သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ကူညီရန္ ကမၻာ့ေရနံလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားကို ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး တိုက္တြန္း

ဗာတီကန္စီးတီးၿမိဳ႕ တြင္ က်င္းပေသာ ညီလာခံတစ္ ရပ္၌ ကမၻာ့ေရနံလုပ္ငန္းရွင္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို ဟန္႔တားရာတြင္ ကူညီ ေပးရန္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး ဖရန္ စစ္က တိုက္တြန္းေျပာၾကား သည္။


ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီးႏွင့္ ထိပ္ တန္း အႀကီးစားေရနံလုပ္ငန္းရွင္ မ်ား၏ တံခါးပိတ္ညီလာခံကို စေနေန႔တြင္ ဗာတီကန္စီးတီး၌ က်င္းပခဲ့သည္။

ေရနံႏွင့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕ ကုမၸဏီမ်ားသည္ အျခားစြမ္းအင္ ပံုစံ ေျပာင္းလဲထုတ္လုပ္ရန္ ဖိအားမ်ား ရင္ဆိုင္ေနရစဥ္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရး၌ ပါဝင္ ကူညီရန္ ပုပ္ရဟန္းမင္းႀကီး၏ တိုက္တြန္းခ်က္ ေပၚထြက္လာ ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔အျပင္ ေက်ာက္ျဖစ္႐ုပ္ ႂကြင္းေလာင္စာမ်ားအား ဆက္ လက္တူးေဖာ္ ရွာေဖြမႈမ်ားကို အားမေပးေၾကာင္း ပုပ္ရဟန္းမင္း ႀကီးက သတိေပးၿပီး သဘာဝပတ္ ဝန္းက်င္ႏွင့္ လူ႔အသိုင္းအဝိုင္းကို ထိခိုက္မႈမရွိသည့္ စြမ္းအင္သာ အသံုးျပဳရမည္ဟု ေျပာသည္။

သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ယို ယြင္း၍ ကမၻာႀကီး ပူေႏြးလာမႈ ေၾကာင့္ ေသာက္သံုးေရျပတ္လပ္ ျခင္း၊ ဆုိးရြားေသာ ရာသီဥတု အေျခအေနကို အမ်ားဆံုးခံစားရသူမ်ားမွာ ဆင္းရဲသားမ်ားျဖစ္ ေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာ သည္။

စေနေန႔က က်င္းပေသာ ညီလာခံသုိ႔ Exxon Mobil Corp, BP PLC ႏွင့္ Black Rock Inc စသည့္ကုမၸဏီမ်ားမွ ထိပ္တန္း အမႈေဆာင္ အရာရွိမ်ားအျပင္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ ဓာတ္ ေငြ႕ထုတ္လႊတ္မႈေလွ်ာ့ခ်ေရး အစီ အစဥ္မ်ား တင္ျပခဲ့သည့္ စြမ္းအင္ ဆုိင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

ထို႔အျပင္ ဂ်ပန္၊ အေမရိ ကန္၊ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ ေနာ္ေဝးႏိုင္ငံတုိ႔မွ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

—Ref: UPI

Top News