နာဂေဒသ ေက်းရြာ ခုနစ္ရြာတြင္ ေသာက္သုံးေရအတြက္ စိမ့္စမ္းေရသြယ္တန္းျခင္းလုပ္ငန္း ယခုဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္မည္

 နာဂကိုယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ရေဒသရွိ ေက်းရြာခုနစ္ရြာတြင္ ေသာက္သုံးေရအတြက္ စိမ့္စမ္း ေရသြယ္တန္းျခင္းကုိ ယခုဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္မည္ဟု စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖဲြ႕ စုိက္ပ်ဳိးေရး၊ ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္း၀န္ႀကီး ဦးကမ္ဇာ မုံက ေျပာသည္။

လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ တာေမာင္၊လားေနာက္၊ ေဟ့ဖူး၊ ဂဟုန္း၊ေလာေနာက္ကုန္း၊ ေလာေနာက္ အင္း၊ ကပၸလံပါေစး၊ ယြန္တုိင္း၊  လြန္းေထာင္း၊ ခမၼလာ၊ ကားေရာ္ ေနာက္ညိဳႏွင့္ လန္းတုိင္းေနာက္ အင္း ေက်းရြာ ၁၂ ရြာတြင္ စိမ့္စမ္းေရးသြယ္တန္းျခင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ အစီအစဥ္ရွိ၊ မရွိ လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၂) တုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးကယ္က ဇြန္လ ၇ ရက္ စစ္ကုိင္းတုိင္းလႊတ္ေတာ္တြင္ ေမးခြန္းေမး ျမန္းခဲ့သည္။

‘‘ယခုႏွစ္ နတလ(နယ္စပ္ ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန) ဘတ္ဂ်က္နဲ႔ စိမ့္စမ္းေရသြယ္တန္း ျခင္းလုပ္ငန္းကို ေက်းရြာ ခုနစ္ရြာ လုပ္ေပးမယ္။ က်န္တဲ့ ရြာ ငါးရြာ ကို လာမယ့္ဘတ္ဂ်က္မွာ ေဆာင္ ရြက္ေပးမယ္လို႔ ၀န္ႀကီးကေျဖ ၾကားခဲ့တာပါ’’ဟု ဦးကယ္က ေျပာသည္။

ေတာင္ေပၚေဒသစိမ့္စိမ္းေရ သြယ္တန္းျခင္းသည္ သဘာ၀အ တုိင္း စီးဆင္းေနေသာ စမ္းေခ်ာင္းမ်ားကုိ ေရဖမ္းကန္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ေရပိုက္သြယ္တန္းျခင္းႏွင့္ ေရျဖန္႔ကန္မ်ား တည္ေဆာက္ ေပးျခင္းျဖင့္ ေက်းလက္ေနျပည္ သူမ်ား ေသာက္သုံးေရလြယ္ကူစြာ ရရွိအသုံးျပဳေစႏုိင္သည့္အျပင္ ေနာက္ထပ္ ကုန္က်စရိတ္မရွိသ ေလာက္ နည္းပါးသျဖင့္ ေက်းလက္ေရရရွိေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ အသင့္ေလ်ာ္ဆုံးႏွင့္ အထိေရာက္ဆုံး လုပ္ငန္းျဖစ္ ေၾကာင္း ဦကယ္က တုိင္းေဒသ ႀကီးလႊတ္ေတာ္သို႔ တင္ျပခဲ့သည္။

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီးအ ထက္ပိုင္း နာဂကုိယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ ခြင့္ရ ေဒသ လဟယ္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ျပည္ထဲေရးအမည္ေပါက္ ေက်း ရြာ ၉၆ ရြာရွိသည့္အျပင္ အမည္ မေပါက္ေသးေသာ ေက်းရြာ ၁၀ရြာေက်ာ္ရွိၿပီး ၂၀၁၃-၁၄ ဘ႑ာႏွစ္က စတင္၍ စိမ့္စိမ္းေရသြယ္ တန္းျခင္း စတင္ေဆာင္ရြက္ေသာ္ လည္း လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ခက္ခဲျခင္း၊ တည္ေဆာက္ေရး ပစၥည္းမ်ား သယ္ယူရန္ ခက္ခဲျခင္းစသည္တို႔ေၾကာင့္ လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္မႈ ခရီးမေပါက္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးကယ္က ေျပာသည္။

နာဂေဒသရွိ အခ်ဳိ႕ေက်းရြာ မ်ားတြင္ ကားလမ္းမေပါက္ေသး သျဖင့္ စိမ့္စမ္းေရသြယ္တန္းျခင္း မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေသာ္လည္း ကားလမ္းေပါက္သည့္ ေက်းရြာမ်ား လိုအပ္ေသာ ေသာက္သုံးေရရရွိ ေရး စိမ့္စမ္းေရသြယ္တန္းေပးရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း ၎ကေျပာၾကား သည္။

More in News Section

Top News