အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ ဒုတိယႏွစ္ႏွင့္အထက္ သင္တန္းမ်ား ေက်ာင္းအပ္လက္ခံရက္တိုးျမႇင့္

အေ၀းသင္တကၠသိုလ္ ဒုတိယႏွစ္ ႏွင့္အထက္ သင္တန္းမ်ား ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမည့္ရက္ကို ဇြန္လ ၁၅ ရက္အထိ ထပ္တိုးသတ္မွတ္ေပး ထားေၾကာင္း ရန္ကုန္အေ၀းသင္ တကၠသိုလ္က ေၾကညာသည္။


အေ၀းသင္ တကၠသိုလ္ ေက်ာင္း၀င္မွတ္ပုံတင္ရက္ ေက်ာ္ လြန္သျဖင့္ ေက်ာင္း၀င္မွတ္ပုံတင္ ျခင္း မျပဳခဲ့ရေသာ ဒုတိယႏွစ္ႏွင့္ အထက္ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္း သူမ်ား အေၾကာင္းျပခ်က္ ခုိင္လုံ စြာ တင္ျပလာပါက သက္ဆုိင္ရာ ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး မ်ား အစီအစဥ္ျဖင့္ ဇြန္လ ၁၅ ရက္အထိ စိစစ္လက္ခံေပးရန္ ထပ္ တုိးသတ္မွတ္ေပးခဲ့သည္။

‘‘အခက္အခဲ အမ်ဳိးမ်ဳိးေၾကာင့္ ေက်ာင္းလာအပ္ဖုိ႔ ေနာက္က်သြား တာ ရွိႏုိင္တယ္ေလ။ ဒါေၾကာင့္ အေျခအေနကို စိစစ္လက္ခံေပးဖို႔ အေ၀းသင္ဌာနခဲြေတြကို ေျပာ ထားၿပီးသားပါ’’ဟု ရန္ကုန္အေ၀း သင္တကၠသိုလ္မွ တာ၀န္ရွိသူတစ္ ဦးက ေျပာသည္။ 

ဇြန္လ ၁၅ ရက္အထိ ေက်ာင္း အပ္လက္ခံေပးမည္ျဖစ္ေသာ္ လည္း ေက်ာင္း၀င္မွတ္ပုံတင္ ေနာက္က်ေသာ ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ သင္ ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား ျဖန္႔ေ၀ရာ တြင္ အနည္းဆုံးရက္သတၱပတ္ သုံးပတ္ၾကာျမင့္မည္ဟု ႀကိဳတင္ ေၾကညာထားသည္။

ဒုတိယႏွစ္ႏွင့္အထက္ သင္ တန္းမ်ားအတြက္ ပထမႏွစ္၀က္ စာစဥ္မ်ားကို ဇြန္လ ၃၀ ရက္အ ထိ လက္ခံမည္ျဖစ္ၿပီး ဒုတိယႏွစ္ ၀က္စာစဥ္မ်ားကို ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္ ေနာက္ဆုံးတင္သြင္းရမည္ ျဖစ္သည္။

‘‘ရက္တုိးလက္ခံတာေတာ့ ေက်ာင္းမွာ ေၾကညာထားတာ ေတြ႕ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တခ်ဳိ႕ ေက်ာင္းေစာအပ္ထားသူေတြေတာင္ စာစဥ္ေနာက္က်မွရတာမ်ဳိးက ႏွစ္တုိင္းျဖစ္ေနတာေတာ့ ေသခ်ာ လုပ္ေပးေစခ်င္တယ္’’ဟု ဒဂုံ တကၠသိုလ္အေ၀းသင္ဌာနခဲြတြင္ တက္ေရာက္ေနသည့္ ေက်ာင္းသူ မထားထားဦးက ေျပာသည္။

အေ၀းသင္တကၠသိုလ္မ်ား က ပထမႏွစ္သင္တန္းမ်ား ေက်ာင္းအပ္လက္ခံမည့္ ရက္ကို လည္း မူလသတ္မွတ္ရက္ထက္ တစ္လတုိးကာ ဧၿပီ ၃၀ ရက္အထိ ေက်ာင္းအပ္ခြင့္ျပဳသည္။

ပထမႏွစ္သင္တန္းမ်ားအ တြက္ ပထမႏွစ္၀က္စာစဥ္ ေနာက္ ဆုံးတင္သြင္းရက္သည္ ေမလ ၃၁ ရက္၊ ဒုတိယႏွစ္၀က္စာစဥ္ ေနာက္ဆုံးတင္သြင္းရက္သည္ ဇူလုိင္ ၃၁ ရက္ သတ္မွတ္ထားသည္။

ရန္ကုန္အေ၀းသင္တကၠ သုိလ္ႏွင့္ မႏၲေလးအေ၀းသင္ တကၠသိုလ္ေအာက္တြင္ ဌာနခဲြ ၃၆ ခုရွိၿပီး ၂၀၁၇-၁၈ ပညာသင္ ႏွစ္၌ တစ္ႏုိင္ငံလုံးတြင္ အေ၀းသင္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းသား၊ ေက်ာင္းသူ ငါးသိန္းေက်ာ္ရွိသည္။

Top News