ႏုိင္ငံတကာ ေရနံကုမၸဏီမ်ားက ျပန္လည္အပ္ႏွံသည့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ ကိုးခုအထိ ရွိလာ

လက္ရွိ အစုိးရ သက္တမ္းအတြင္း ႏုိင္ငံတကာ ေရနံကုမၸဏီမ်ားက ျပန္လည္အပ္ ႏွံေသာ  ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ ေငြ႕ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ ကိုးကြက္ ရွိေၾကာင္း လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္ ၀န္ႀကီးဌာန ေျပာေရးဆုိခြင့္ႏွင့္ သတင္းထုတ္ျပန္ေရး အဖဲြ႕က ေျပာၾကားသည္။

ကမၻာ့ေရနံေစ်းက်ဆင္းျခင္း ႏွင့္ ျပည္တြင္းလုပ္ကြက္မ်ားတြင္ စီးပြားျဖစ္ထုတ္ႏုိင္ေျခ မရွိဟုဆုိ ကာ ႏုိင္ငံတကာ ေရနံကုမၸဏီအ ခ်ဳိ႕က ျပန္လည္အပ္ႏွံခဲ့သည္။

‘‘ျပန္အပ္တာေတြ ခ်က္ခ်င္း လုပ္လို႔ မရဘူး။ ျပန္သြင္းရမယ့္ ေငြေတြ ရွိတယ္။ စာခ်ဳပ္ထဲမွာပါ တဲ့အတုိင္း ရွာေဖြမႈေတြ မလုပ္ ထားရင္ ကုမၸဏီက ၀န္ႀကီးဌာန ကို ျပန္ေလ်ာ္ရတာေတြ ရွိတယ္’’ ဟု ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ စီ မံကိန္းမ်ား ဦးစီးဌာန ၫႊန္ၾကား ေရးမွဴးက ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံတကာ ေရနံကုမၸဏီ မ်ားအပ္ႏွံသည့္ လုပ္ကြက္မ်ား ႏွင့္ ၀န္ႀကီးဌာနတြင္ က်န္ရွိသည့္ လုပ္ကြက္မ်ားစုေပါင္း၍ မၾကာမီ တင္ဒါေခၚယူမည္ဟု လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယအၿမဲ တမ္းအတြင္း၀န္ ဦးေဌးေအာင္က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ တင္ဒါေခၚယူ ႏုိင္ရန္ ေကာ္မတီဖဲြ႕စည္းျခင္း၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား ေရးဆဲြေနၿပီး မၾကာမီ ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ကာ ၂၀၁၈ မကုန္မီေဆာင္ရြက္မည္ဟု ၎ကဆက္လက္ေျပာသည္။

တင္ဒါေခၚရာတြင ္ျပန္လည္ အပ္ႏံွမည့္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ ကိုးကြက္ႏွင့္အတူ ကမ္းလြန္လုပ္ ကြက္ ၁၃ ကြက္၊ ကုန္းတြင္းလုပ္ ကြက္ ၁၈ ကြက္ပါ၀င္မည္ ျဖစ္ သည္။

လွ်ပ္စစ္ႏွင့္ စြမ္းအင္၀န္ႀကီး ဌာန အခ်က္အလက္မ်ားအရ ျမန္မာ့ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တြင္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕လုပ္ကြက္ ၅၁ ကြက္ရွိၿပီး ဦးသိန္းစိန္အစိုးရလက္ ထက္၌ ၃၈ ကြက္ကို တင္ဒါေပး အပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တင္ဒါ ေခၚယူရန္ ၁၃ ကြက္ က်န္ရွိေန သည္။

ေနာ္ေ၀းအစိုးရပိုင္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ကုမၸဏီ Statoil သည္ ရခိုင္ကမ္းလြန္ရွိ AD-10 လုပ္ကြက္ကို စီးပြားေရးအရ တြက္ေျခမကိုက္ဟုဆုိကာ ျပန္ လည္အပ္ႏွံၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ထြက္ခြာမည္ဟု ၂၀၁၇ တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။

အဆုိပါ လုပ္ကြက္အတြက္ ေနာ္ေ၀းကုမၸဏီ၏ စမ္းသပ္ရွာေဖြ ခြင့္လုိင္စင္သည္ ယခုႏွစ္မတ္လ တြင္ သက္တမ္းကုန္ဆုံးခဲ့သည္။

၂၀၁၇ တြင္ အိႏိၵယေရနံ ကုမၸဏီ Reliance က ၎တို႔ သည္ ေရနံလုပ္ငန္းမွ အုိင္တီလုပ္ ငန္းကုိခ်ဲ႕ထြင္မည္ျဖစ္၍ ကမ္း လြန္ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ လုပ္ကြက္ M-17 ႏွင့္ M-18 ႏွစ္ခုကို ျပန္လည္အပ္ႏွံရန္ စီစဥ္ခဲ့ သည္။ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ Tap Oil  ကုမၸဏီသည္ M-7  လုပ္ကြက္ကိုလည္းေကာင္း၊ Oil India  ကုမၸဏီသည္ M-4  လုပ္ကြက္ကို လည္းေကာင္း ရပ္ဆုိင္းမည္ဟု ဆုိထားသည္။

လက္ရွိတြင္ ယခုႏွစ္အတြင္း ၾသစေၾတးလ် Woodside ကုမၸ ဏီ၊ ကိုရီးယား Posco Daewoo  ကုမၸဏီ၊ ထုိင္း PTTEP ကုမၸဏီ စသည့္ ကုမၸဏီမ်ားက ျမန္မာ့ကမ္းလြန္၌ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ရွာေဖြမည္ဟု ဆုိထားသည္။

Top News