ဆက္သြယ္ေရး တာဝါတိုင္မ်ားသုိ႔ စြမ္းအင္ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ အူရီးဒူးႏွင့္ edotco ျမန္မာသေဘာတူ

မေလးရွားႏိုင္ငံအေျခ စိုက္ ဆက္သြယ္ေရးတာဝါတည္ ေဆာက္သည့္ edotco ျမန္မာ ကုမၸဏီသည္ အူရီးဒူး၏ ဆက္ သြယ္ေရးတာဝါတိုင္မ်ားအတြက္ လိုအပ္ေသာ စြမ္းအင္က႑ကို ဝန္ေဆာင္မႈေပးရန္ ေမလေနာက္ ဆံုးပတ္က ကုမၸဏီႏွစ္ခုသေဘာတူညီခဲ့သည္။

Edotco သည္ အူရီးဒူးအ တြက္ တာဝါတိုင္ ၁,၅၀၀ တည္ ေဆာက္ခဲ့ၿပီး အဆိုပါတာဝါ မ်ားအနက္ တာဝါ ၁၂၅၀ ကို စြမ္း  အင္ျဖည့္ဆည္းေပးျခင္းႏွင့္ ျပဳ ျပင္ထန္းသိမ္းရန္ သေဘာတူ ခဲ့သည္။

Edotco သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ သံုးႏွစ္အတြင္း တာဝါငါးေထာင္ အထိ တည္ေဆာက္မည္ဟု က တိျပဳကာ ဝင္ေရာက္လာသည့္ ကုမၸဏီျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါ တာဝါႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ကာ စြမ္းအင္ က႑ကို တိုးခ်ဲ႕လုပ္ကိုင္သည္။

‘‘သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို မ ထိခိုက္တဲ့ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ကို ေပးမယ္လို႔ edotco ဘက္က ေျပာထားတယ္’’ ဟု အူရီးဒူးျပန္ ၾကားေရးတာဝန္ခံ ေဒၚေမမ်ိဳးဟန္ က ေျပာသည္။

စြမ္းအင္စနစ္ မွ်ေဝသံုးစြဲ ျခင္းျဖင့္ လက္ရွိအသံုးျပဳေနေသာ ဒီဇယ္မီးစက္မ်ား၏ ဆူညံမႈ၊ ဝန္း က်င္ညစ္ညမ္းမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ႏိုင္ သည့္အျပင္ ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ဆက္ ဆံေရးလည္း ေကာင္းမြန္လာ မည္ဟု ကုမၸဏီႏွစ္ခုက ပူးတြဲေၾက ညာသည္။

သို႔ေသာ္ ၎တို႔သေဘာတူ ညီခဲ့သည့္ စာခ်ဳပ္သက္တမ္းႏွင့္ စြမ္းအင္အတြက္ အစားထိုးအသံုး ျပဳမည့္ နည္းပညာကို အူရီးဒူးက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုျခင္းမရိွိေပ။

Edotco သည္ ၂၀၁၅ ဒီဇင္ ဘာက Myanmar Towerကုမၸဏီ ၏ စေတာ့ရွယ္ယာ ၇၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ကို ကန္ေဒၚလာ ၂၂၁ သန္းျဖင့္ ဝယ္ယူ၍ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏တာဝါ တိုင္ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္း ခြင္သို႔ ဝင္ေရာက္လာသည္။

ငါးႏွစ္အတြင္း ကန္ေဒၚလာ သန္း ၂၀၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမည္ဟု ကုမၸဏီက ထုတ္ျပန္ေသာ္လည္း တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ကာလအတြင္း ကန္ ေဒၚလာ သန္း ၂၀ သာ အသံုးျပဳခဲ့သည္။

အဆိုပါ edotco ျမန္မာကုမၸ ဏီတြင္ Yoma Strategic Holding က အစုရွယ္ယာ ၂၅ ရာ ခိုင္ႏႈန္းပိုင္ဆိုင္သည္။

More in News Section

Top News