ျမန္မာ၏ ယြန္းထည္ငယ္မ်ား ပို႔ေဆာင္ေရး ေစ်းကြက္သို႔ ယာမာတိုကုမၸဏီ၀င္ေရာက္

Yamato Logisics Myanmar ကုမၸဏီ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပေနစဥ္ (asia.nikkei.com)

 ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ စီးပြား ေရးႏွင့္ ေနအိမ္မ်ားအတြက္ ယြန္း ထည္ငယ္မ်ားပို႔ေဆာင္ေပးေရး ေစ်းကြက္ေနရာယူရန္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ ယြန္းပို႔ေဆာင္ေရး ကုမၸဏီ ယာမာတို ကုမၸဏီက Yamato Logistics Myanmar ကုမၸဏီကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ စတင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ သည္။

‘‘မၾကာခင္မွာပဲ ကြၽန္ေတာ္ တို႔အေနနဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းမွာ ေသးငယ္တဲ့ ပို႔ေဆာင္မႈေတြ လုပ္ သြားပါမယ္’’ဟု ကုမၸဏီဥကၠ႒ မာဆာကီယာမာအူခ်ီက ဖြင့္ပြဲ တြင္ ေျပာၾကားသည္။

 ယာမာတို ကုမၸဏီသည္ ထုိင္း၊ မေလးရွားႏွင့္ စင္ကာပူ တြင္ အလားတူ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား ေပးေနၿပီး ၎တို႔၏ ယြန္းထည္ငယ္မ်ားပို႔ေဆာင္မႈ ကမၻာလံုးကြန္ရက္ႏွင့္ အေတြ႕အႀကံဳကို အသံုးခ်၍ အေရွ႕ေတာင္အာရွေစ်းကြက္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနသည္။

၎တို႔၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ား တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ႏုိင္ငံျခားစီးပြား ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေဆာက္လုပ္ေရးပစၥည္းႏွင့္ အစိတ္အပိုင္း မ်ားကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးေရး ႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားစီစဥ္ေပးျခင္း တို႔လည္း ပါ၀င္သည္။ ထို႔အျပင္ ေရလုပ္ငန္းထုတ္ကုန္ႏွင့္ ဟင္း သီးဟင္းရြက္ကဲ့သို႔ ပ်က္စီးလြယ္ ေသာ ယြန္းထည္မ်ားကို အေအးခန္း ကားျဖင့္ ပို႔ေဆာင္၍ ၀န္ေဆာင္မႈ ေပးမည္ ျဖစ္သည္။ လုပ္ငန္းစတင္မည့္ရက္ကိုမူ ယာမာအူခ်ီက မေျပာေပ။

၂၀၁၆ က ယာမာတိုအုပ္စုသည္ မေလးရွားအေျခစိုက္ OTL အုပ္စုကို ၀ယ္ယူခဲ့သည္။ OTL အုပ္စုသည္ ထုိင္း၊ ဗီယက္နမ္တို႔မွတစ္ဆင့္ စင္ကာပူမွ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအထိ ျဖန္႔ခ်ိေရးကြန္ရက္ႀကီးမားသည့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကုမၸဏီျဖစ္ကာ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ယာမာတိုကုမၸဏီလည္း ယင္းကိုအသံုးခ်ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

‘‘ျမန္မာႏိုင္ငံက ထိုင္းႏိုင္ငံနဲ႔ ခ်ိတ္ဆက္ရာမွ အားႀကီးတဲ့အစိတ္ အပိုင္းျဖစ္လာပါတယ္’’ဟု ယာမာအူခ်ီကေျပာသည္။

ျမန္မာႏွင့္ ထိုင္းသို႔ ဆက္ သြယ္ေသာ လမ္းမ်ား၊ အေကာက္ ခြန္ဂိတ္မ်ားကို ျမန္မာႏိုင္ငံက တည္ေဆာက္ေနသည္။

Top News