ကုန္သြယ္ေရးပူးေပါင္းလုပ္ကိုင္ရန္ မႏၲေလးႏွင့္ အိႏိၵယအေရွ႕ေျမာက္ပိုင္း ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ေတြ႕ဆုံ ေဆြးေႏြးမည္

 ကုန္သြယ္ေရးဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ ရန္ အိႏိၵယႏုိင္ငံ အေရွ႕ေျမာက္ ပိုင္းျပည္နယ္မ်ားမွ ကုန္သည္လုပ္ ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ စီး ပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဇြန္လ ၁၃ ရက္တြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မႏၲေလးတုိင္း ကုန္ သည္မ်ားႏွင့္ စက္မႈလက္မႈ လုပ္ ငန္းရွင္မ်ားအသင္း(MRCCI) ဥကၠ႒ဦးေက်ာ္မင္းက ေျပာသည္။

အဆိုပါ ေဆြးေႏြးပဲြက်င္းပ ရန္ မႏၲေလးၿမိဳ႕ အေျခစုိက္ အိႏိၵယေကာင္စစ္၀န္႐ုံးမွ ဦးေဆာင္စီစဥ္ျခင္းျဖစ္သည္။

‘‘ျမန္မာႏုိင္ငံကို အိႏိၵယ၀န္ ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တုိင္ကလည္း ဦး စားေပးလာတယ္။ တ႐ုတ္နဲ႔အိႏိၵ ယကလည္း ပိုးလမ္းမစီမံကိန္း (OBOR) ကိုညႇိႏႈိင္းေနၿပီျဖစ္တဲ့ အတြက္ ဘယ္လိုျဖစ္ျဖစ္ အေရး ႀကီးတဲ့အတြက္ ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္ ႏုိင္ဖို႔ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအခ်င္း ခ်င္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖို႔ ေဆြး ေႏြးသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္’’ ဟု ဦးေက်ာ္မင္းက ေျပာသည္။

ေဆြးေႏြးပဲြကို မႏၲေလးၿမိဳ႕ရွိ MRCCI အသင္း႐ုံးတြင္ က်င္းပ မည္ျဖစ္ၿပီး ပို႔ကုန္သြင္းကုန္လုပ္ ငန္း၊ စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ မႈလုပ္ငန္း၊ ခရီးသြားလုပ္ငန္း၊ လက္လီအေရာင္းဆုိ္င္လုပ္ငန္း၊ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း၊ ဆုိလာစြမ္း အင္သုံးနည္းပညာဆုိင္ရာ လုပ္ ငန္း၊ ပရိေဘာဂပစၥည္းလုပ္ငန္း၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း အစရွိသည့္ အိႏိၵယႏုိင္ငံရွိ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း အမ်ဳိးအစား ၂၀ ေက်ာ္မွလုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ကုန္သည္အမ်ားအျပား လာေရာက္ ေဆြးေႏြးမည္ဟု ၎ကေျပာ သည္။

More in News Section

Top News