မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ေမြးျမဴေရးဇုန္ ျပဳလုပ္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္ သံုးခုတြင္ ေျမေနရာ အခက္အခဲေၾကာင့္ မသတ္မွတ္ရေသး

 မြန္ျပည္နယ္အတြင္း ေမြးျမဴေရးဇုန္ ျပဳလုပ္ရန္ ၿမိဳ႕နယ္ သံုးခု၌ ေျမေနရာအခက္အခဲ ေၾကာင့္ မသတ္မွတ္ရေသး ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေမြး ျမဴေရးႏွင့္ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ ေရးဝန္ႀကီး ဦးထြန္းေဌးက ေျပာ သည္။


ျပည္နယ္အတြင္း ေမြးျမဴ ေရးလုပ္ငန္းမ်ားသည္ လူေနအိမ္ မ်ားႏွင့္နီးကပ္ေနမႈေၾကာင့္ အနံ႔ မ်ား ဆိုးရြားသျဖင့္ ျပည္သူမ်ား ၾကား မၾကာခဏ ေျဖရွင္းေပးေနရ ကာ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေမြးျမဴ ေရးဇုန္ ေဖာ္ထုတ္ရန္ ျပည္နယ္ အစိုးရက စီစဥ္ေနသည္။သို႔ေသာ္  ၿမိဳ႕နယ္သံုးခုတြင္ ေျမေနရာ အ ခက္အခဲေၾကာင့္ ယခုထိမသတ္ မွတ္ရေသးေၾကာင္း ဦးထြန္းေဌး က ဆိုသည္။

‘‘လက္ရွိအေျခအေနမွာ ေရး ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုပဲ ေျမေနရာသတ္ မွတ္ထားတယ္။ မုဒံုတို႔ သံျဖဴဇရပ္ တို႔ဆိုတာ ေျမေနရာရဖို႔ မလြယ္ တဲ့ အေနအထားရွိတယ္။ က်န္တဲ့ ၿမိဳ႕နယ္ေတြက ေျမေနရာလ်ာ ထားတယ္။ အစိုးရဘက္က လုပ္ တဲ့ ေမြးျမဴေရးဇုန္က ေမြးျမဴေရး ကိစၥနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျပည္သူေတြ အျငင္းပြားမႈ ျဖစ္လာရင္ ေနရာ ျပန္လည္ခ်ထားေပးႏိုင္ဖို႔အတြက္ လုပ္တာျဖစ္တယ္’’ ဟု ဦးထြန္း ေဌးက ေျပာသည္။

ေမြးျမဴေရးဇုန္ ျပဳလုပ္ရန္ က်ိဳက္ထိ၊ မုဒံုႏွင့္ သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕ နယ္တို႔တြင္ ေျမေနရာမသတ္မွတ္ ရေသးေသာ္လည္း ဘီးလင္း၊ သထံု၊ ေပါင္၊ ေမာ္လၿမိဳင္၊ က်ိဳက္ မေရာ၊ ေခ်ာင္းဆံုၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ပထမဦးစားေပး၊ ဒုတိယဦးစား ေပးႏွင့္ တတိယဦးစားေပးတို႔ျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ရန္ လ်ာထားၿပီး ေရး ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ၁၅ ဒသမ ၅၂ ဧက သတ္မွတ္ၿပီးစီးၿပီျဖစ္သည္ဟု ဦးထြန္းေဌးက ဆိုသည္။

ျပည္နယ္အတြင္း ေမြးျမဴ ေရးဇုန္ မရွိသျဖင့္ ဇုန္ထူေထာင္ ရန္ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ လမ္း ၫႊန္မႈျဖင့္ ၿမိဳ႕နယ္အားလံုးရွိ လယ္ယာေျမစီမံခန္႔ခြဲေရးႏွင့္ စာရင္းအင္းဦးစီးဌာန၊ သက္ဆိုင္ ရာ ဆက္စပ္ဌာနမ်ား ပူးေပါင္း၍ ေျမေနရာ ရွာေဖြေနေၾကာင္း ဦး ထြန္းေဌးကဆိုသည္။

More in News Section

Top News