ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒သစ္ ဦးေသာင္းထြန္း ျဖစ္လာ

ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ဥကၠဌအျဖစ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႔ရံုးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္းကို တာဝန္ေပးလိုက္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕သည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၅ ရက္ေန႔စြဲပါ အမိန္႔ေၾကာ္ျငာစာ အမွတ္ ၅၉/၂၀၁၈ ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ကို ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေသာင္းထြန္း အား ဥကၠ႒ အျဖစ္ ျပင္ဆင္ဖြဲ႕စည္း လိုက္ေၾကာင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခင္က ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ဥကၠဌ အျဖစ္ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ဝင္းက တာဝန္ယူခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။