ပဋိဇီဝေဆးဝါးမ်ား ပိုမိုျပတ္လပ္ပါက လူသားမ်ား အခက္ႀကံဳလာႏိုင္

ကမၻာႀကီးသည္ ပဋိဇီဝေဆးဝါးျပတ္လပ္မႈႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္ၿပီး အဓိကပါဝင္ေသာ ပစၥည္းအခ်ိဳ႕ ေထာက္ပံ့ေပးေနေသာ ေဆးဝါးဆိုင္ ရာ ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၿပိဳလဲလုအေျခအေနသို႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ ေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က သတိေပးသည္။

မ်ားမၾကာမီႏွစ္မ်ားက ပဋိဇီဝေဆးယဥ္ပါးမႈ ပိုမ်ားလာၿပီး လူ သားအားလံုးအတြက္ အႏၲရာယ္ရွိသည္ဟု သတိေပးမႈ ပိုမ်ားလာ သည္။ အဓိကပဋိဇီဝေဆးဝါးအခ်ိဳ႕ ျပတ္လပ္မႈသည္ ၂၀၁၅ က စတင္ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ပဋိဇီဝေဆးအမ်ိဳးအစားမ်ားစြာ ထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ အဓိကပါဝင္ပစၥည္းမ်ားရရွိေရး၊ ေထာက္ပံ့ေရးလုပ္ငန္း အနည္းငယ္အေပၚ မွီခိုေနရသျဖင့္ အႏၲရာယ္ရွိေသာ အေန အထားျဖစ္ေနသည္။


ယင္းအေျခအေနေၾကာင့္ ျပႆနာႀကံဳႏိုင္ေသာ အဆင့္မ်ိဳး ပဋိဇီဝေဆးျပတ္လပ္မႈ ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏုိင္ငံ ေဆးဝါးေဖာင္ေဒးရွင္း၏ ေလ့လာမႈက ေဖာ္ျပသည္။

ပဋိဇီဝေဆးဝါးမ်ား ထုတ္လုပ္ရန္ လိုအပ္ေသာ ပါဝင္ပစၥည္း အခ်ိဳ႕ကို ထုတ္လုပ္ေသာ လုပ္ငန္းအနည္းငယ္သာရွိသည္။ ထို႔အျပင္ အေမရိကန္၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ဂ်ာမနီႏွင့္ ကေနဒါႏိုင္ငံတုိ႔တြင္ ၂၀၁၅ ကစ၍ အခ်ိဳ႕ေသာ ပဋိဇီဝေဆးဝါးမ်ား မရရွိႏိုင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။

အကယ္၍ ေဆးဝါးမ်ားထုတ္လုပ္ေနေသာ ကုမၸဏီမ်ား ၿပိဳလဲ ပါက တစ္ခ်ိန္က အလြယ္တကူ ကုသေပ်ာက္ကင္းခဲ့ေသာ ေရာဂါ မ်ား ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ၊ ေဆးယဥ္ပါးမႈစေသာ ျပႆနာမ်ားျဖစ္လာႏိုင္ေၾကာင္း သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

ေနာက္ထပ္ ပဋီဇီဝေဆးတစ္မ်ိဳးျဖစ္ေသာ Benzathine Penicillin G (BPG) ေဆးသည္ ဂ်ာမနီႏွင့္ ဘရာဇီးအပါအဝင္ ၃၉ ႏိုင္ငံ တြင္ ျပတ္လပ္ႏိုင္ေျခႏွင့္ ရင္ဆိုင္ေနရသည္။

BPG ေဆးသည္ မိခင္မွ ကေလးသို႔ ဆစ္ဖလစ္ေရာဂါ ကူး စက္မႈကို ကာကြယ္ရာတြင္သံုးေသာ အဓိကေဆးဝါးျဖစ္သည္။

မွန္ကန္ေသာ ေဆးဝါးမ်ား မရရွိပါက လူနာမ်ားသည္ ထိ ေရာက္မႈ ပိုနည္းေသာ (သို႔မဟုတ္) အရည္အေသြးညံ့ေသာ ေဆးဝါးမ်ားျဖင့္သာ ကုသႏိုင္မည္ျဖစ္၍ ေဆးယဥ္ပါးေသာအေျခအေနႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရႏိုင္သည္။ ယင္းအေျခအေနမ်ိဳး ေရာက္မလာေအာင္ ႀကိဳ တင္ကာကြယ္ရန္ လိုအပ္သည္ဟု သုေတသီမ်ားကေျပာသည္။

—Ref: Daily Mail

More in News Section

Top News