ယခင္အစိုးရ စီမံခန္႔ခြဲမႈ အလြဲေၾကာင့္ အေႂကြးျပန္မဆပ္သူမ်ားကို တရားစြဲေနရဟု SMID ဘဏ္ CEO ေျပာ

ယခင္အစိုးရက စီမံခန္႔ ခြဲမႈ အလြဲမ်ားျဖင့္ ေငြထုတ္ေခ်းခဲ့ ျခင္းေၾကာင့္ ေခ်းေငြသက္တမ္း ေစ့ခ်ိန္တြင္ အေႂကြးျပန္မဆပ္သူ မ်ားကို တရားစြဲဆိုေနရေၾကာင္း အေသးစားႏွင့္ အလတ္စား စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဘဏ္ (SMID ဘဏ္) အမႈေဆာင္ အရာရွိခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေဇယ်ာ ၫြန္႔က ေျပာသည္။

၂၀၁၆ ဇြန္လကစတင္၍ အမ်ားပိုင္ဘဏ္အျဖစ္ ေငြေၾကး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ အစုရွယ္ ယာမ်ားႏွင့္ သီးျခားရပ္တည္ခဲ့ ေသာ SMID ဘဏ္သည္ ယခင္ အစိုးရလက္ထက္တြင္ အစိုးရ၏ အသံုးခ်ဘဏ္တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ဗဟိုဘဏ္သတ္မွတ္ခ်က္၊ ဘဏ္ လုပ္ငန္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားအတုိင္း ေငြေခ်းျခင္းမဟုတ္ဘဲ စက္မႈ ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ယခင္ သမၼတ႐ံုး ဝန္ႀကီးေဟာင္း ဦးစိုးသိန္းတို႔၏ ၫႊန္ၾကားခ်က္ျဖင့္ ေငြထုတ္ေခ်းခဲ့ ရေၾကာင္း ေဒါက္တာေဇယ်ာၫြန္႔ က ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ေခ်းေငြအခ်ိန္ေစ့ ၿပီး ျပန္လည္သိမ္းယူခ်ိန္တြင္ က်ပ္ေငြေျခာက္ဘီလီယံခန္႔ ျပန္ မရေသးေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေဇယ်ာၫြန္႔က ေျပာသည္။ ရခိုင္၊ တနသၤာရီ စေသာနယ္စပ္ေဒသ မ်ားမွ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားကို စီမံခန္႔ခြဲ မႈအလြဲျဖင့္ ေငြေခ်းျခင္းေၾကာင့္ ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေခ်းသူမ်ားအၾကား ယံုၾကည္မႈေပ်ာက္ဆံုးၿပီး ေခ်းေငြ မ်ား ျပန္လည္ေတာင္းယူရန္ ခက္ ခဲေၾကာင္း ၎က ရွင္းျပသည္။

၂၀၁၄ ဒီဇင္ဘာတြင္ ဦးသိန္းစိန္အစိုးရက SMID ဘဏ္အတြက္ မတည္ရန္ပံုေငြ က်ပ္ဘီလီယံ ၃၀ ထုတ္ေခ်းၿပီး ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္ ၁၄ ခုသုိ႔   က်ပ္ တစ္ဘီလီယံစီ ေခ်းေငြထုတ္ေပးခဲ့ သည္။ ေခ်းေငြ ထုတ္ေခ်းရာတြင္ ဘဏ္ စီမံခန္႔ခြဲမႈျဖင့္ ထုတ္ေခ်း ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ဝန္ႀကီးဌာန လမ္းၫႊန္ခ်က္ျဖင့္ ေငြထုတ္ေခ်း ခဲ့ေၾကာင္း ေဒါက္တာေဇယ်ာၫြန္႔ ကဆိုသည္။

ထုိသို႔ ေငြထုတ္ေခ်းရာတြင္ ေခ်းေငြသက္တမ္းေစ့၍ ေငြျပန္ လည္ စုေဆာင္းခ်ိန္၌ ေျခာက္ ဘီလီယံခန္႔ အေႂကြးျပန္မရဟုဆုိသည္။ 

ထုိ႔ေၾကာင့္ ေခ်းေငြျပန္မဆပ္သူမ်ားကို တရားမမႈ၊ ရာဇဝတ္မႈတို႔ျဖင့္ တရားစြဲဆိုမည္ျဖစ္ၿပီး လက္ရွိမေကြးၿမိဳ႕ႏွင့္ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕၌ တရားရင္ဆုိင္ေနသည့္ အမႈမ်ားရွိသည္။

ေျမဂရန္အတုျဖင့္ ေခ်းေငြ ေပးရန္ အစိုးရဌာနက ၫႊန္ၾကား သျဖင့္ အဆုိပါေခ်းေငြမ်ားသည္ လက္ရွိတြင္ ျပန္မရေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မေကြးႏွင့္ ျမင္းၿခံၿမိဳ႕ ၌ တရားရင္ဆိုင္ေနရသည့္ အမႈ ၄၀ ခန္႔ရွိေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေဇယ်ာၫြန္႔က ေျပာသည္။

SMID ဘဏ္သည္ အစိုးရ မတည္ရင္းႏွီးေငြ က်ပ္ဘီလီယံ ၃၀ ကို ျပန္လည္ေပးဆပ္၍ လက္ ရွိတြင္ အမ်ားပိုင္ဘဏ္ တစ္ခု အျဖစ္ သီးသန္႔ရပ္တည္ေန ေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

လက္ရွိတြင္ ဘဏ္အစုရွယ္ ယာမ်ား၊ ဘဏ္တြင္ေငြအပ္ထား သူမ်ား၏ ေငြေၾကးျဖင့္ လည္ ပတ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ SMID ဘဏ္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ဘဏ္ခြဲ ၁၉ ခုဖြင့္ လွစ္ထား ေၾကာင္း ေဒါက္တာေဇယ်ာၫြန္႔ က ေျပာသည္။

More in News Section

Top News