ေက်ာ္ေစာသတင္းထြက္သူမ်ားအား အဂတိတိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က စစ္ေဆးႏုိင္သည့္အခ်က္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္အတည္ျပဳ

အဂတိလိုက္စား မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးေကာ္မရွင္က ေက်ာ္ေစာသတင္းထြက္သူမ်ား ကို စစ္ေဆးႏုိင္သည့္အခ်က္ပါဝင္ ေသာ ဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳခဲ့သည္။


ေက်ာ္ေစာသတင္းထြက္သူ မ်ားအား စစ္ေဆးႏုိင္သည့္အခ်က္ ကို အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ ေရးေကာ္မရွင္ အဆိုျပဳျပ႒ာန္း ခ်က္အတိုင္း အမ်ိဳးသားလႊတ္ ေတာ္က အတည္ျပဳၿပီး ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကလည္း အတည္ျပဳ သျဖင့္ ယင္းအခ်က္ကိုလႊတ္ေတာ္ ႏွစ္ရပ္ကြဲလြဲခ်က္မရွိ သေဘာတူခဲ့သည္။

‘‘ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက တူ ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က အေရး အသားေလာက္ပဲ ကြဲလြဲတဲ့ သေဘာပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္အတုိင္းပဲ လက္ခံေပးလိုက္ပါတယ္။ ဒီ ဥပေဒက အလြယ္တကူေဆာင္ ရြက္ႏုိင္ဖို႔၊ အျမန္ဆံုးၿပီးဖို႔ လိုအပ္ ပါတယ္။ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ရဲ႕ ျပင္ဆက္ခ်က္ ေတာ္ေတာ္မ်ား မ်ားကလည္း ျပည့္စံုပါတယ္’’ဟု ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ဥပေဒၾကမ္း ေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေက်ာ္စိုးလင္းက ေျပာသည္။

မူလဥပေဒတြင္ အဂတိ လိုက္စားမႈႏွင့္ပတ္သက္၍ ေကာ္ မရွင္သည္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတက စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ တာဝန္ေပး ျခင္း၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ မ်ားက အဆုိတင္သြင္းျခင္းႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒က စံုစမ္းစစ္ ေဆးတင္ျပရန္ တာဝန္ေပးျခင္း၊ နစ္နာသူက တုိင္ၾကားျခင္းတုိ႔ကို သာ စံုစမ္းစစ္ေဆးႏုိင္ၿပီး ယခု အ မ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္တို႔က အတည္ျပဳခဲ့ သည့္ ဥပေဒၾကမ္းအရ ေက်ာ္ေစာသတင္းထြက္သူမ်ားကို ေကာ္မရွင္က စစ္ေဆးမည္ျဖစ္သည္။

အဂတိ လိုက္စားမႈတိုက္ ဖ်က္ေရးဥပေဒကို စတုတၳအႀကိမ္ ျပင္ဆင္သည့္ အထက္ပါဥပေဒ ၾကမ္းတြင္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ၏ ျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားအနက္ ၂၄ ခ်က္ကို ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူ အတည္ျပဳေသာ္ လည္း ျပင္ဆင္ခ်က္ ၁၉ ခ်က္ကို မူ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္၏ အ တည္ျပဳခ်က္အတိုင္း ျပည္သူ႔ လႊတ္ေတာ္က သေဘာမတူေပ။

ထုိ႔အတြက္ ယင္းဥပေဒ ၾကမ္းကို အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္သို႔ ျပန္လည္ေပးပို႔၍ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ အ တည္ျပဳခ်က္မ်ားကို အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္က သေဘာတူပါက လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္၏ အတည္ျပဳ ခ်က္ရရွိသည္ဟု မွတ္ယူကာ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတထံ ဆက္လက္ေပးပို႔ ၍ အတည္ျပဳခ်က္ရယူမည္ျဖစ္ သည္။

အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ ဖ်က္ေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ လုပ္ပိုင္ ခြင့္အာဏာရွိသူတစ္ဦးဦးက အဂ တိလိုက္စားမႈျဖင့္ ႂကြယ္ဝခ်မ္း သာလာလွ်င္ျဖစ္ေစ၊ ႂကြယ္ဝခ်မ္း သာလာေၾကာင္း ေက်ာ္ေစာ သတင္းတစ္ရပ္ရပ္ သိရွိလာလွ်င္ ျဖစ္ေစ ေကာ္မရွင္အေနျဖင့္ သတင္းေပးပုိ႔ျခင္းအျဖစ္ သတ္ မွတ္ႏုိင္၍ လုပ္ပိုင္ခြင့္တုိးျမႇင့္လာ သည္ဟု ေကာက္ယူႏုိင္ေၾကာင္း အဆုိပါေကာ္မရွင္ ေျပာခြင့္ရ ပုဂၢိဳလ္ ဦးဟန္ၫြန္႔က ေျပာသည္။

‘‘ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာေၾကာင္း ေက်ာ္ေစာသတင္းတစ္ရပ္ရပ္ကို သိရွိရပါက ေကာ္မရွင္သည္ သတင္းေပးပို႔ခ်က္အျဖစ္ သတ္ မွတ္ႏုိင္သည္ဆုိတာက ထူးျခားပါ တယ္။ ယခင္က ဒီလိုမ်ိဳးလုပ္ပိုင္ ခြင့္မရွိခဲ့ဖူးပါဘူး’’ဟု ၎က ဆုိ သည္။

More in Politics Section

Top News