ေမာ္လၿမိဳင္ဘိလပ္ေျမ စက္႐ုံတြင္ စပါးခြံ ေလာင္စာအစားထုိး သုံးစြဲရန္ စီစဥ္

 မြန္ျပည္နယ္ က်ိဳက္မေရာၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေမာ္လၿမိဳင္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံတြင္ စက္႐ုံလည္ ပတ္ရန္ လုိအပ္ေသာစြမ္းအင္ကုိ စပါးခံြေလာင္စာျဖင့္ အစားထုိး သုံးစြဲေနေၾကာင္း ယင္းစက္႐ုံက ဇြန္လ ၅ ရက္၌ သတင္းထုတ္ ျပန္သည္။

ေက်ာက္မီးေသြးအစား စပါး ခြံေလာင္စာအသံုးျပဳရန္ ၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာ ၂၀ ရက္ကစ၍ ၁၂ ရက္ ၾကာစမ္းသပ္လည္ပတ္ၿပီး လက္ ရွိတြင္ စက္႐ုံလည္ပတ္ရန္ စပါး ခံြေလာင္စာအသုံးျပဳေနေၾကာင္း ေမာ္လၿမိဳင္ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ(MCL) မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ုိက္တာ ထုိင္း ႏုိင္ငံသား Mr. Surachai Pornjindachote က ဆုိသည္။

‘‘လက္ရွိသံုးစြဲေနတဲ့ ေလာင္ စာ ၅ ရာခုိင္ႏႈန္းကုိ အစားထုိး ေလွ်ာ့ခ်ေပးတယ္။ MCL ရဲ႕စက္႐ုံ တြင္း စပါးခြံေလာင္စာသုံးစြဲမႈ ပဏာမေျခလွမ္းဟာ ဇီ၀ေလာင္ စာေတြကုိ ျပန္လည္သုံးစြဲႏုိင္ဖုိ႔ MCL အနီးအနားတစ္၀ုိက္နယ္ေျမ ရွစ္ခုက ေဒသခံလယ္သမားေတြ နဲ႔ ဆန္စက္လုပ္ငန္းေတြကုိ အပုိ ၀င္ေငြရရွိေစဖုိ႔လည္း ရည္ရြယ္ပါ တယ္။ စပါးခံြနဲ႔ စမ္းသပ္လည္ ပတ္တဲ့ကာလမွာ ကာဗြန္ဒုိင္ ေအာက္ဆုိက္ထုတ္လႊတ္မႈ ၉၈ တန္ကုိ ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ခဲ့တယ္’’ ဟု ၎က ေျပာသည္။

ထုိ႔အျပင္ MCL သည္ ၂၀၂၀ တြင္ တစ္ႏွစ္လွ်င္စပါးခြံ ၉၆,၀၀၀ တန္ႏွင့္ အျခားဇီ၀ ေလာင္စာမ်ားအစားထုိးသုံးစြဲ ျခင္းျဖင့္ လက္ရွိအပူစြမ္းအင္ပမာ ဏ၏ ၂၀ ရာခုိင္ႏႈန္းသက္သာေစ ၿပီး ကာဗြန္ဒုိင္ေအာက္ဆုိက္ထုတ္ လႊတ္မႈ ၁၂၀,၀၀၀ တန္ေလွ်ာ့ခ် ႏိုင္မည္ဟုအစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပ ထားသည္။

ေက်ာက္မီးေသြးသုံး လွ်ပ္ စစ္ဓာတ္အားျဖင့္ လည္ပတ္သည့္ ေမာ္လၿမိဳင္ ဘိလပ္ေျမစက္႐ုံ သည္ ကန္ေဒၚလာသန္း ၄၀၀ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံထားၿပီး ဘိလပ္ေျမ စက္႐ုံအတြက္ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ၄၉ မဂၢါ၀ပ္လုိအပ္ကာေက်ာက္မီး ေသြးႏွင့္ ဇီ၀စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားမွ ၄၀ မဂၢါ၀ပ္ကုိလည္းေကာင္း၊စက္႐ုံမွ စြန္႔ပစ္ေသာေလပူ Waste Heat Generator မွ ကုိး မဂၢါ၀ပ္ကုိလည္းေကာင္း ထုတ္ယူသုံးစြဲမည္ဟု စီမံကိန္းအစီရင္ခံစာတြင္ ပါရွိသည္။

More in News Section

Top News