စစ္ကုိင္းတုိင္း ကိုယ္စားျပဳအလံႏွင့္ အစိုးရအဖဲြ႕တံဆိပ္၊ ရင္ထုိးတံဆိပ္မ်ား ဒီဇုိင္းေျပာင္းလဲရန္အဆို ေဆြးေႏြးမည္

လက္ရွိ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ကိုယ္စားျပဳ အမွတ္တံဆိပ္လိုဂို

စစ္ကိုင္းတုိင္းေဒသႀကီး ကုိယ္စားျပဳအလံႏွင့္ တုိင္းအစိုးရ အဖဲြ႕ အမွတ္အသားတံဆိပ္၊ ရင္ ထုိးတံဆိပ္မ်ား ဒီဇုိင္းပုံစံေျပာင္း လဲျပင္ဆင္ေပးရန္ အဆိုကို လႊတ္ေတာ္တြင္ မဲခဲြဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ လက္ခံေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ဦးသန္းက ေျပာ သည္။

 မုံရြာၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္(၁) လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စား လွယ္ ေဒၚအမာၾကည္က ဇြန္လ ၁၁ ရက္တြင္ က်င္းပေသာ လႊတ္ ေတာ္အစည္းအေ၀း၌ ယင္းအ ဆုိကို တင္သြင္းသည္။

 ‘‘စစ္ကုိင္းတုိင္းေဒသႀကီး ကုိယ္စားျပဳအလံ၊ အမွတ္အသား တံဆိပ္ႏွင့္ ရင္ထုိးတံဆိပ္တို႔သည္ ပါတီတစ္ခု၏ ကိုယ္စားျပဳအလံ၊ အမွတ္အသားတံဆိပ္၊ ရင္ထုိးတံ ဆိပ္တို႔ႏွင့္ ထပ္တူနီးပါးတူညီေန ပါတယ္။ အဓိကမက်သည့္ အ ခ်က္မ်ားနဲ႔ သာမန္အခ်က္ေလး မ်ားသာ ကဲြလဲြမႈမ်ား ရွိေနပါတယ္။ ျမင္သာထင္သာရွိသည့္ အဓိက ရည္ၫႊန္းပုံပန္းသဏၭာန္မ်ား  တူညီေနပါတယ္’’  ဟု  ေဒၚအမာ ၾကည္က လႊတ္ေတာ္သို႔တင္ျပ သည္။

ျပည္သူမ်ားသည္ စစ္ကိုင္း တုိင္းေဒသႀကီး ကိုယ္စားျပဳအလံ ကိုလည္းေကာင္း၊ အမွတ္အသား တံဆိပ္ကပ္ထားေသာ ယာဥ္မ်ား ကိုလည္းေကာင္း၊ အစိုးရအဖဲြ႕ ၀င္မ်ား၏ ရင္ထုိးတံဆိပ္မ်ားကို လည္းေကာင္း ျမင္ေတြ႕ရသည့္ ပါတီတစ္ခု၏ လႈပ္ရွားေဆာင္ ရြက္မႈႏွင့္ ေရာေထြးၿပီး ထင္ေယာင္ ထင္မွား ျဖစ္ေနသျဖင့္ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲသင့္ပါေၾကာင္းႏွင့္ ယင္းတုိ႔ကုိ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲေပးရန္ တုိက္တြန္းေၾကာင္း အဆိုတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။

ယင္းအဆုိႏွင့္ ပတ္သက္၍ သေဘာထားဆႏၵရယူခဲ့ရာ မဲေပး ခြင့္ရွိသူ ၈၅ ဦးရွိသည့္အနက္ သေဘာတူသူ ၅၆ ဦး၊ သေဘာမ တူသူ ၂၅ ဦး၊ ၾကားေန ႏွစ္ဦး၊ ပယ္မဲႏွစ္မဲ ရၿပီး သေဘာတူေထာက္ခံသူမ်ားသျဖင့္ လႊတ္ေတာ္၌ ဇြန္လ၁၃ ရက္တြင္ လက္ခံေဆြးေႏြး မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးသန္းက ေျပာ ၾကားသည္။

Top News