အမွ်င္ဓာတ္သည္ က်န္းမာေရးအေထာက္အပံ့ ျဖစ္ေစေသာ္လည္း အသင့္အတင့္သာ စားသံုးသင့္

အမွ်င္ဓာတ္သည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီၫြတ္ေသာ အစားအစာ ၏ မပါမျဖစ္ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္ၿပီး ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်လို သူမ်ားကို ပညာရွင္မ်ားက မၾကာခဏ လမ္းၫႊန္ေလ့ရွိေသာ္လည္း သင့္တင့္ေသာ ပမာဏသာ စားေသာက္ရန္ အေရးႀကီးသည္။


အမွ်င္ဓာတ္ကို အလြန္လ်င္ျမန္စြာ မ်ားမ်ားစားသူမ်ားသည္ အစာေခ်ဖ်က္မႈဆိုင္ရာ ျပႆနာမ်ားႀကံဳေတြ႕ႏိုင္ၿပီး တစ္ေန႔တာလံုး မွန္ကန္ေသာ ပမာဏအတိုင္း စားသံုးရန္ အေရးႀကီးသည္။

အမွ်င္ဓာတ္ပါဝင္မႈ ျမင့္မားသည့္ အစားအစာမ်ားသည္ က်န္း မာေရးႏွင့္ ညီၫြတ္ေသာ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလွ်ာ့ခ်ေရး အစားအစာ တြင္ မပါမျဖစ္ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ၿပီး ေန႔စဥ္လိုအပ္ေသာ ပမာဏအ တိုင္း စားသံုးပါက က်န္းမာေရး အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားစြာ ရရွိႏိုင္သည္။

အေမရိကန္တြင္ အမွ်င္ဓာတ္စားသံုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ေသာ လမ္းၫႊန္ခ်က္အရ အရြယ္ေရာက္ၿပီး အမ်ိဳးသားတစ္ဦးသည္ အ သက္အရြယ္ေပၚမူတည္၍ ေန႔စဥ္ အမွ်င္ဓာတ္ ၃၄ ဂရမ္ခန္႔စားရန္ လိုအပ္သည္။ အရြယ္ေရာက္ၿပီးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ အ သက္အရြယ္ေပၚ မူတည္၍ အမွ်င္ဓာတ္တစ္ေန႔ ၂၈ ဂရမ္ခန္႔ စား သံုးသင့္သည္။

အသက္ (၁၄) ႏွစ္မွ (၁၈) ႏွစ္အရြယ္မ်ားသည္ တစ္ေန႔လွ်င္ ၂၅ ဂရမ္မွ ၃၀ ဒသမ ၈ ဂရမ္အထိ စားသံုးသင့္ၿပီး အသက္ (၉) ႏွစ္မွ (၁၃) ႏွစ္အရြယ္မ်ား ၂၂ ဒသမ ၄ ဂရမ္မွ ၂၅ ဒသမ ၂ ဂရမ္အ ထိ စားသင့္သည္။

အသက္ (၄) ႏွစ္မွ (၈) ႏွစ္အရြယ္ထိ ကေလးမ်ားတစ္ေန႔လွ်င္ အမွ်င္ဓာတ္ ၁၆ ဒသမ ၈ ဂရမ္မွ ၁၉ ဒသမ ၆ ဂရမ္အထိ စားသံုးသင့္ ၿပီး (၁) ႏွစ္မွ (၃) ႏွစ္အရြယ္ ကေလးမ်ားတစ္ေန႔ ၁၄ ဂရမ္ခန္႔ လို အပ္သည္။

အမွ်င္္ဓာတ္ကို တစ္ေန႔တာ လိုအပ္ေသာ ပမာဏအတိုင္း စားသံုးျခင္းအျပင္ အာဟာရႏွင့္ ဗီတာမင္အမ်ိဳးမ်ိဳး မွ်တစြာ ပါဝင္ ေသာ အစားအစာမ်ား ျဖစ္ရန္ အေရးႀကီးသည္။

အပင္ကို အေျခခံေသာ အစားအစာမ်ားမွရေသာ အမွ်င္ဓာတ္ စားသံုးမႈ တိုးျမႇင့္႐ံုျဖင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ မလံုေလာက္ ေၾကာင္း သုေတသနျပဳခ်က္မ်ားအရ သိရသည္။

အမွ်င္ဓာတ္ပိုစားျခင္းေၾကာင့္ ကယ္လ္ဆီယမ္ႏွင့္ မဂၢနီဆီယမ္ ကဲ့သို႔ အာဟာရဓာတ္မ်ား ခႏၶာကိုယ္က ရရွိိႏိုင္မႈ နည္းႏိုင္သည္။ ပန္းေဂၚဖီစိမ္း၊ ကန္ဇြန္းဥ၊ ေဂၚဖီပန္း၊ သဘာဝဂ်ံဳ၊ အေစ့အဆန္မ်ား ႏွင့္ပဲမ်ားတြင္ အမွ်င္ဓာတ္ႂကြယ္ဝစြာ ပါဝင္သည္။

—Ref:MNT

More in News Section

Top News