မြန္ျပည္နယ္စီမံဘ႑ာ၀န္ႀကီးကို ႏုတ္ထြက္သြားေသာ ၀န္ႀကီးတာ၀န္ ပူးတြဲေပး

မြန္ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕မွႏုတ္ထြက္ခဲ့သည့္ လွ်ပ္ စစ္၊ စြမ္းအင္ႏွင့္ စက္မႈဝန္ႀကီးဦးမင္းထင္ေအာင္ဟန္ ေနရာကို စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အားဝန္ႀကီး ဦးဝဏၰေက်ာ္အား ပူးတြဲ တာဝန္ေပးအပ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕က ေမလ ၃၁ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။

ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတ႐ံုးက ဦး မင္းထက္ေအာင္ဟန္ကို ၎၏ သေဘာထား ဆႏၵအေလ်ာက္ ဝန္ႀကီးရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္ခြင့္ျပဳ ၿပီးျဖစ္သျဖင့္ ယင္းေနရာတြင္ ဦးဝဏၰေက်ာ္အား ပူးတြဲထမ္း ေဆာင္ရန္ တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔တာဝန္ေပးအပ္ သည္မွာ ဟုတ္မွန္ၾကာင္း ဦးဝဏၰ ေက်ာ္က အတည္ျပဳေျပာၾကား သည္။ လစ္လပ္ဝန္ႀကီးေနရာအ တြက္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏လုပ္ပိုင္ခြင့္အရ ဝန္ႀကီးတစ္ပါးပါးကို တာဝန္ေပးအပ္ပုိင္ခြင့္ရွိေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ လႊတ္ေတာ္သို႔ အသိေပး တင္ျပရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုဥကၠ႒ေဒါက္တာေအာင္ႏုိင္ဦးက ေျပာသည္။

ဦးဝဏၰေက်ာ္သည္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ အမ်ိဳးသားဒီမို ကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္ ပါတီကိုယ္စား ျပဳအျဖစ္ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵ နယ္ အမွတ္ (၁) ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္အျဖစ္ ဝင္ ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ျပည္နယ္ စီမံကိန္း၊ ဘ႑ာေရး၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ဝန္ႀကီးအျဖစ္ ခန္႔အပ္ခံရသည္။

မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ကို သယံဇာတႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္း က်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လူမႈေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္ သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ လံုၿခံဳေရး ႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ အပါအဝင္ ဝန္ႀကီးဌာန ကိုးခုျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားသည္။

Top News