ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ေရဘက္စံုစီမံခန္႔ခြဲမႈ စင္တာကို ကမၻာ့ဘဏ္ေခ်းေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္မည္

ရန္ကုန္− အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေရ အရင္းအျမစ္ေကာ္မတီ႐ံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ေရဘက္စံု စီမံခန္႔ခြဲမႈစင္တာကို ကမၻာ့ဘဏ္ ေခ်းေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္မည္ဟု အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေရအရင္းအ ျမစ္ေကာ္မတီ အႀကံေပးအဖြဲ႕ အတြင္းေရးမွဴး ေဒါက္တာခင္နီနီ သိန္းကေျပာသည္။


စင္တာတည္ေဆာက္ႏုိင္ရန္ တင္ဒါေခၚယူမႈလုပ္ငန္းစဥ္ ၿပီး ဆံုးၿပီး လာမည့္ႏွစ္တြင္ စတင္ မည္ဟု ၎ကဆိုသည္။

 အဆိုပါစင္တာ တည္ ေဆာက္ၿပီးပါက ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အဓိကအစီအစဥ္ေရးဆြဲျခင္း၊ ေရႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ပညာရွင္မ်ား ပ်ဳိး ေထာင္ေပးျခင္း၊ စြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္သင္တန္းမ်ား ေပးျခင္းတို႔ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ၎က ဆို သည္။

စင္တာအတြက္ ကမၻာ့ဘဏ္ ေခ်းေငြ အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ၿပီး အ ေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ရန္ ေဒၚလာ ၁၀ သန္း၊ ဧရာဝတီျမစ္ ဝွမ္း ဘက္စံုဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အဓိကအစီအစဥ္ ေရးဆြဲျခင္းႏွင့္ က်န္းမာဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားအတြက္ ေဒၚလာရွစ္သန္း အသံုးျပဳမည္ျဖစ္သည္။

‘‘ဧရာဝတီျမစ္ဝွမ္းေဒသႀကီး က ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕ စုစုေပါင္းဧရိ ယာ ၆၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေလာက္ရွိ တယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔ အဲဒီဧရိယာကို ေကာင္းေကာင္း စီမံခန္႔ခြဲႏိုင္ဖို႔လို တယ္’’ဟု ေဒါက္တာခင္နီနီသိန္း က ေျပာသည္။

 အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီ ႐ံုးခ်ဳပ္ႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္ႏွင့္ ေရဘက္စံု စီမံခန္႔ခြဲမႈစင္တာကို ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ ျပည္ေထာင္စု ေက်ာင္းလမ္းရွိ ေျမဧက ၁ ဒသမ ၀၅ ဧကေပၚတြင္ တည္ေဆာက္ မည္ျဖစ္သည္။

တစ္ႏိုင္ငံလံုး လႊမ္းၿခံဳႏိုင္ သည့္ ေရအရင္းအျမစ္စီမံေဆာင္ ရြက္ႏိုင္ရန္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ေရအရင္းအျမစ္ေကာ္မတီကို ယခင္အစိုးရလက္ထက္က စတင္ဖြဲ႕ စည္းခဲ့ၿပီး အစိုးရေဟာင္း တာဝန္ၿပီးဆံုးခ်ိန္၌ ဖ်က္သိမ္းကာ အစိုးရသစ္လက္ထက္တြင္ ဒုတိယသမၼတ ဦးဟင္နရီဗန္ထီးယူက ဥကၠ႒အျဖစ္ ျပန္လည္ဖြဲ႕စည္းခဲ့ သည္။