အိတ္ခ်္အိုင္ဗီ ကာကြယ္ေဆးကို ၂၀၁၉ တြင္ လူသားျဖင့္ စတင္စမ္းသပ္မည္

HIV ဗိုင္းရပ္စ္ပ်ံ႕ႏွံ႔မႈ တိုက္ဖ်က္ေရးႏိုင္ငံတကာ၏ ႀကိဳးပမ္းမႈ တစ္စိတ္တစ္ပုိင္းအေနျဖင့္ စမ္းသပ္ဆဲ HIV ကာကြယ္ေဆးကို လူသားမ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္မႈ ၂၀၁၉ ဒုတိယႏွစ္ဝက္တြင္ စတင္ရန္စီစဥ္ ထားသည္။

Nature Medicine ဂ်ာနယ္တြင္ ေဖာ္ျပထားသည့္ ေလ့လာမႈ တစ္ရပ္အရ လူသားမ်ားျဖင့္ စမ္းသပ္မႈ၏ ရည္ရြယ္ခ်က္ တစ္စိတ္ တစ္ပိုင္းသည္ ယင္းေဆးဝါးကို ျပန္လည္အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္၊ ထိ ေရာက္မႈ ပိုရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ႏွင့္ လူသားမ်ားျဖင့္စမ္းသပ္ရန္ သင့္ေတာ္ေသာ ပံုစံမ်ိဳး ထုတ္လုပ္ရန္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ အ ေမရိကန္ကူးစက္ေရာဂါႏွင့္ ဓာတ္မတည့္မႈဆိုင္ရာ ေျဖရွင္းေရး အမ်ိဳးသားအင္စတီက်ဳဒ္ (NIAID) မွ သုေတသီမ်ား၏ အဆိုအရ ယင္းကာကြယ္ေဆးကို တိရစာၦန္မ်ားႏွင့္ စမ္းသပ္ရာတြင္ HIV ဗိုင္း ရပ္စ္အမ်ိဳး ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ကာကြယ္ႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာ ေတြ႕ရွိသည္။
    
AIDS ေရာဂါျဖစ္ေစေသာ HIV ဗိုင္းရပ္စ္၏ အားနည္းေသာ ဘက္ကို ယင္းကာကြယ္ေဆးက ပစ္မွတ္ထား တိုက္ခိုက္ၿပီး ႂကြက္၊ ဝက္ႏွင့္ ေမ်ာက္မ်ားတြင္ ေရာဂါကို ခုခံႏိုင္ေသာ ဓာတ္ပစၥည္းမ်ား ျဖစ္ေပၚေစသည္။
    
လူသားမ်ား၏ ကိုယ္ခံအားစနစ္ကို ခြၽတ္ယြင္းေစေသာ ဗိုင္း ရပ္စ္ျဖစ္သည့္ HIV ဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ အခ်ိန္ၾကာလွ်င္ AIDS ေရာ ဂါျဖစ္ႏိုင္ၿပီး လူသားတို႔၏ ခႏၶာကိုယ္ ကုိယ္ခံအားစနစ္ကို ထိခိုက္ ပ်က္စီးေစႏိုင္သည္ (သို႔မဟုတ္) ေသဆံုးေစႏိုင္သည္။
    
HIV သည္ ကမၻာတြင္ အမ်ားျပည္သူ က်န္းမာေရးအဓိက ျပႆနာတစ္ခုအျဖစ္ ရွိေနၿပီး ၂၀၁၆ က HIV ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္ခံ ထားရသူ ၃၆ ဒသမ ၇ သန္းအထိရွိေၾကာင္းႏွင့္ ကေလးငယ္ ၁ ဒသမ ၈ သန္းအထိ ပါဝင္ေၾကာင္း သိရသည္။
    
၂၀၁၆ တစ္ႏွစ္တည္းပင္ AIDS ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ ေရာဂါ မ်ားေၾကာင့္ ေသဆံုးသူတစ္သန္းရွိသည္။ ဝင္ေငြနည္းပါးေသာ၊ ဝင္ေငြအလယ္အလတ္ရွိေသာ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ HIV ျဖင့္ အသက္ရွင္ ေနထိုင္ေနရသူ ပိုမ်ားသည့္ ဆာဟာရတစ္ပိုင္း အာဖရိကေဒသတြင္ HIV ကူးစက္ခံထားရသူ ၂၅ ဒသမ ၅ သန္းခန္႔ရွိၿပီး ႏိုင္ဂ်ီးရီးယားသည္ ကမၻာေပၚတြင္ HIV ကူးစက္ခံထားရသူ ဒုတိယအမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။

Ref:Newtelegraph

Top News