စီးပြားေရးဇုန္အသစ္မ်ားအေပၚ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပသူမ်ားကို ဗီယက္နမ္ရဲတပ္ဖြဲ႕ တားဆီး

ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕တြင္ အထူးစီးပြားေရးဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္မည့္အစီအစဥ္ကုိ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပသူမ်ားအား ရဲတပ္ဖြဲ႕က လူစုခြဲေနစဥ္ (Staff/reuters)

တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ မ်ား ႀကီးစိုးထားႏုိင္သျဖင့္ ဆႏၵျပ သူမ်ားက စိုးရိမ္ေနေသာ အထူး စီးပြားေရးဇုန္အသစ္မ်ား တည္ ေဆာက္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ကန္႔ကြက္ေသာ ဆႏၵျပပြဲအတြင္း ဗီယက္နမ္ရဲတပ္ဖြဲ႕က ၿမိဳ႕ေတာ္ ဟႏြိဳင္းတြင္ လူတစ္ဒါဇင္ေက်ာ္ ကို ဖမ္းဆီးကာ အျခားၿမိဳ႕မ်ား၌ လည္း ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို တားဆီးခဲ့ သည္။


ဗီယက္နမ္ႏုိင္ငံတြင္ လက္ရွိ ထက္ တင္းက်ပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈ ပိုမိုနည္းပါးၿပီး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ပိုမိုဆြဲေဆာင္ေရး အထူးစက္မႈဇုန္သံုးခု ဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ထား ေၾကာင္း အစိုးရက ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္ ေမလအတြင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းက အဆုိပါစီးပြားေရးဇုန္မ်ားတြင္ (၉၉)ႏွစ္ အထိ ေျမယာငွားရမ္းႏုိင္မည့္ အ လားအလာရွိေသာ ႏုိင္ငံျခားရင္း ႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား မည္သူမည္ဝါျဖစ္ ေၾကာင္း ေဖာ္ျပျခင္းမရွိေသာ္ လည္း ဆႏၵျပသူမ်ားက အိမ္နီး ခ်င္း တ႐ုတ္က ႀကီးစိုးလာမည့္အေရး စိုးရိမ္ေနၾကသည္။

ဆႏၵျပသူမ်ားက တ႐ုတ္ ဆန္႔က်င္ေရးစာတန္းမ်ား ကိုင္ ေဆာင္ကာ ဆႏၵျပခဲ့သည္။

ဆႏၵျပၿပီး မၾကာမီ ဟႏြိဳင္းၿမိဳ႕ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဆႏၵျပသူ တစ္ဒါဇင္ေက်ာ္ကို ကားမ်ားေပၚသို႔ တင္ေဆာင္ၿပီး ေမာင္းထြက္သြား သည္။

အျခားေသာ ဗီယက္နမ္ၿမိဳ႕ မ်ားတြင္လည္း တနဂၤေႏြေန႔က အလားတူဆႏၵျပပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားရာ ရဲတပ္ဖြဲ႕က ဟိုခ်ီမင္းၿမိဳ႕အပါ အဝင္ ဆႏၵျပပြဲမ်ားကို ႏွိမ္နင္းခဲ့ သည္။

ယင္းၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ဖမ္းဆီးမႈ ရွိ၊ မရွိ မသိရေပ။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းႏွင့္ ပတ္ သက္၍ ပိုမိုေလ့လာႏုိင္ေရး ဥပေဒၾကမ္းမဲခြဲဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ေနာက္ ဆုတ္ထားရန္ အစိုးရက အမ်ိဳး သားလႊတ္ေတာ္သုိ႔ ၫႊန္ၾကားခဲ့ သည္။

 ကနဦး ဥပေဒၾကမ္းတြင္ ယင္းဇုန္မ်ားရွိ ေျမကို (၉၉)ႏွစ္အ ထိ ငွားရမ္းႏုိင္သည္ဟု သတ္မွတ္ ထားေသာ္လည္း ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ငုယင္ရႊန္ဖ်ဴက ယင္းကာလေလွ်ာ့ခ်ထားသည္ဟု ေျပာသည္။

သို႔ေသာ္ ႏွစ္ေပါင္းမည္မွ် ငွားရမ္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳထား ေၾကာင္း ၎က ေျပာဆုိျခင္းမရွိ ေပ။

တ႐ုတ္က ပိုင္ဆိုင္သည္ဟု ေျပာထားေသာ အျငင္းပြားေန သည့္ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္ႏွင့္ ပတ္သက္၍ တင္းမာမႈမ်ား ျမင့္ တက္ေနစဥ္ ယင္းဆႏၵျပပြဲမ်ား ထြက္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

ယင္းအျငင္းပြားမႈတြင္ ဗီ ယက္နမ္လည္း ပါဝင္ေနသည္။

—Ref: Reuters

Top News