မြန္လႊတ္ေတာ္တြင္ သေဘာထားကြဲလြဲခဲ့သည့္ မြန္ျပည္နယ္ကိုုယ္စားျပဳအလံကို ေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳ

ေရြးခ်ယ္အတည္ျပဳခဲ့သည့္ အလံကို ေတြ႕ရစဥ္

မြန္ျပည္နယ္ ကိုယ္ စားျပဳအလံတစ္ခု သတ္မွတ္ရာ တြင္ အသံုးျပဳမည့္ အေရာင္ႏွင့္  ပတ္သက္၍ မြန္ျပည္နယ္လႊတ္   ေတာ္၌  သေဘာထားကြဲလြဲၿပီး ယမန္ေန႔ လႊတ္ေတာ္အစည္းအ ေ၀းတြင္ အနီေရာင္ေအာက္ခံ၌ ေရႊဟသၤာ႐ုပ္ပံုပါ၀င္ေသာ  အလံ ပံုစံကို ေရြးခ်ယ္သတ္မွတ္အတည္ ျပဳခဲ့သည္။ 


မြန္ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးဌာန ေအာက္တြင္ရွိသည့္ ဦးစီးဌာနမ်ား ၌ အသံုးျပဳရန္ ျပည္နယ္ကိုယ္ စားျပဳအလံတစ္ခု သတ္မွတ္ေပး ေရး ျပည္ေထာင္စုအစုိးရက ျပည္ နယ္အစိုးရကို ၫႊန္ၾကားခဲ့ၿပီး ဇြန္လ ၇ ရက္က ျပည္နယ္လႊတ္ ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ လႊတ္ ေတာ္ဒုဥကၠ႒ ေဒါက္တာေအာင္ ႏုိင္ဦးက မူၾကမ္းသံုးခုခ်ျပကာ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားၾကား သေဘာ ထားကြဲလြဲခဲ့သည္။ 

အဆိုပါ မူၾကမ္းသံုးခုမွာ  လက္ရွိမြန္ျပည္နယ္တြင္ အသံုးျပဳ ေနသည့္ အျပာေရာင္ေအာက္ခံ ေရႊေရာင္ဟသၤာ႐ုပ္ႏွင့္ မြန္ျပည္ နယ္စာတန္းပါ အလံမူၾကမ္း၊  အျပာေရာင္ေအာက္ခံ ေရႊေရာင္ ဟသၤာ႐ုပ္ပံုႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္စာ တန္းမပါအလံမူၾကမ္းႏွင့္ အနီ ေရာင္ေအာက္ခံ ေရႊေရာင္ဟသၤာ ႐ုပ္ပံုပါစာတန္းမပါ မူၾကမ္းတို႔ ျဖစ္သည္။ 

ဇြန္လ ၈ရက္က ျပည္နယ္ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အပါအ၀င္ မြန္ျပည္ နယ္ျပည္သူမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္အမ်ားစုက အနီ ေရာင္ေအာက္ခံ ေရႊေရာင္ဟသၤာ ႐ုပ္ပံုပါ စာတန္းမပါမူၾကမ္းကို ေရြးခ်ယ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္တြင္အ တည္ျပဳခဲ့သည္။ 

‘‘ကြၽန္ေတာ္တို႔ မြန္လူမ်ိဳး ေတြရဲ႕ အမ်ိဳးသားအလံက အနီ ေရာင္ပဲျဖစ္တယ္။ ဒါေၾကာင့္ အနီေရာင္ေအာက္ခံ ေရႊေရာင္ ဟသၤာပံုကို ေရြးခ်ယ္သင့္တယ္။  အလံမွာ ဟသၤာပံုပါတဲ့အတြက္၊ ဟသၤာပံုက မြန္လူမ်ိဳးေတြရဲ႕အ မွတ္အသားျဖစ္တဲ့အတြက္ မြန္ ျပည္နယ္ဆိုတဲ့ စာတန္းထည့္စ ရာမလိုဘူး’’ ဟု မြန္ျပည္နယ္၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာေအးဇံက ေျပာသည္။ 

၎ေရြးခ်ယ္ခဲ့သည့္ အလံ အေပၚေကာင္းက်ိဳး၊ ဆိုးက်ိဳးအား လံုးကို တာ၀န္ယူ၊ တာ၀န္ခံမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာေအးဇံက ဆိုသည္။ 

အဆိုပါအလံကိစၥႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ဆိုရွယ္မီဒီယာမ်ားေပၚ တြင္ ျပည္သူျပည္သားအမ်ားစု က အနီေရာင္ေအာက္ခံကို အ မ်ားဆံုးေရြးခ်ယ္ထားၿပီး အဆိုပါ  အလံေရြးခ်ယ္ရာတြင္ လႊတ္ေတာ္  ၌ သေဘာထားကြဲလြဲပါက အ ခ်ိန္ယူသင့္ေၾကာင္း ေဒါက္တာ ေအာင္ႏုိင္ဦးကေျပာၾကားသည္။ 

လႊတ္ေတာ္တြင္ မြန္ျပည္ နယ္အလံႏွင့္ ပတ္သက္၍ ယမန္ ေန႔က သေဘာထား ကြဲလြဲေသာ္  လည္း ယေန႔လႊတ္ေတာ္အစည္း အေ၀းတြင္ မြန္ျပည္သူအမ်ားဆံုး က ဆိုရွယ္မီဒီယာေပၚတြင္ ကန္႔ ကြက္ရန္ရွိ၊မရွိ ေမးျမန္းရာ မရွိခဲ့ ဘဲ မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၀င္ မ်ားႏွင့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သေဘာတူ လက္ခံခဲ့သည္။

မြန္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ တြင္ အတည္ျပဳခဲ့သည့္ မြန္ျပည္ နယ္ ကိုယ္စားျပဳအလံသည္ အ လ်ား ေျခာက္ေပ၊ အနံ ေလးေပ၊ ေအာက္ခံအနီေရာင္အလယ္တြင္ ေရႊေရာင္ဟသၤာဖိုပံုျဖစ္သည္။

More in Politics Section

Top News