ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ေပၚရွိ အစိုးရကိုတုိက္ခုိက္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား ဖယ္ရွားမည္ မဟုတ္ဟုဆုိ

အစိုးရကို တုိက္ခိုက္ သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို ကြန္ရက္ေပၚမွ ဖယ္ရွားပစ္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က ဇြန္လ ၈ ရက္တြင္ သတင္းထုတ္ ျပန္သည္။


ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ အဆင့္ျမင့္အ ရာရွိႀကီးမ်ားႏွင့္ ျမန္မာအစိုးရတို႔ ဇြန္လ ၅ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ သတင္းထုတ္ျပန္ျခင္းျဖစ္သည္။

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္သည္ ၎တို႔ သတ္မွတ္ထားသည့္ လူမႈစံႏႈန္းမ်ားကို ခ်ဳိးေဖာက္သည့္အ ေၾကာင္းအရာမ်ားသာ ကြန္ရက္ ေပၚမွ ဖယ္ရွားမည္ျဖစ္ၿပီး ျမန္ မာအစိုးရ ေတာင္းဆုိမႈေၾကာင့္ အ တုိက္အခံအေၾကာင္းအရာမ်ား ကို ဖယ္ရွားမည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေၾကညာခဲ့သည္။

သို႔ေသာ္ ၎တို႔သည္ အမုန္း စကားမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို လႈံ႔ေဆာ္သည့္ အၾကာင္းအရာမ်ား ေပးပို႔တုိင္ၾကားပါက ကြန္ရက္ေပၚ မွ ဖယ္ရွားမည္ဟုထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ 

ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္ကုမၸဏီ၏ကိုယ္ စားလွယ္အဖဲြ႕ ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိလာၿပီးေနာက္ပိုင္း ကြန္ရက္ေပၚတြင္ လူသိမ်ားသည့္ လႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ ေဟာင္း ဦးလွေဆြအပါအ၀င္ အျခား ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အေကာင့္အခ်ဳိ႕ အပိတ္ခံရသည္။

အဆုိပါ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အ ေကာင့္မ်ား အပိတ္ခံရျခင္းသည္ ျမန္မာအစိုးရ၏ တုိက္တြန္းမႈ ေၾကာင့္ မဟုတ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကား ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ဇြန္လ ၈ ရက္ တြင္ ေၾကညာခဲ့သည္။

ျမန္မာအစိုးရသည္ ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံစဥ္ အမုန္းစကားမ်ားႏွင့္ အၾကမ္းဖက္မႈကို စိစစ္ရန္ ျမန္မာ စကား ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားအား ခန္႔အပ္ရန္ အႀကံျပဳေဆြးေႏြးခဲ့ ေၾကာင္း ေၾကညာခ်က္တြင္ ေဖာ္ ျပထားသည္။

အသုံးျပဳသူမ်ား လုိက္နာ က်င့္သုံးရမည့္ လူမႈစံႏႈန္း ၂၂ ခ်က္၏ အေသးစိတ္အခ်က္အ လက္ကို ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္က ဧၿပီ ေနာက္ဆုံးပတ္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ သည္။

ယခင္ထုတ္ျပန္သည့္ လူမႈ စံႏႈန္းမ်ားသည္ ေခါင္းစဥ္မ်ားအ လုိက္ ေယဘုယ်အေၾကာင္းအရာ မ်ားသာ ျဖစ္ေသာ္လည္း ယခုအခါ ေခါင္းစဥ္ငယ္မ်ားကို ဥပမာမ်ား ျဖင့္ အေသးစိတ္ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ရာဇ၀တ္မႈႏွင့္ အၾကမ္းဖက္ မႈ ဆုိင္ရာအျပဳအမူမ်ား၊ လုံၿခံဳမႈႏွင့္ သက္ဆုိင္သည္မ်ား၊ ကန္႔ကြက္ထားသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ ႐ုိးသားမႈႏွင့္ မွန္ကန္မႈရွိျခင္းမ်ား၊ မူပိုင္ခြင့္ဆုိင္ရာ ေလးစားမႈမ်ား၊ ေတာင္းဆုိမႈမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္ သည္မ်ားကိုကိုးကား၍လူမႈစံႏႈန္း ၂၂ ခု၏ အေသးစိတ္အခ်က္အ လက္မ်ား ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေခါင္းစဥ္ႀကီး ေျခာက္ခု ေအာက္တြင္ အမုန္းစကားမ်ား၊ လုံၿခံဳေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား၊ လိင္ ပိုင္းဆုိင္ရာမ်ား၊ သတင္းအမွား မ်ား စသည့္ေခါင္းစဥ္ငယ္ ၂၂ ခု ပါ၀င္သည္။

၂၀၁၇ ဒီဇင္ဘာထုတ္ျပန္ ခ်က္အရ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဖ့စ္ ဘြတ္ခ္အသုံးျပဳသူ ၁၈ သန္းရွိၿပီး အိမ္နီးခ်င္း ထုိင္းႏုိင္ငံတြင္ ၅၇သန္းရွိသည္။ အလားတူ မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ ၂၅ သန္းေက်ာ္ရွိၿပီး ဖိလစ္ပိုင္ႏုိင္ငံတြင္ ၆၇ သန္းရွိ ေၾကာင္း သိရသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေဖ့စ္ဘြတ္ခ္အသုံးျပဳသူ အလြန္မ်ားျပားေန ေၾကာင္း၊ ကြန္ရက္ကိုသတိျပဳ ေစာင့္ၾကည့္ရန္  အစုိးရႏွင့္ သေဘာတူညီမႈအခ်ဳိ႕ ရရွိခဲ့ေၾကာင္းေဖ့စ္ဘြတ္ခ္၏ အာရွပစိဖိတ္ ေဒသ ေပၚလစီညႇိႏႈိင္းေရးမွဴး မစၥဂါလစ္ခ္က ဇြန္လ ၈ ရက္တြင္ ေျပာသည္။

ျမန္မာအစိုးရႏွင့္ပူးေပါင္း ၍ ကြန္ရက္အသုံးျပဳမႈ မွန္ကန္ေရး ကမ္ပိန္းမ်ားႏွင့္ ပညာေပးအစီအ စဥ္မ်ား စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အ စီအစဥ္မ်ားရွိေနေၾကာင္း ၎က ေျပာသည္။

More in Politics Section

Top News