ဗီတာမင္ဒီႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ႏိုင္ေျခ နည္းပါးျခင္း ဆက္စပ္မႈရွိ

ယခင္က ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ဖူးသူ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ဗီတာမင္ဒီ ဓာတ္ လံုေလာက္စြာရရွိပါက ထပ္မံ၍ ကိုယ္ဝန္ရရွိၿပီး ကေလးရႏိုင္ေျခ ပိုမ်ားသည္ဟု သုေတသနအသစ္တစ္ရပ္ကေဖာ္ျပသည္။

‘‘ဗီတာမင္ဒီဟာ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မႈမွာ အကာအကြယ္ေပးတဲ့ က႑က ပါဝင္ေနတယ္လို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြက ေဖာ္ျပေနပါတယ္’’ဟု ကေလးက်န္းမာေရးႏွင့္ လူသားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေမရိကန္အမ်ိဳးသားအင္စတီက်ဳဒ္ Epidemiology ဌာန သုေတ သနမွဴး ဆြန္နီမန္းဖို႔ဒ္က ေျပာၾကားသည္။


ယခင္ေလ့လာမႈမ်ားတြင္လည္း ဗီတာမင္ဒီဓာတ္ျမင့္မားစြာ ရရွိထားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားၾကား၌ ဖန္ႁပြန္သေႏၶသားရယူမႈ ပိုမိုေအာင္ျမင္သည္ဟု အေမရိကန္အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးအင္စတီ က်ဳဒ္၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္တြင္ ေဖာ္ျပသည္။

သို႔ေသာ္ မ်ိဳးဆက္ပြားက်န္းမာေရး နည္းပညာအကူအညီရယူသူမ်ားၾကားတြင္ ဗီတာမင္ဒီႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ရရွိမႈႏႈန္း၊ ဆံုး႐ႈံးမႈႏႈန္း၌ ဆက္စပ္မႈ အနည္းငယ္သာရွိသည္ဟု သုေတသီမ်ားက မွတ္ခ်က္ ျပဳသည္။

ယခုေလ့လာမႈအတြက္ သုေတသီမ်ားသည္ ယခင္က ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ထပ္မံကိုယ္ဝန္မေဆာင္မီ ၎တို႔၏ ဗီတာမင္ဒီအနည္း၊ အမ်ားကို တိုင္းတာခဲ့ၾကသည္။ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကိုယ္ဝန္ရွစ္ပတ္ရွိခ်ိန္တြင္လည္း ထပ္မံ၍ ဗီတာမင္ဒီ ပါဝင္မႈကို ေလ့လာခဲ့သည္။

တိုက္႐ိုက္အက်ိဳးဆက္ကို သက္ေသမျပႏုိင္ေသာ္လည္း ဗီတာမင္ဒီ အလံုအေလာက္ရရွိေသာ တစ္မီလီမီတာလွ်င္ ၃၀ နာႏို ဂရမ္ (ng/ML) အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကိုယ္ဝန္ရႏိုင္ေျခ ၁၀ ရာခိုင္ ႏႈန္းပိုမ်ားၿပီး ကေလးအရွင္ေမြးဖြားႏိုင္ေျခ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္း ပိုမိုျမင့္မားေၾကာင္း သုေတသနက ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ကိုယ္ဝန္ရွစ္ပတ္ရွိလာခ်ိန္တြင္ ဗီတာမင္ဒီပါဝင္မႈႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ဆံုး႐ႈံးျခင္း ဆက္ စပ္မႈမရွိေတာ့ဟု သုေတသီမ်ားက ေျပာၾကားသည္။

ေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို The Lancet Diabetes Endocrinology  ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။                          

—Ref: UPI

More in News Section

Top News