ေျပာလည္းေျပာ လက္ေတြ႕လည္းထိန္းရမည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္

လူသားမ်ဳိးႏြယ္စုမ်ား အားလံုးအသက္ရွင္ေနထိုင္ရန္အတြက္ ေရ၊ ေျမ၊ ေတာ၊ေတာင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အေနအထားမ်ား ေကာင္းမြန္ေနရမည္ဟုဆိုလွ်င္ မည္သူျငင္းခ်င္သနည္း။ သို႔ေသာ္ ထိုကဲ့သို႔ လူသားမ်ား အသက္ရွင္ ေနထိုင္ေရးအတြက္ မရွိမျဖစ္ လိုအပ္သည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္သည္ လူသားမ်ား၏ေလာဘ၊ ေဒါသ၊ ေမာဟမ်ား ေၾကာင့္ ပ်က္စီးေနခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ထိုကိစၥသည္ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္က တည္းက ကမၻာတစ္၀န္းသို႔ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့ၿပီး ျပန္လည္ထိန္းသိမ္းရမည္ ဟူေသာ အသံမ်ားလည္း က်ယ္ေလာင္လာခဲ့သည္။ သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားလည္း ရွိလာခဲ့သည္။ ၁၉၇၄ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၅ ရက္တြင္ ကမၻာ့ပတ္၀န္းက်င္ေန႔ အထိမ္းအမွတ္အခမ္းအနားကို စတင္က်င္းပခဲ့ သည္။


ကမၻာတစ္၀န္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအသံမ်ား က်ယ္ေလာင္လာခဲ့ၿပီး ေနာက္ပိုင္းကမၻာ့ ကုလသမဂၢအဖြဲ႕ႀကီးက ၁၉၈၃ ခုႏွစ္တြင္ ကမၻာ့ပတ္၀န္း က်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ ေကာ္မရွင္ကိုဦးေဆာင္သည့္ ေနာ္ေ၀းႏုိင္ငံသား၏ အစီအစဥ္ျဖင့္ ၁၉၉၂ ခုႏွစ္တြင္ ေျမကမၻာထိပ္သီး ညီလာခံႀကီးကို က်င္းပခဲ့သည္။ အဆိုပါညီလာခံတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားေဆာင္ရြက္ရန္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးက ကတိျပဳ လက္မွတ္ေရးထိုး ခဲ့ၾကသည္။ ထို႔အျပင္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကို လူသားအလႊာေပါင္းစံု ပူးေပါင္းပါ၀င္မွ ေအာင္ျမင္မည္ဟူေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ကေလးငယ္မ်ား၊ လူငယ္မ်ား၊ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၊ အစိုးရမဟုတ္ေသာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသအဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ အလုပ္သမားႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးအဖြဲ႕အ စည္းမ်ား၊ စီးပြားေရးႏွင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ သိပၸံပညာရွင္မ်ား၊ လယ္သမားမ်ားစသည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္ရမည့္ အစုအဖြဲ႕မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္ေပးခဲ့သည္။

ေနာက္ပိုင္းကာလမ်ားတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ား ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့သကဲ့သို႔ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမႈေၾကာင့္ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာမႈႏွင့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈကလည္း သိသာထင္ရွားလာခဲ့သည္။ ထိုျဖစ္စဥ္မ်ား၏ ေနာက္ဆက္တြဲအျဖစ္ သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္မ်ား ျဖစ္ပြားလာခဲ့ၿပီး ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈ အမ်ဳိးမ်ဳိးႀကံဳေတြ႕လာခဲ့ၾကရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၇ ရက္တြင္ ကမၻာႀကီးပူေႏြးမႈႏွင့္ ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈညီလာခံကို က်င္းပခဲ့သည္။ ယင္းညီလာခံ မတိုင္မီကလည္း ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ေလွ်ာ့ခ်ရန္ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္က တိုက်ဳိပ႐ုိ တိုေကာလ္စာခ်ဳပ္ကို ႏုိင္ငံေပါင္းစံုက လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသး သည္။ သို႔ေသာ္လည္း ဖန္လံုအိမ္ဓာတ္ေငြ႕မ်ား တစ္ႏွစ္ထက္ တစ္ႏွစ္ တိုးလာခဲ့သည္။ ကမၻာႀကီးလည္း ပိုမိုပူေႏြးလာခဲ့သည္။ မုန္တိုင္း၊ ဆူနာမီ၊ ေျမငလ်င္ အပါအ၀င္ သဘာ၀ေဘး အႏၲရာယ္မ်ား ခပ္စိပ္စိပ္၊ ခပ္ျပင္းျပင္း ျဖစ္လာခဲ့သည္။

ဆိုရလွ်င္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးက သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ ညီလာခံႀကီး မ်ား ျပဳလုပ္ေဆြးေႏြးၾက၊ ကတိျပဳလက္မွတ္မ်ား ေရးထိုးၾက၊ ေၾကညာစာတမ္းမ်ား ထုတ္ၾက၊ စည္းကမ္းခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ၾကစသျဖင့္တစ္ကမၻာလံုး ပြက္ေလာညံေနေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ္ လည္း လက္ေတြ႕တြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ကို မထိန္းႏုိင္ခဲ့ၾကေပ။ အဘယ္ေၾကာင့္နည္း။ ကၽြန္ေတာ့္အျမင္အရ ေျပာရလွ်င္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးက ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ညီလာခံမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ ကတိျပဳလက္မွတ္မ်ား၊ ေၾကညာစာတမ္းမ်ားကို လက္ေတြ႕တြင္ အေကာင္အထည္ မေဖာ္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ လက္ေတြ႕ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈ မ်ားသည္လည္း လူျမင္ေကာင္း ေအာင္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားပင္ ျဖစ္ေနပါလိမ့္မည္။ ထိုကိစၥမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံကိုပဲ ၾကည့္ၾကည့္လိုက္ပါ။

         ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသားပတ္၀န္းက်င္ ေရးရာမူ၀ါဒကို ခ်မွတ္ခဲ့သည္။ ၁၉၉၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာ့ ၂၀ ရာစုအစီအစဥ္ကို ေရးဆဲြခဲ့သည္။ ၁၉၉၇ ခုႏွစ္တြင္ အပူပိုင္း စိမ္းလန္းစိုျပည္ေရး ဦးစီးဌာနကို ဖြဲ႕စည္းခဲ့သည္။ ၂၀၀၆ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေထာင္စုႏွစ္ရည္မွန္းခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၉ ခုႏွစ္တြင္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ စဥ္ ဆက္မျပတ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ မဟာဗ်ဴဟာကို ျပဳစုခဲ့သည္။ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္း ေရး ၀န္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပတ္၀န္းက်င္ဦးစီးဌာနမ်ား ဖြဲ႔စည္းခဲ့သည္။ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္တြင္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး နည္းဥပေဒကို ျပ႒ာန္းခဲ့သည္။ ေနာက္ထပ္လည္း သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ရွိပါေသးသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ား ေပၚလြင္ေစရန္ နမူနာအေနျဖင့္ ထုတ္ျပျခင္းသာ ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔အျပင္ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကမၻာ့ႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္အတူ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ဆိုင္ရာ ညီလာခံမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အစည္းအေ၀းမ်ား တက္ေရာက္ၿပီး ကတိျပဳလက္မွတ္မ်ားကိုလည္း ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္သစ္ေတာမ်ား အပါအ၀င္ ေျမေပၚ၊ေျမေအာက္၊ ေရေပၚ၊ ေရေအာက္သဘာ၀ သယံဇာတမ်ား အလြန္အကၽြံ  ထုတ္ယူမႈႏွင့္အတူ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မ်ား ပိုမိုပ်က္စီးခဲ့သည္။ သဘာ၀ေဘး အႏၱရာယ္မ်ားလည္း ပိုမိုျဖစ္ပြားၿပီး ပ်က္စီးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားလည္း မ်ားျပားခဲ့သည္။ ထိုျဖစ္စဥ္မ်ားကို ၾကည့္ျခင္းအား ျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကို အေျပာျဖင့္သာ လုပ္ၿပီး လက္ေတြ႕ေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းေၾကာင္း သိသာလွပါသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ နာဂစ္မုန္တိုင္း ျဖစ္ပြားၿပီး ေနာက္ပိုင္းတြင္ အစိုးရအပါအ၀င္ ျပည္သူအခ်ဳိ႕က သဘာ၀ပတ္၀န္း က်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကို ပိုမိုအာ႐ုံစိုက္လာခဲ့သည္ကို ေတြ႕ရေသာ္လည္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အေပၚ အက်ဳိးသက္ေရာက္မႈက ေတာ့ နည္းပါးေနေသးသည္။ အစိုးရအဆက္ဆက္က သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အေရးႀကီးေၾကာင္း တခုတ္တရ ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိခိုက္ေနသည့္၊ ထိခိုက္ႏုိင္သည့္ စီမံကိန္း ႀကီး၊ငယ္မ်ားကို ခြင့္ျပဳထားခဲ့သည္။ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးကို လူၾကားေကာင္းေအာင္ေျပာၿပီး လက္ေတြ႕တြင္ လ်စ္လ်ဴ႐ႈထားခဲ့သည္။ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ အထိမ္းအမွတ္ပြဲမ်ား၊ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ သာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ အေၾကာင္းေျပာၿပီး အျခားအခ်ိန္မ်ားတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ကို ေမ့ေနခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမႈမ်ားကို တားဆီးထိန္းခ်ဳပ္ မရႏုိင္ခဲ့ျခင္းပင္ ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ အစိုးရအဖြဲ႕မဟုတ္ေသာ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြဲ႕မ်ား လည္း ရွိပါသည္။ သို႔ေသာ္လည္း ျပည္သူအမ်ားစုက သဘာ၀ပတ္ ၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး လုပ္ေဆာင္ေနသူမ်ားကို ေဒၚလာရရန္ လုပ္ေဆာင္ေနၾကသည္ဟု ထင္မွတ္ၿပီး အယံုအၾကည္ သိပ္မရွိၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ တကယ္တမ္းတြင္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မည္သည့္ေငြေၾကး တစ္စံုတစ္ရာ မရရွိဘဲ တကယ့္ စိတ္ရင္း ေစတနာျဖင့္ ေျပာဆိုေဆာင္ရြက္ေနၾက သည့္ ပညာရွင္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေဒသခံအဖြဲ႕မ်ား ရွိပါသည္။ ေဒၚလာ ရဖို႔ လုပ္ေဆာင္ေနသည့္ အဖြဲ႕မ်ားတြင္လည္း စိတ္ရင္းေစတနာျဖင့္ လုပ္ေဆာင္ေနေသာ အဖြဲ႕မ်ားလည္း ရွိႏုိင္ပါသည္။သို႔ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းအမ်ားစုသည္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးကို အေျပာျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ၿပီး လက္ေတြ႕ပိုင္း ေဆာင္ရြက္မႈ အားနည္းခဲ့ၾကသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈသည္လည္း အားနည္းေနဆဲ ပင္ ျဖစ္သည္။

တကယ္တမ္းတြင္ ပညာရွင္မ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားသည္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ပ်က္စီးမႈ အေျခအေနမ်ားကို အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ား သိရွိေအာင္ ေဖာ္ထုတ္ၿပီး သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးလုပ္ေဆာင္ ရန္ လိုအပ္ေၾကာင္းကို အသိေပးမည္။ အစိုးရႏွင့္ ျပည္သူမ်ား သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေရးတြင္ လက္ေတြ႕က်က် ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္လာေအာင္ ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး ဆိုင္ရာ ေဟာေျပာပြဲမ်ား၊ သစ္ပင္စိုက္ပြဲမ်ား၊ အမိႈက္ေကာက္ပြဲမ်ား၊ ပန္းခ်ီျပပြဲ၊ ဓာတ္ပံုျပပြဲ၊ ကာတြန္းျပပြဲမ်ား စသျဖင့္ လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္ မည္။ သည္ေလာက္သာ သူတို႔တတ္ႏုိင္ေပလိမ့္မည္။ အဓိကေဆာင္ရြက္ရမည္မွာ ႏုိင္ငံေတာ္အစိုးရပင္ ျဖစ္သည္။ အစိုးရအဖြဲ႕က ဦးေဆာင္ၿပီး ျပည္သူမ်ား၊ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆိုင္ရာ ပညာရွင္မ်ား၊ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၾကရမည္ ျဖစ္သည္။

          ထို႔ေၾကာင့္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အပါအ၀င္ အစိုးရအဖြဲ႕ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ ညီလာခံမ်ား၊ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အစည္းအေ၀းမ်ား၊ အထိမ္းအမွတ္ အခမ္းအနားမ်ားတြင္ ပတ္၀န္းက်င္ထိန္း သိမ္းေရး ဆိုင္ရာမ်ားကို ေဆြးေႏြးေျပာၾကားသကဲ့သို႔ လက္ေတြ႕လည္း ေဆာင္ရြက္ဖို႔ လိုပါသည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇြန္လ ၅ ရက္ ကမၻာ့ ပတ္၀န္း က်င္ေန႔တြင္လည္း ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ ဦး၀င္းျမင့္က ယခင္ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတအဆက္ဆက္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္အတိုင္း မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ ထိုသို႔ေျပာၾကားရာတြင္ ‘‘ေကာင္းမြန္တဲ့ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ ဘိုးေဘးဘီဘင္ေတြက လက္ဆင့္ကမ္း ေပးလိုက္တဲ့ အေမြအႏွစ္ျဖစ္ၿပီး ကြ်န္ေတာ္တို႔ကလည္း အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြကို လက္ဆင့္ကမ္းေပးရမယ့္ အေမြအႏွစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ ႏိုင္င့ံလူဦးေရ တိုးတက္လာတာနဲ႔အမွ် နိုင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားေတြရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္ေတြကို ေရရွည္စဥ္ဆက္မျပတ္ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ဖို႔အတြက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး အစီအမံမ်ားကို ဖြြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းေတြ မွာ ေပါင္းစပ္ ေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေျပာလိုပါတယ္။ ပတ္ဝန္းက်င္ညစ္ ညမ္းမႈ မရိွေစဖို႔နဲ႔ ယိုယြင္းပ်က္စီးမႈမ်ား မျဖစ္ေစဖို႔ ကာကြယ္ထိန္းသိမ္းရာမွာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ ပူးေပါင္းပါဝင္ ေဆာင္ရြက္မႈနဲ႔အတူ အစိုးရအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ အစိုးရမဟုတ္တဲ့ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းေတြ၊

ပုဂၢလိက စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္ ေတြ ပူးေပါင္းၿပီး ထိထိေရာက္ ေရာက္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ၾကမွသာ သာယာဝေျပာတဲ့ အနာဂတ္ကို ကြ်န္ေတာ္တို႔ရဲ႕ မ်ိဳးဆက္သစ္ေတြ ရရိွပိုင္ဆိုင္ႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ဟု ထည့္သြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သမၼတ၏ မိန္႔ခြန္းကို နားေထာင္ၿပီး သ ဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္း ေရးအတြက္ အားတက္မိပါသည္။ ၀မ္းသာမိပါသည္။ သို႔ေသာ္ အခမ္းအနားႏွင့္ လိုက္ေလ်ာညီေထြေျပာသည့္ မိန္႔ခြန္းမျဖစ္ပါ ေစႏွင့္ဟု စိတ္ထဲက ဆုေတာင္း ေနမိသည္။

အခ်ဳပ္အားျဖင့္ ဆိုရလွ်င္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးအတြက္ စကားမ်ားမ်ားေျပာရ မည္ျဖစ္ၿပီး လက္ေတြ႕လည္း ေဆာင္ရြက္ရမည္ျဖစ္သည္။ လတ္တေလာတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတ မိန္႔ခြန္းထဲတြင္ ေျပာခဲ့ သည့္အတိုင္း ကြ်န္ေတာ္တို႔၏ ဘိုးေဘးဘီဘင္မ်ားက လက္ဆင့္ ကမ္းေပးခဲ့ေသာ ေကာင္းမြန္သည့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ အေမြအ ႏွစ္မ်ားကို အနာဂတ္ မ်ိဳးဆက္သစ္မ်ားထံ လက္ဆင့္ကမ္းေပး ခဲ့ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္ၾကရမည္။ ထိုသို႔ ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ႏွင့္ လူမႈဘ၀ ထိခိုက္မႈမ်ားသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို မလုပ္ေဆာင္ဖို႔ လိုပါသည္။ တိုင္းျပည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရာတြင္  သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရး အစီအမံမ်ားကို ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရမည္ ျဖစ္သည္။ထိုလုပ္ငန္းမ်ားကို အေျပာျဖင့္သာ မဟုတ္ဘဲ လက္ေတြ႕တြင္လည္း ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ရန္ လိုေၾကာင္း ေရးသားလိုက္ရပါ သည္။    ။                                      

(ေဆာင္းပါးရွင္ ေရႊလက္သည္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ေရးရာ ေဆာင္းပါးမ်ား ေရးသားေနသူျဖစ္သည္)

Top News