ေအ၀မ္းစြမ္းအားျမႇင့္မီးဖို ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ စြမ္းအင္ဆုရရွိ

ထင္းေလာင္စာသံုး ေအဝမ္းမီးဖိုမ်ားအေၾကာင္း ရွင္းလင္းေျပာၾကားေနစဥ္(ဓာတ္ပံု −ေအဝမ္းမီးဖိုေဖ့စ္ဘြတ္ခ္)

 ႏုိင္ငံအဆင့္ ကမၻာလုံး ဆုိင္ရာ စြမ္းအင္ဆုကို သစ္ေတာသုေတသနဌာနက ထုတ္လုပ္သည့္ ေအ၀မ္းစြမ္းအားျမႇင့္ မီးဖုိျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံကရရွိေၾကာင္း သစ္ေတာဦးစီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္သည္။

 ႏုိင္ငံအဆင့္ ကမၻာလုံးဆုိင္ ရာ စြမ္းအင္ဆု (National Energy Globe Winner of Myanmar- 2018) ကို ကုလသမဂၢပတ္၀န္း က်င္အစီအစဥ္(UN Environme -nt Programme-UNEP) ႏွင့္ ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖဲြ႕ ပူးေပါင္း ကာ ဇြန္လ ၅ ရက္ ကမၻာ့ပတ္၀န္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရးေန႔ (World Environment Day) တြင္ ေၾက ညာသည္။


 သစ္ေတာသုေတသနဌာန၊သစ္ေတာဦးစီးဌာနသည္ အဆုိပါ ဆုအတြက္ ေက်းလက္ေန ျပည္ သူမ်ားအသက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ဖန္တီးတီထြင္

ထားသည့္ စြမ္းအားျမႇင့္မီးဖိုမ်ား (Innovative Cookstoves to Improve Rural Communities Livelihood) ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံအဆင့္ ကမၻာလုံးဆုိင္ ရာ စြမ္းအင္ဆုသည္ ပတ္၀န္း က်င္ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား  တက္တက္ႂကြႂကြ ေအာင္ျမင္စြာ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ လူပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖဲြ႕အစည္းမ်ားကို ႏွစ္စဥ္ေရြးခ်ယ္ခ်ီးျမႇင့္ေသာ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆုိင္ရာဆုတစ္ခု ျဖစ္သည္။

ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ စြမ္းအင္ ဆုအတြက္ ႏုိင္ငံ ၁၈၀ မွ ယွဥ္ၿပိဳင္အဆုိျပဳလႊာ ၂,၀၀၀ ရွိၿပီး ဆုေရြးခ်ယ္ေရးအဖဲြ႕က ႏုိင္ငံ အလုိက္ဆုမ်ာကို ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည္။

ႏုိင္ငံအဆင့္ ကမၻာလုံးဆုိင္ ရာစြမ္းအင္ဆုကို ျမန္မာႏုိင္ငံ၊ သစ္ေတာဦးစီးဌာနက ၂၀၁၇ တြင္ စတင္ယွဥ္ၿပိဳင္ၿပီး ယင္းႏွစ္တြင္၀မ္းတြင္းၿမိဳ႕နယ္ ႐ုိးစုံေဒသခံျပည္ သူအစုအဖဲြ႕ပိုင္ သစ္ေတာလုပ္ ငန္းက ရရွိေၾကာင္း သစ္ေတာ ဦးစီးဌာန၊ တုိးခ်ဲ႕ပညာေပးေရး ဌာန ဦးစီးအရာရွိ ဦးတက္ေန ထြန္းက ေျပာသည္။

ဂုဏ္သိကၡာႀကီးမားေသာ ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ ဆုမ်ားအနက္ တစ္ခုျဖစ္သည့္ ကမၻာလုံးဆုိင္ရာ စြမ္းအင္ဆုကို ၁၉၉၉ တြင္ၾသစႀတီးယားလူမ်ဳိး စြမ္းအင္ပညာရွင္ Wolfgang Neumann က စတင္တီထြင္ခ်ီးျမႇင့္ခဲ့သည္။

 ‘‘ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရးအတြက္ ခ်ီးျမႇင့္တဲ့ဆုပဲ။သစ္ေတာဌာနက ရတာဆိုေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ဒီေအ၀မ္းမီးဖို ကလည္း ၾကာၿပီ။ ႏွစ္ ၂၀ နီးပါး ရွိၿပီ။ အသိအမွတ္ျပဳခံရတဲ့အ တြက္ ေကာင္းပါတယ္’’ ဟု ျမန္မာ ႏုိင္ငံသစ္ေတာအသင္းဥကၠ႒ ဦးထြန္းေပၚဦးက ေျပာသည္။

ႏုိင္ငံအဆင့္ ကမၻာလုံးဆုိင္ ရာစြမ္းအင္ဆုအတြက္ အသိအ မွတ္ျပဳဂုဏ္ျပဳလက္မွတ္ ေပးအပ္ မည္ ျဖစ္သည္။

သစ္ေတာသုေတသနဌာန သည္ ထင္းေလာင္စာအသုံးျပဳမႈ သက္သာသည့္ အိမ္သုံးမီးဖိုမ်ား စမ္းသပ္ျပဳလုပ္ၿပီး ေအ၀မ္းစြမ္း အားျမႇင့္မီးဖုိကို ၁၉၉၁ တြင္ စမ္း သပ္၍ ၁၉၉၄ တြင္ စီးပြားျဖစ္ထုတ္ လုပ္ခဲ့သည္။ ေအ၀မ္းစြမ္းအားျမႇင့္မီးဖိုသည္ မိ႐ိုးဖလာေက်ာက္ခဲဖိုခံုေလာက္ဆုိင္ ထင္းသုံးစဲြမႈ ထက္ ၄၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ထင္းေလာင္စာကုန္က်မႈ သက္သာသည္။

More in News Section