ေခြၽေခြၽတာတာသံုးပါ့ေမာင္ရယ္ လိုတာကိုသာ သံုးပါ့ေမာင္ရယ္

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလ ၌ ‘နားဝအဖံုဖံု၊ ၾကားရတံုလည္း၊ ယံုၾကည္ ရမွာ၊ ခဲလွစြာတည္း’ ဟူေသာ သတင္းမ်ားအေၾကာင္း စာဖြဲ႕မွတ္ တမ္းတင္ရေပဦးမည္။ ဒီမိုကေရစီ ေခတ္၊ ျပည္သူ႔အစိုးရေခတ္ျဖစ္ ျခင္းေၾကာင့္ ၎သတင္းမ်ားအား ယံုၾကည္ရန္ ခက္လွပါသည္ဟု ဆုိ ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ပထမသတင္း မွာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုးရ အဖြဲ႕က လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္သြင္း ေသာ ၂၀၁၈-၁၉ ခုႏွစ္ ရသံုးမွန္း ေျခေငြစာရင္း၌ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဂါက္ ကြင္းအတြက္ သိန္းေပါင္း ၁,၅၇၅ သိန္း ေတာင္းခံသည့္သတင္းျဖစ္ ပါသည္။ ေဂါက္ကြင္းတုိ႔မည္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္၏ ၿမိဳ႕ျပျပည္သူ ၃၀ ရာခုိင္ႏႈန္းအနက္မွ လက္တစ္ဆုပ္ စာမွ်ရွိေသာ ျပည္သူတုိ႔သာလွ်င္ အသံုးျပဳႏုိင္ေသာေနရာျဖစ္၏။ အခ်ိဳ႕က ဖြံ႕ၿဖိဳးဆဲႏုိင္ငံတို႔၏ ေဂါက္ကြင္းဟူသည္ က်န္းမာေရး အတြက္ အသံုးျပဳရာျဖစ္သကဲ့သို႔ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူပ်ိဳးပင္ကို ေရ ေလာင္းေပးေရး ေဆြးေႏြးရာေန ရာ၊ စီးပြားေရးသမား ပ႐ိုဂ်ဴဆာ ႏွင့္ အာဏာစင္ျမင့္မွ သ႐ုပ္ေဆာင္ခြင့္ရသူတုိ႔ ဇာတ္ကြက္ဇာတ္လမ္း ညႇိႏိႈင္းရာေနရာဟုလည္း ဆုိၾက ၏။


 ေဈးကြက္ စီးပြားေရးစနစ္ ေဖာ္ေဆာင္လာေသာ ႏုိင္ငံမ်ား တြင္ ေဂါက္ကြင္းအတြက္ ျပည္သူ႔ ဘ႑ာေငြအလံုးအရင္းျဖင့္ သံုးစြဲ မႈဟူသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးေသာ ျပည္သူတို႔၏ အိမ္ေထာင္မွ အခြန္ ေငြကို တာဝန္ရွိသူတုိ႔၏ လုပ္ပိုင္ ခြင့္ျဖင့္ ဘက္လိုက္သံုးစြဲမႈ (Au-thority Bias) ဟုဆုိၾကျပန္၏။ စာေရးသူ မွတ္မိပါေသးသည္။ တပ္မေတာ္အစိုးရ လက္ထက္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာ သည္ ျပည္သူတို႔အတြက္ မိလႅာ ႏွင့္ ေရဆုိးသန္႔စင္စက္႐ံုႀကီး တည္ေဆာက္ခဲ့ေလ၏။ သို႔ေသာ္ ရန္ပံု ေငြလံုေလာက္စြာမရွိေသာ အခက္အခဲႏွင့္ ႀကံဳရရွာ၏။ ထိုအခါ ေဆာက္လုပ္ေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဦးစီးဌာန (DHSHD) သည္ စြယ္ ေတာ္ရြက္စိတ္ဓာတ္ျဖင့္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၅,၀၀၀ လႊဲေျပာင္းေပးခဲ့ေလ ၏။ တစ္ဖန္ ကမ္းနားလမ္းကို ေျခာက္လမ္းသြား တိုးခ်ဲ႕ရာ၌ ၾကည့္ျမင္တိုင္ ကမ္းနားလမ္း အ ပိုင္း ဆက္လက္ေဖာက္လုပ္ရန္အ တြက္ ရန္ပံုေငြလိုအပ္ျပန္၏။ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ ၿမိဳ႕ ရြာႏွင့္ အိုးအိမ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာန ကပင္ အလားတူ ေနာက္ထပ္ က်ပ္သိန္း ၅,၀၀၀ ျဖည့္ဆည္းေပး ခဲ့ျပန္ေၾကာင္း သိရွိရ၏။ ဤကဲ့သို႔ ရန္ပံုေငြလိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္ေပၚရ သည့္အေၾကာင္းရင္းမွာ စည္ပင္မွ ဝန္ထမ္းမ်ား ညံ့ဖ်င္း၍မဟုတ္။ အ ထက္ဆရာႀကီးမ်ား၏ မွားယြင္း ေသာ စီမံကိန္းမ်ားေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ၿမိဳ႕ေတာ္ေဂါက္ကြင္းကို က်ပ္ေငြ သိန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံ၍ တည္ေဆာက္ခဲ့၏။ ထိုမွ် မက တိုက္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္တြင္လည္း ‘ဥတုိေဂါက္ကြင္း’ ႏွင့္ Resort ေခၚ အပန္းေျဖစခန္းႀကီးကိုပါ ထပ္မံ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ျပန္၏။ ေနာက္ဆံုး အ႐ႈံးႏွင့္ စခန္းသိမ္းခဲ့ေလ၏။ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေဂါက္ကြင္းမွာ လည္း အထက္ပါအတိုင္း အစိုးရ ထံမွ ဘတ္ဂ်က္ေငြေတာင္းခံသံုးစြဲ ရသည့္ကိန္းႏွင့္ ႀကံဳလာခဲ့ေလ ေတာ့၏။

ဤေနရာတြင္ အတိတ္က ပုဂံေဂါက္ကြင္းတည္ေဆာက္ခဲ့ပံု ကို ၾကားဖူးသမွ် ေဖာက္သည္ခ်လို ေသး၏။ ယခင္ေဆာင္းပါးတစ္ပုဒ္ ၌ ေရးသားခဲ့ဖူးေသာ္လည္း ႏွစ္ ထပ္ရွိ မွတ္မိေစရန္ ရည္သန္၍ ထပ္ေလာင္းေဖာ္ျပရျခင္းျဖစ္၏။ ထိုစဥ္ကာလ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳး ေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးက ေဂါက္ကြင္းကို တာဝန္ ယူတည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္၏။ ၎ ၏ လုပ္ငန္းတာဝန္ႏွင့္ လားလားမွ် မသက္ဆိုင္ေသာ ေဂါက္ကြင္းကို ေပၚေပၚထင္ထင္ ရဲရဲဝံ့ဝံ့ ေဆာက္ လုပ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္၍ လြန္စြာအံ့ဩ ဖြယ္ေကာင္းလွ၏။ ထိုစဥ္ကာလ ႏုိင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ ပုဂံေရာက္ လွ်င္ ေဂါက္သီး႐ိုက္ အပန္းေျဖ ႏုိင္ရန္ဟု သိရ၏။ ေဂါက္ကြင္းအ တြက္ ဘတ္ဂ်က္အသံုးစရိတ္ကိုမူ ဝန္ႀကီးဌာနလုပ္ငန္းႏွင့္ မသက္ ဆုိင္သျဖင့္ ရန္ပံုေငြလံုးဝမရရွိႏုိင္ ခဲ့ေပ။ ထိုအခါ အထက္အညာ ေဒသျမစ္ေရတင္စီမံကိန္းမ်ားအ တြက္ ရရွိေသာ ဒီဇယ္ဆီမ်ားအား ေဂါက္ကြင္းအတြင္းသို႔ စီးဝင္ေစခဲ့ ေသာ နည္းလမ္းျဖင့္ ၿပီးေျမာက္ ေအာင္ ေဆာက္လုပ္ႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း ၾကားသိခဲ့ရေလ၏။ လြန္စြာခ်ီးက်ဴးဖြယ္ေကာင္းလွပါ၏။ ပုဂံေခတ္ကဲ့ သို႔ သဲေက်ာက္၊ ေခ်ာ္ေက်ာက္ႏွင့္ အုတ္မ်ားမသံုးဘဲ ဒီဇယ္ဆီသံုး၍ တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းသစ္တစ္ ရပ္အျဖစ္ ေမာ္ကြန္းတင္ႏုိင္ေပ သည္။

အထက္ပါ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ ေဂါက္ကြင္းအတြက္ ဘတ္ဂ်က္ေငြေတာင္းခံမႈတြင္ ျမက္ျဖတ္စက္ ၁၀ စီးဝယ္ရန္အတြက္ က်ပ္သိန္း ၃၀၊ ေဂါက္ကြင္းသံုးပစၥည္းႏွစ္မ်ိဳး အတြက္ က်ပ္ သိန္း ၁,၀၇၀ ႏွင့္ ေဂါက္ကြင္းသံုး ကားငါးစီးအ တြက္ ၄၇၅ သိန္းပါဝင္ေၾကာင္း သိရွိရ၏။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္တစ္ဦးက ‘အက်ိဳးမဲ့သံုးသလို ျဖစ္ေနေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ား အ မွန္တကယ္လိုအပ္တဲ့ေနရာ၌ သံုး သင့္ေၾကာင္း’ ေဆြးေႏြးခ်က္မွာ အဖိုးတန္လွ၏။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္က လည္း ျမက္ျဖတ္စက္ အစီး ၂၀ ႏွင့္ ေဂါက္ကြင္းသံုးပစၥည္းဝယ္ရန္ ၈၅ သန္း အစိုးရထံ အလားတူ ေတာင္းခံခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရ၏။

ဤေနရာတြင္ ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီးအစိုးရသည္ မႏၲေလး တုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ၏ လုပ္ထံုး လုပ္နည္းမ်ားကို စံနမူနာယူသင့္ ေၾကာင္း အႀကံျပဳလိုေပသည္။ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရ သည္ ေရတံခြန္ေတာင္ေဂါက္ ကြင္းကို ပုဂၢလိကကုမၸဏီသို႔ တစ္ ႏွစ္လွ်င္ သိန္း ၅၀ ျဖင့္ ႏွစ္ ၅၀ ငွား ရမ္းခဲ့ၿပီး ေရႊမန္းေတာင္ေဂါက္ ကြင္းကိုလည္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ သိန္း ၂၅၀ ျဖင့္ ႏွစ္ ၃၀ ငွားရမ္းခဲ့ ေၾကာင္း သိရွိရ၏။ ေဂါက္ကြင္း လုပ္ငန္းလည္း အရွိန္မပ်က္သကဲ့ သို႔ အစိုးရလည္း ႏွစ္စဥ္ဝင္ေငြတုိး ပြားရရွိေစမည့္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ သို႔ ကူးေျပာင္းေဖာ္ေဆာင္သင့္၏။ သို႔မဟုတ္ပါက လူတစ္စုအက်ိဳး ျပဳလုပ္ငန္းတစ္ရပ္အတြက္ ျပည္ သူ႔ဘ႑ာမ်ား ႏွစ္စဥ္ေတာင္းခံသံုး စြဲေနရသည့္ကိန္းေၾကာင့္ အစိုးရ ၏ ဂုဏ္သိကၡာထိခိုက္လာမည္ကို စိုးရိမ္မိေၾကာင္း ေဖာ္ျပလိုေပ သည္။

တတိယသတင္းမွာ ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္အတြက္ သိန္း ၁,၈၀၀ တန္ အမိႈက္ကား ႏွစ္စီး ဝယ္ယူရန္ သိန္းေပါင္း ၃,၆၀၀ တင္ျပေတာင္းခံသည့္ သတင္းျဖစ္ ေပသည္။ စာေရးသူသည္ အလွဴ ရွင္တစ္ဦး၏ အလွဴေငြက်ပ္သိန္း ၂၀၀ ေက်ာ္ျဖင့္ ဘိုးဘြားရိပ္သာ တစ္ခုအတြက္ လူနာတင္ယာဥ္အ သစ္တစ္စီးဝယ္ယူေပးရန္ ေမွ်ာ္ လင့္အားခဲေနစဥ္ စက္မႈဝန္ႀကီး ဌာနမွ လူနာတင္ယာဥ္တစ္စီးကို က်ပ္ေငြ သိန္း ၇၅၀ ျဖင့္ ေရာင္းခ် မည္ဟု ၾကားသိရသျဖင့္ မ်ားစြာ စိတ္ပ်က္ခဲ့မိ၏။ ယခု ထပ္မံၿပီး စာေရးသူတုိ႔၏ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕အတြင္း စည္ပင္မွ အမိႈက္ကားတစ္စီးကို သိန္း ၁,၈၀၀ ကုန္က်ခံ၍ ႏွစ္စီးအ တြက္ သိန္း ၃,၆၀၀ က်ခံၿပီး ဝယ္ ယူရန္ဆုိေသာအခါ လြန္စြာအံ့ဩ တုန္လႈပ္မိျပန္၏။ အံ့ဩမိျခင္းမွာ ေဈးႀကီးလြန္း၍ျဖစ္၏။ တုန္လႈပ္မိ ျခင္းဆုိသည္မွာ ဤမွ်ေဈးႀကီး ေသာ အမိႈက္ကားမ်ိဳးကို ရန္ကုန္ ၿမိဳ႕ႀကီး၌ သံုးစြဲႏုိင္ပါေသာ္လည္း အျခားေသာ တုိင္းေဒသႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္ၿမိဳ႕ႀကီးမ်ား၌ သံုးစြဲျခင္း မျပဳႏိုင္ေသးေသာ ကြာဟခ်က္ကို ေတြးမိ၍ တုန္လႈပ္မိျခင္းျဖစ္ပါ သည္။ ၿမိဳ႕ျပျပည္သူမ်ားစြာ ဆင္းရဲ ႏြမ္းပါးေသာဘဝ၌ အစိုးရ၏ ရွိစုမဲ့စုဘ႑ာေငြျဖင့္ ဝယ္ယူရျခင္းျဖစ္သျဖင့္ သင့္တင့္ေလွ်ာက္ပတ္ ေသာ အမိႈက္ကားမ်ားကိုသာ ဝယ္ ယူေပးေစခ်င္ပါသည္။ ႏွစ္စီးမွ် ျဖင့္ ခရီးကမတြင္ႏုိင္ပါဟုလည္း ေျပာလိုလွ၏။

ထို႔ေနာက္ စတုတၳသတင္းကို ၾကားရေလေသာအခါ ခံစားမႈအ ရွိန္ပို၍ ျမင့္တက္လာျပန္၏။ အံ့ဩမႈႏွင့္ စိတ္ဒြိဟျဖစ္မႈ အရွိန္ ျမင့္တက္ျခင္းျဖစ္၏။ ၂၀၁၈-၁၉ ခုႏွစ္ ရသံုးမွန္းေျခစာရင္း၌ တုိင္း ေဒသႀကီးအစိုးရအတြက္ ႐ံုးသံုး ယာဥ္တစ္စီးလွ်င္ သိန္း ၁,၀၀၀ တန္သည့္ ဖို႔ဒ္ကား ၁၀ စီးကို သန္း ၁,၀၀၀ ျဖင့္ ဝယ္ယူရန္ လ်ာထား ေသာ သတင္းျဖစ္ေပသည္။ အံ့ဩမႈအရွိန္ျမင့္တက္လာျခင္းမွာ တုိင္း ေဒသႀကီးအစိုးရကိုယ္တိုင္ ႐ံုးသံုး ယာဥ္ကို ဇိမ္ခံယာဥ္အဆင့္ရွိေသာ Ford ကုမၸဏီ၏ ယာဥ္မ်ား သံုးစြဲ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ၾကားသိရျခင္း ေၾကာင့္ျဖစ္၏။ ထို႔အျပင္ ဤသံုးစြဲ မႈေၾကာင့္ ျပည္သူ႔ဘ႑ာေငြကို ေခြၽတာရာ၌ ျပည္သူ႔အစိုးရသည္ စံနမူနာျပျဖစ္ရမည္ဟူေသာ ျပည္ သူတို႔၏ ယံုၾကည္အားထားမႈကို လက္ေတြ႕မ်က္ေတြ႕ျပသႏုိင္ပါ မည္ေလာဟူ၍ စိတ္ဒြိဟသံသယ ျဖစ္မိ၏။ သဘင္ေဆာင္ကို သန္း တစ္ေထာင္နီးပါးသံုး၍ ျပင္ဆင္ ရန္ ေတာင္းခံျခင္း၊ သိန္း ၄၀ တန္ စားပြဲခံုအတြက္ ေတာင္းခံျခင္းမွာ လည္း ေခြၽတာရမည့္ေခတ္၏ ေတာင္းဆုိမႈကို အန္တုသကဲ့သို႔ရွိ ေခ်၏။ ေနာက္ဆံုးသတင္းမွာ ၂၀၁၆-၁၇ ျဖည့္စြက္ရန္ပံုေငြတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေငြ ၆၄ ဘီလီယံကုို လည္းေကာင္း၊ YBS အပါအဝင္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရး အမ်ားပိုင္ ကုမၸဏီမ်ားတြင္ ထည့္ဝင္ရင္းႏွီး ျမႇဳပ္ႏွံျခင္းအတြက္ ၇၀ ဘီလီယံကို လည္းေကာင္း၊ လယ္ယာေျမမ်ား ျပဳျပင္ျခင္းလုပ္ငန္းအတြက္ က်ပ္ ၇,၇၄၈ ဒသမ ၃၀၁ သန္းကိုလည္း ေကာင္း လႊတ္ေတာ္မွ ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္း အေပၚ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ံုးက ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တစ္ႏွစ္ျပည့္ အစီရင္ခံစာတြင္ တင္ျပေဆြးေႏြးေပးရန္ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚစႏၵာမင္းက ေဆြးေႏြးသည့္ကိစၥျဖစ္ေပသည္။ အဓိကအခ်က္မွာ ဘတ္ဂ်က္ခြင့္ျပဳ ေငြမ်ားကို မည္သည့္ကိစၥအတြက္ သံုးစြဲသည္ျဖစ္ေစ တစ္ႏွစ္တာကာ လအတြက္ စာရင္းစစ္ေဆးခ်က္ ႏွင့္တကြ လႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပရန္ ျဖစ္၏။ စာေရးသူ၏ ဖခင္ႀကီး အၿမဲလက္ကိုင္ျပဳေသာ စ,သံုးလံုး ကို ျပန္လည္သတိရမိ၏။ အလုပ္ ကို လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္တုိင္း စနစ္ရွိရမည္။ ဝင္ေငြ၊ ထြက္ေငြ စာရင္း ရွိရမည္။ စာရင္းလည္းရွင္းရမည္။ အသံုးစရိတ္ကို ေခြၽတာ၍ စု ေဆာင္းႏိုင္ရမည္။ ‘စနစ္’၊ ‘စာရင္း’ႏွင့္ ‘စုေဆာင္း’ ဟူေသာ စ,သံုးလံုး ျဖစ္ပါသည္။ ဖခင္ႀကီးသည္ သူ၏ စီးပြားေရးသာမဟုတ္၊ လူမႈေရး လုပ္ငန္းမ်ားမွာပင္ အလုပ္ၿပီး သည္ႏွင့္ အျမန္ဆံုးစာရင္းရွင္းမွ ႀကိဳက္သူျဖစ္၏။ စာေရးသူသည္ ရပ္ကြက္မဟာသႀကၤန္မ႑ပ္၏ အတြင္းေရးမွဴးတာဝန္ယူခဲ့ၿပီး ႏွစ္ လအၾကာ ဇြန္လမိုးၿဖိဳင္ၿဖိဳင္က် သည္အထိ စာရင္းမရွင္းသျဖင့္ ဖခင္ႀကီးက အႀကီးအက်ယ္ဆူပူ ႀကိမ္းေမာင္းေလ၏။ ေနာက္ဆံုး စာေရးသူက ‘‘ေနာက္ႏွစ္သႀကၤန္ မက်ခင္ ဘယ္အခ်ိန္ ရွင္းရွင္းရ တယ္၊ ဘယ္သူမွ ဂ႐ုမစိုက္ဘူး’’ ဟု ျပန္ေျပာမိရာ ဖခင္ႀကီးက အ ႀကီးအက်ယ္ေဒါပြ၍ ၎၏ လုိင္ စင္ရ ေျခာက္လံုးျပဴးေသနတ္ကို သြားထုတ္သည္အထိ သားအဖ ႏွစ္ဦး အခ်င္းမ်ားခဲ့ၾကရ၏။ ေသ နတ္ယူလာၿပီကိုသိသည္ႏွင့္ စာ ေရးသူလည္း ေနအိမ္မွ တစ္ခ်ိဳး တည္းလစ္ခဲ့ေလေတာ့၏။ သံုးရက္အၾကာ အေမက လိုက္လာၿပီး ‘‘သား အေဖ ခရမ္းဆန္စက္ကို သြားတယ္၊ အေမနဲ႔ ျပန္လိုက္ခဲ့’’ ဆုိမွ အိမ္သို႔ျပန္ခဲ့ရ၏။ ထုိ႔ေနာက္ စာရင္းမ်ားရွင္းၿပီး၍ တစ္လခန္႔ ၾကာမွ အေဖက ေခၚေျပာလုပ္ၿပီး သားအဖ ေျပလည္မႈရခဲ့ေလ၏။

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အစိုး ရအတြက္လည္း အထက္ပါ စ,သံုး လံုးသီအိုရီကို လက္ေဆာင္ေပး အပ္လိုပါသည္။ ျပည္သူတို႔၏ ဘ႑ာေငြျဖစ္ေသာ ဘတ္ဂ်က္ အသံုးစရိတ္ကို ေခြၽတာျခင္း၊ ျပည္ သူတုိ႔ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ လို အပ္သည့္ကိစၥအတြက္သာ ဦးစား ေပးသံုးစြဲျခင္း၊ ၎ဘ႑ာေငြအ သံုးစာရင္းမွန္သမွ်ကို ျပည္သူ႔ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသိသာရန္ ပံုမွန္စာရင္းရွင္းလင္းျခင္းျဖင့္ ျပည္သူ တုိ႔အားလံုးသည္ အစိုးရအေပၚ ယံုၾကည္မႈ စိတ္ဓာတ္ပိုမိုခိုင္မာ လာမည္ျဖစ္၏။ ထို႔ေၾကာင့္ တာဝန္ရွိသူတို႔အား ‘ေခြၽေခြၽတာတာသံုး ပါ့ေမာင္ရယ္၊ လိုတာကိုသာ သံုး ပါ့ေမာင္ရယ္၊ သံုးတာမွန္သမွ်ကို စာရင္းရွင္းပါေမာင္ရယ္’ ဟု စာဖြဲ႕ ေျပာၾကားရင္း နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ပါ သတည္း။။

(ေဆာင္းပါးရွင္ ျမင့္မုိရ္ေဆြသည္ ၿမိဳ႕ျပေရးရာ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ ခရီးသြား၊ စာေပႏွင့္ မ်က္ေမွာက္ေရးရာမ်ားကို ေရးသားေနသူျဖစ္သည္)

Top News