ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာပိုင္၏ သေဘၤာဆိပ္ကမ္းကပ္ခ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္ကို ဥေရာပကုန္သည္မ်ားအသင္း အႀကံျပဳ

ရန္ကုန္ဆိပ္ကမ္းတစ္ေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု −နစ္ကီ)

 ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာ ဏာပိုင္အဖြဲ႕သည္ သေဘၤာမ်ား ဆိပ္ကမ္းကပ္ခကို ႀကိဳတင္ေငြ မ်ား ပိုေတာင္းထားၿပီး ျပန္လည္ ထုတ္ေပးရာတြင္လည္း အခ်ိန္ဆြဲ ၍ ဆိပ္ကမ္းကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ ဆက္လက္အသံုးျပဳရန္ အက်ပ္ ကိုင္ထားသည္ဟု ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ လာေရာက္ လုပ္ကုိင္ေနသည့္ ဥေရာပကုန္သည္အသင္း၏ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈဆိုင္ရာ အႀကံျပဳခ်က္မ်ား 2018 White-book တြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

အဆိုပါ ေငြေပးေခ်မႈစနစ္သည္ ကမၻာေပၚတြင္ မည္သည့္ႏိုင္ငံမွ်မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ထိုသို႔ျပဳလုပ္ျခင္းေၾကာင့္ သေဘၤာလိုင္းႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းမ်ားတြင္ ေငြေၾကးဆံုး႐ႈံးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚၿပီး ကုန္စည္စီးဆင္းမႈေႏွာင့္ေႏွးေၾကာင္း အဆိုပါအသင္းက ဆိုသည္။

 ျမန္မာဆိပ္ကမ္းအာဏာ ပိုင္အဖြဲ႕အေနျဖင့္ မိမိတို႔လုပ္ငန္း စဥ္ကို ျပန္လည္သံုးသပ္ကာ သေဘၤာလိုင္းႏွင့္ ဆိပ္ကမ္းအၾကား တိုက္႐ိုက္ ေငြေပးေခ်ႏုိင္ေအာင္ စီမံေပးဖို႔လိုမည္ဟု အဆိုပါအဖြဲ႕က တိုက္တြန္းထားသည္။

‘‘သူတို႔ေျပာသလိုမ်ဳိးေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး။ ေငြျပန္ထုတ္ေပးဖို႔က ႏွစ္ပတ္ေလာက္ပဲ ၾကာပါ တယ္။ ဒီလိုလုပ္တာ သေဘၤာလိုင္းေတြ ေငြမေပးတဲ့ ကိစၥေတြကို ကိုင္တြယ္ဖို႔ပါ’’ဟု ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္း အာဏာပိုင္အဖြဲ႕ တာ၀န္ရွိသူတစ္ ဦးက ေျပာသည္။

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္ ဆိပ္ကမ္း ေလးခုရွိၿပီး ဆိပ္ကမ္းကို အသံုးျပဳ လိုပါက ျမန္မာ့ဆိပ္ကမ္းအာဏာ ပိုင္အဖြဲ႕လက္ေအာက္ရွိ သေဘၤာ ကုန္စည္လုပ္ငန္းဌာနထံ သေဘၤာ လိုင္းက ဆိပ္ကမ္းအသံုးျပဳခႀကိဳ တင္ေငြေပးသြင္းရသည္။ ႀကိဳတင္ ေငြသည္ သေဘၤာလိုင္းႏွင့္ ဆိပ္ ကမ္းအၾကား ခ်ဳပ္ဆိုထားသည့္ ႏႈန္းထက္ပိုမိုေကာက္ခံေနသည္  ဟုဆိုထားသည္။

၎သေဘၤာကုန္စည္ လုပ္ငန္း ဌာနသည္ ႀကိဳတင္ေငြထဲမွ ၀န္ေဆာင္ခကို ႏုတ္ယူၿပီး ဆိပ္ကမ္းကို သတ္မွတ္ႏႈန္းထားအတိုင္းသာ ေပးေခ်သည္။ ထို႔ေနာက္မွသာ က်န္ေငြ ျပန္လည္ထုတ္ေပးရျခင္း ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ထုတ္ေပးရာတြင္ အခ်ိန္ဆြဲထားၿပီး ေနာက္တစ္ႀကိမ္ဆိပ္ကမ္းကို မျဖစ္မေနအသံုးျပဳရန္ အက်ပ္ကိုင္ထားေၾကာင္း အဆိုပါအသင္းက ဆိုထားသည္။

၎တို႔ တိုက္တြန္းခ်က္အ တိုင္း ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးပါက ျမန္ မာႏိုင္ငံဆိပ္ကမ္းလုပ္ငန္းသည္ ႏိုင္ငံတကာအဆင့္မီလာမည္ျဖစ္ ၿပီး သက္ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ား လည္း အခ်ိန္ႏွင့္ ေငြကုန္သက္သာ မည္ျဖစ္ကာ ႏိုင္ငံတကာမွ ေထာက္ပံ့ပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ျမန္ မာႏိုင္ငံသို႔ ၀င္ေရာက္လာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဥေရာပကုန္သည္ မ်ားအသင္းက အႀကံျပဳထား သည္။

Top News