ကမၻာတစ္ဝန္း မိန္းကေလးငယ္မ်ား ပညာေရးေထာက္ပံ့ရန္ ေဒၚလာသံုးဘီလီယံ သံုးစြဲမည္ဟု ဂ်ီ-၇ ႏုိင္ငံမ်ား ကတိျပဳ

 ဂ်ီ-၇ အဖြဲ႕၏ မိတ္ ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အကူအ ညီျဖင့္ ကမၻာေပၚတြင္ အဆင္းရဲဆံုး မိန္းကေလးငယ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ ပညာေရးေထာက္ပံ့ရန္ ကန္ေဒၚလာ ၂ ဒသမ ၉ ဘီလီယံ သံုးစြဲမည့္အစီအစဥ္ကို စေနေန႔က က်င္းပေသာ ဂ်ီ-၇ ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ကတိျပဳခဲ့ ေၾကာင္း ကေနဒါႏုိင္ငံက ေျပာ သည္။


အဆုိပါရန္ပံုေငြျဖင့္ ကမၻာ တစ္ဝန္းရွိ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ အမ်ိဳး သမီးမ်ား တန္းတူပညာသင္ၾကား ခြင့္ရရွိေရး ကူညီမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကေနဒါအစိုးရ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တစ္ခုက ေျပာသည္။

 ဂ်ာမနီ၊ ဂ်ပန္၊ ၿဗိတိန္၊ ဥေရာပသမဂၢႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္တုိ႔ က ရန္ပံုေငြထည့္ဝင္ရန္ ဆက္ လက္ကတိျပဳစဥ္ စေနေန႔တြင္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား ပညာေရးအတြက္ ေထာက္ပံ့မည့္ အစီအ စဥ္ကို ေၾကညာခဲ့သည္။

အေမရိကန္၊ ကေနဒါ၊ ၿဗိ တိန္၊ ျပင္သစ္၊ အီတလီ၊ ဂ်ပန္၊ ဂ်ာမနီႏုိင္ငံမ်ားက ႏွစ္စဥ္က်င္းပေလ့ရွိေသာ ဂ်ီ-၇ ထိပ္သီးအစည္း အေဝးပြဲကို ယခုႏွစ္တြင္ ကေနဒါ ႏုိင္ငံ၌ က်င္းပခဲ့သည္။

ဇြန္လ ၉ ရက္က ဂ်ီ-၇ ထိပ္ သီးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ေၾကညာခဲ့ ေသာ ပညာေရးရန္ပံုေငြသည္ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးၿပီး ပဋိပကၡမ်ား ရင္ ဆုိင္ေနရသည့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား ပညာေရး ေထာက္ပံ့ရန္ တစ္ခုတည္းေသာ အႀကီးမားဆံုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈျဖစ္ ေၾကာင္း ကေနဒါအစိုးရက ေျပာ သည္။

ယင္းသို႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ရွစ္သန္းေက်ာ္အေရအတြက္ရွိေသာ ကေလး ငယ္ႏွင့္ ဆယ္ေက်ာ္သက္လူငယ္ တုိ႔၏ ပညာေရး ကူညီရန္ျဖစ္ သည္။

ကမၻာတစ္ဝန္း ပဋိပကၡမ်ား ျဖစ္ပြားေနေသာ ၃၅ ႏုိင္ငံတြင္ ကေလးငယ္ ၇၅ သန္းခန္႔သည္ ပညာသင္ၾကားခြင့္မရဘဲ ယင္းအေရအတြက္၌ အမ်ားစုမွာ မိန္း ကေလးမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း ကုလ သမဂၢ ကေလးမ်ားရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ က ေျပာသည္။

ထို႔အျပင္ ပဋိပကၡႏွင့္ စစ္ပြဲ မ်ား ျဖစ္ပြားေနသည့္ ႏုိင္ငံမ်ား တြင္ ပညာသင္ၾကားခြင့္မရေသာ မိန္းကေလးငယ္ အေရအတြက္ သည္ ေယာက်္ားေလးဦးေရထက္ ႏွစ္ဆခြဲခန္႔ ပိုမ်ားသည္။

 ထို႔ေၾကာင့္ ဂ်ီ-၇ ထိပ္သီး ေဆြးေႏြးမႈ၌ အမ်ိဳးသမီးႏွင့္ မိန္းကေလးငယ္မ်ား ပညာေရး ေထာက္ပံ့ရန္ ငါးႏွစ္ကာလအတြင္း ၿဗိတိန္ႏုိင္ငံက ကန္ေဒၚလာသန္း ၂၅၀ ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္က ကန္ေဒၚလာ ႏွစ္ဘီလီယံ ထည့္ဝင္မည္ျဖစ္ၿပီး သံုးႏွစ္ကာလအ တြင္း ကေနဒါႏုိင္ငံက ကန္ေဒၚ လာ သန္း ၃၁၀ ထည့္ဝင္မည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။

—Ref: BBC

Top News