည္ဆက္သြယ္ႏိုင္တဲ့ ျပည္ သူ႔အသံက႑ေတြလည္း ထည့္ မယ္’’ဟု တိုင္းအစိုးရနည္းပညာ တာဝန္ခံက ေျပာသည္။

အဆိုပါ e-Bago အက္ပလီ ေကးရွင္းကို Host Myanmar Software Solution က ေရးဆြဲ ေၾကာင္း တိုင္းအစိုးရက ထုတ္ျပန္ ထားေသာ္လည္း အစိုးရအဖြဲ႕e-Government လုပ္ငန္းစဥ္အ တြက္ အသံုးျပဳသည့္ ကုန္က်ေငြ ကို ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုျခင္း မရွိေပ။

ပဲခူးတိုင္းအစိုးရအဖြဲ႕သည္ မိုဘိုင္းအက္ပလီေကးရွင္းႏွင့္ ဝက္ဘ္ဆိုက္ကို တိုင္းအစိုးရ e- Govenment လုပ္ငန္းစဥ္အျဖစ္ စတင္လုပ္ကိုင္ၿပီး ဒုတိယအဆင့္ တြင္ e-office ကဲ့သို႔ လုပ္ငန္းစဥ္ က အေကာင္အထည္ေဖာ္မည္ဟု တိုင္းအစိုးရနည္းပညာတာဝန္ခံ က ေျပာသည္။

အစိုးရအဖြဲ႕သည္ e-Gove-rnment ဦးေဆာင္ေကာ္မတီႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ ေရးေကာ္မတီကို ၂၀၁၈ ဇန္နဝါရီတြင္ စတင္ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ လက္ရွိ၌ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဌာန အမ်ားစုတြင္ ဝက္ဘ္ဆိုက္လႊင့္ ထားေသာ္လည္း တိုင္းေဒသႀကီး ႏွင့္ ျပည္နယ္အမ်ားစု၌ ကိုယ္ပိုင္

ဝက္ဘ္ဆိုက္ လႊင့္တင္ႏုိင္ျခင္း မရွိေသးေပ။

Top News