ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္း ငါးခု၌ တယ္လီေနာမိုဘိုင္းအင္တာနက္ေဒတာအသံုးျပဳမႈ အဆ ၇၀၀ ခန္႔တိုးဟု ဆို

 ဇန္န၀ါရီႏွင့္ ဧၿပီလႏိႈင္း ယွဥ္ခ်က္အရ တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ငါးခု၌ မိုဘိုင္းအင္တာနက္ေဒတာအသံုးျပဳမႈအဆ ၇၀၀ ခန္႔တိုးတက္လာေၾကာင္း တယ္လီေနာျပန္ၾကားေရးတာ၀န္ ခံ ကိုအဲလ္လက္စ္က ေျပာသည္။

တိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ ငါးခုရွိ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၅ ခုကို တုိင္းတာ ခဲ့ၿပီး  မိုဘိုင္းအင္တာနက္ေဒတာအသံုးျပဳမႈ  ရာခိုင္ႏႈန္းအမ်ားဆံုးတိုးသည့္ၿမိဳ႕သည္ ခ်င္းျပည္နယ္ တြန္းဇံၿမိဳ႕ျဖစ္ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။


မိုဘိုင္းအင္တာနက္ေဒတာ အသံုးျပဳမႈႏႈန္းကို တြန္းဇံ၊ ဟိုပံုး၊ ေမာက္မယ္၊ ေမာင္ေတာ၊ ထန္တ လန္၊ မတူပီ၊ တီးတိန္၊ ကြမ္းလံု၊ ေက်းသီး၊ လင္းေခး၊ မိုးေကာင္း၊ ဗန္းေမာက္၊ ခႏၲီး၊ ဟုမၼလင္းႏွင့္မခ်မ္းေဘာအစရွိသည့္ နယ္ၿမိဳ႕ မ်ား၌ တိုင္းတာခဲ့သည္။

တယ္လီေနာသည္ နယ္ၿမိဳ႕ မ်ား၏ အင္တာနက္အသံုးျပဳမႈ တိုးတက္မႈရာခိုင္ႏႈန္းကို ထုတ္ျပန္ ေျပာဆိုေသာ္လည္း လစဥ္အသံုး ျပဳသည့္ ပမာဏကို ထုတ္ျပန္ရန္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ၿမိဳ႕ႀကီး မ်ားရွိ မိုဘိုင္းဖုန္းအသံုးျပဳသူမ်ား သည္ လစဥ္ 5.6 GB ခန္႔ မိုဘိုင္း အင္တာနက္ေဒတာ အသံုးျပဳ ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

မိုဘိုင္းအင္တာနက္ေဒတာ အသံုးျပဳမႈ တိုးတက္လာသည့္ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ တြန္းဇံသည္ ၆၉၅ ဆျမင့္တက္ၿပီး ရွမ္းျပည္ နယ္ ဟိုပုံုးၿမိဳ႕နယ္သည္ ၂၀၁ ဆခန္႔ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ တယ္လီ ေနာက တုိင္းတာသည့္ နယ္ၿမိဳ႕ မ်ားသည္ ၂၀၁၇ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းႏွင့္ ၂၀၁၈ ႏွစ္စပိုင္းတြင္ ကြန္ရက္ခ်ဲ႕ထြင္သည့္ ၿမိဳ႕မ်ားျဖစ္သည္။

ၿမိဳ႕ျပႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ၾကား ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကြာဟမႈက်ဥ္း ေျမာင္းေစရန္ ေဆာင္ရြက္ရာ၌ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၅ ခု၏ မိုဘိုင္းအင္တာနက္ေဒတာအသံုးျပဳမႈတိုးတက္လာျခင္းသည္ အစသာျဖစ္ၿပီး ေက်းလက္ေဒသ ဒစ္ဂ်စ္တယ္စာ တတ္ေျမာက္မႈႏႈန္းျမင့္မားလာရန္ သင္တန္းမ်ားပို႔ခ်ျခင္းျဖင့္ ဆက္ လက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ေန ေၾကာင္း တယ္လီေနာ စီအီးအို မစၥတာတဲလ္မန္းက ေျပာသည္။

မိုဘိုင္းအင္တာနက္ေဒတာ အသံုးျပဳမႈႏွင့္ ပတ္သက္၍ အျခားၿပိဳင္ဘက္ဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာမ်ားက ထုတ္ျပန္ေျပာဆိုျခင္းမရွိေပ။

Top News