အသက္(၃၅)ႏွစ္ေက်ာ္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားက ေမြးဖြားေသာ ကေလး၌ ႏွလုံးျပႆနာ ႀကံဳေတြ႕ႏုိင္

အသက္(၃၅)ႏွစ္ထက္ ပုိႀကီးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ ေမြးလာေသာ ကေလးသည္ ႏွလုံးျပႆနာႏွင့္ ႀကံဳေတြ႕ႏုိင္ေျခပုိမ်ားေၾကာင္း ေလ့ လာမႈအသစ္တစ္ရပ္က ေဖာ္ျပသည္။

အယ္လ္ဘာတာတကၠသုိလ္မွ သုေတသီမ်ားက ႂကြက္မ်ားျဖင့္ ေလ့လာရာတြင္ အရြယ္ေရာက္ၿပီး ႂကြက္မမ်ားသည္ ႏွလုံး ျပႆနာျဖစ္ႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ျမင့္မားၿပီး ေသြးေၾကာမ်ား ျပႆ နာရွိေသာ ႂကြက္ကေလးမ်ား ေမြးဖြားေၾကာင္း ေတြ႕ရွိခဲ့သည္။


အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ သက္ေမြး၀မ္းေက်ာင္း အလုပ္မ်ားကုိ အာ႐ုံစုိက္မႈ ပုိမ်ားလာၿပီး မ်ိဳးပြားမႈဆိုင္ရာေဆးပညာ အ ဆင့္ျမင့္လာစဥ္ အသက္(၃၅)ႏွစ္အထက္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွ ေမြး ဖြားေသာ ကေလးအေရအတြက္ ပုိမ်ားလာသည္။

သေႏၶသား၏ ေသြးေၾကာစနစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈတြင္ မ်ိဳးဥႏွင့္ အခ်င္းတိုင္တို႔က အဓိကေနရာမွ ပါ၀င္ေနသျဖင့္ မ်ိဳးပြားမႈအေထာက္အကူျပဳနည္းခံယူထားသူ (သုိ႔မဟုတ္) မ်ိဳးဥကုိ ေအးခဲထားၿပီးမွ သေႏၶလြယ္ ေမြးဖြားေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားမွေမြးေသာ ကေလးမ်ားလည္း ႏွလုံးျပႆနာႏွင့္ ရင္ဆုိင္ရႏုိင္သည့္အႏၲရာယ္ျမင့္မားသည္။

ယခုေလ့လာမႈရလဒ္က ပုိႀကီးေသာအသက္အရြယ္တြင္ အ မ်ိဳးသမီးမ်ား ကေလးေမြးျခင္းသည္ ယင္းကေလးမ်ား ဘ၀ေႏွာင္း ပုိင္းတြင္ က်န္းမာေရးျပႆနာႀကံဳႏုိင္ေျခကုိ မိမိတို႔ ပုိမုိနားလည္ သိရွိေစေသာေၾကာင့္ အေရးႀကီးေသာ္လည္း ယင္းေၾကာင့္ အသက္ႀကီးေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ကုိယ္၀န္ေဆာင္ရန္ စုိးရြံ႕ႏိုင္ေၾကာင္း သု ေတသီမ်ားကေျပာသည္။

သုိ႔ေသာ္ ၎တို႔ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ရန္ ေကာင္းစြာႀကိဳတင္ျပင္ ဆင္ထားေရး အေထာက္အကူျဖစ္ေစမည္ဟု သုေတသီမ်ားက ေျပာသည္။

အသက္အရြယ္ႀကီးၿပီးမွ ကေလးယူျခင္းသည္ အႏၲရာယ္မ်ား ေၾကာင္း သိရွိထားသည္မွာ ၾကာၿပီျဖစ္ၿပီး အသက္(၃၅)ႏွစ္အထက္ ကုိယ္၀န္ေဆာင္ေသာ အမ်ိဳးသမီးမ်ားသည္ ကေလးႀကီးထြားမႈ အ ခက္ႀကံဳျခင္းႏွင့္ အျခားျပႆနာမ်ား ႀကံဳႏိုင္သည္။

ကုိယ္၀န္ေဆာင္မႈႏွင့္ ဆက္စပ္ေသာ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ (သုိ႔မဟုတ္) ေသြးတုိးေရာဂါ၊ လမေစ့မီေမြးဖြားျခင္း (သုိ႔မဟုတ္) ကုိယ္၀န္ဆုံး႐ႈံးျခင္းတို႔ ႀကံဳႏုိင္သည့္အႏၲရာယ္လည္းရွိသည္။

အမ်ိဳးသမီးမ်ား အသက္ႀကီးလာစဥ္ မ်ိဳးဥမ်ား အရည္အေသြး က်ဆင္းၿပီး အသက္(၃၅)ႏွစ္ေနာက္ပုိင္း အရည္အေသြးက်ဆင္း မႈႏႈန္း ပုိမိုျမန္ဆန္လာေၾကာင္း သိရသည္။

—Ref: Daily Mail

More in News Section

Top News