အုိင္ဒီပီစခန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းေရးစီမံခ်က္ ရပ္ဆုိင္း၍ လူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ကိုက္ညီသည့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ေဆာင္ရြက္သင့္ဟု ကခ်င္အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထုတ္ျပန္

စစ္ေၾကာင့္ ဒုကၡေရာက္ခဲ့ရမႈကို ကခ်င္စစ္ပြဲ ခုနစ္ႏွစ္ျပည့္အထိမ္းအမွတ္ဆုေတာင္းပြဲ၌ သ႐ုပ္ေဖာ္တင္ဆက္ေနစဥ္ (ဓာတ္ပံု − Kachin Youth Movement)

အစိုးရက လက္ရွိ ခ်မွတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ IDP စခန္းမ်ားပိတ္သိမ္းႏုိင္ရန္ မဟာ ဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ကို ရပ္ဆုိင္းကာ လူ႔အခြင့္အေရးဥပေဒစံၫႊန္းမ်ား ႏွင့္ ကိုက္ညီေသာ ေနရပ္ျပန္ေရး၊ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး မဟာ ဗ်ဴဟာစီမံခ်က္မ်ိဳးသာ အေကာင္ အထည္ေဖာ္သင့္ေၾကာင္း ကခ်င္အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္း ကိုးခု ပါဝင္သည့္ ပူးေပါင္းလုပ္ငန္းစဥ္ အဖြဲ႕ JST က ယမန္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္သည္။ 


တပ္မေတာ္ႏွင့္ ကခ်င္လက္ နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (KIA)တုိ႔၏ ကာလ ရွည္ၾကာ တိုက္ပြဲမ်ားအၾကား စစ္ ေဘးေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ အစားအစာ၊ ခိုလႈံရာေနရာႏွင့္ အေျခခံလိုအပ္ခ်က္မ်ား ျဖည့္ ဆည္းေဆာင္ရြက္ရန္ ခဲယဥ္းလာ ေၾကာင္း တစ္ေက်ာ့ျပန္ ကခ်င္ တိုက္ပြဲ (၇) ႏွစ္ျပည့္ ထုတ္ျပန္ သည့္အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပ သည္။ 

တပ္မေတာ္ႏွင့္ KIA အၾကား ၂၀၁၁ က စ၍ တစ္ေက်ာ့ျပန္ျဖစ္ ပြားသည့္လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡ သည္ ဇြန္လ ၉ ရက္တြင္ ခုနစ္ႏွစ္  ျပည့္ေျမာက္ခဲ့သည္။ ယင္းကာလ အတြင္း တိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ေျမာက္ ပိုင္းရွိ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္း ၁၆၇ ခု၌ လူေပါင္းတစ္သိန္းႏွစ္ေသာင္း ေက်ာ္ ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္ေန ထုိင္ရဆဲျဖစ္ေၾကာင္း JST ၏အ ခ်က္အလက္မ်ားက ေဖာ္ျပ သည္။ 

ျပည္တြင္းေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ ေဘးတိမ္းေရွာင္လာသည့္ ခုနစ္ ႏွစ္တာကာလအတြင္း တေရြ႕ေရြ႕ တိုးလာေသာ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ား ကို လက္ခံေနရာခ်ထားေပးႏိုင္ရန္ တစ္ေန႔တျခား ခက္ခဲလာသကဲ့ သို႔ စစ္ေရွာင္စခန္းအမ်ားစုသည္ အသစ္ျပင္ဆင္တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္လာေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း JST ၏ဇြန္လ ၉ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ ေသာအစီရင္ခံစာ၌ ေဖာ္ျပသည္။ 

နည္းပါးလွသည့္ ကေလး ထိန္းေက်ာင္းမ်ားမွသည္ အထက္ တန္းအထိ ပညာေရးလိုအပ္ခ်က္ သည္ ဝမ္းနည္းဖြယ္ရာ ေကာင္း ေလာက္ေအာင္ ခ်ိဳ႕တဲ့ေနဆဲျဖစ္ ေၾကာင္း ‘‘ခုနစ္ႏွစ္တာ ၾကာျမင့္ေနၿပီျဖစ္သည့္ ကခ်င္ႏွင့္ ရွမ္းျပည္ နယ္ေျမာက္ပိုင္းေဒသမ်ားရွိ စစ္ပြဲ၊ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ိဳးေဖာက္မႈမ်ား၊ ေနရပ္စြန္႔ခြာ စစ္ေဘးတိမ္းေရွာင္ ေစျခင္းႏွင့္ လူသားမ်ား၏ထိခိုက္ နာက်င္မႈ’’ ဟု အမည္ေပးထား သည့္ JST အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ 

ထုိ႔အျပင္ ကခ်င္ေဒသရွိ စစ္ ေရွာင္စခန္းမ်ားအပါအဝင္ ျပည္ နယ္ေလးခုရွိ IDP (ျပည္တြင္းေန ရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား) စခန္းအားလံုး ပိတ္သိမ္းႏိုင္ေရး လတ္တေလာ ျပင္ဆင္စျပဳလာ သည့္ အစိုးရ၏မဟာဗ်ဴဟာစီမံ ခ်က္သည္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိ ႏုိင္ေၾကာင္း JST ေျပာေရးဆိုခြင့္ ရွိသူမ်ားက ဆိုသည္။ 

IDP စခန္းမ်ားပိတ္သိမ္းႏိုင္ ရန္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ေၾကာင့္ စစ္ေရွာင္မ်ား၏အခြင့္အေရးမ်ား ကို အသိအမွတ္ျပဳမခံရဘဲ အ တင္းအက်ပ္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားျခင္းဆုိင္ရာ ထိတ္လန္႔ဖြယ္ အေျခအေနမ်ား ျဖစ္ေနေၾကာင္း ႏွင့္ အျခားတစ္ဖက္တြင္ ကခ်င္ ျပည္နယ္ရွိ စစ္ေရွာင္မ်ား စြန္႔ခြာခဲ့ သည့္ ေနရင္းရပ္ရြာေဒသမ်ား၌ အႀကီးအက်ယ္ ေျမယာသိမ္းယူမႈ ကဲ့သို႔ေသာ စိန္ေခၚမႈႏွင့္အခက္ အခဲမ်ားကို စစ္ေရွာင္မ်ားႀကံဳေတြ႕ ေနရေၾကာင္း အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပသည္။ 

‘‘လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ ထားေရး အကူအညီမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ေစေရး၊ ေဘးကင္းလံုၿခံဳ၍ ဂုဏ္သိကၡာျပည့္ဝသည့္ အနာ ဂတ္ေနရပ္ျပန္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ေနရာခ်ထားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္နယ္ခံလူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားေရးအဖြဲ႕အ စည္းမ်ား၏အခန္းက႑ႏွင့္ ထည့္ဝင္ကူညီမႈကို အသိအမွတ္ျပဳ၍ ေထာက္ခံအားေပးရန္ သက္ဆုိင္ ရာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားအားလံုးကို ပန္ၾကားလိုပါသည္’’ဟု JST က သေဘာထားထုတ္ျပန္သည္။ 

ထုိ႔အျပင္ လတ္တေလာ တိုး လာသည့္ IDP မ်ားအတြက္ လူ သားခ်င္းစာနာေထာက္ထားေရး အေထာက္အပံ့မ်ား အေရးတႀကီး လိုအပ္ေနသျဖင့္ အကူအညီေပး ႏုိင္ရန္လည္း သက္ဆုိင္ရာအဖြဲ႕ အစည္းအသီးသီးကို ပူးေပါင္း လုပ္ငန္းစဥ္အဖြဲ႕ (JST)က တိုက္ တြန္းသည္။ 

လက္ရွိတြင္ ကခ်င္ေဒသရွိ စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားအပါအဝင္ ျပည္နယ္ေလးခုရွိ IDP(ျပည္တြင္း ေနရပ္စြန္႔ခြာတိမ္းေရွာင္သူမ်ား) စခန္းအားလံုး ပိတ္သိမ္းႏိုင္ေရး အစိုးရက ဦးေဆာင္ေဆာင္ရြက္ ရန္ စတင္ေဆြးေႏြးေနသည္။ အ ေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ဖြင့္လွစ္ ထားသည့္ IDP စခန္းမ်ားပိတ္ သိမ္းႏိုင္ရန္ မဟာဗ်ဴဟာစီမံခ်က္ ေရးဆြဲႏိုင္ေရး ပထမအႀကိမ္ အ လုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲကို ဇြန္လ ၂ ရက္က က်င္းပရာ အစိုးရဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ အစည္းမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ 

More in Politics Section

Top News